Ban­dić bi po­ve­ćao pla­će nas­tav­ni­ci­ma za 17 pos­to

Večernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Pla­će bi uči­te­lji­ma i pro­fe­so­ri­ma do­go­di­ne po­ve­ća­li za de­set, a 2021. za još se­dam pos­to. Plan je to ko­ji je ju­čer iz­lo­ži­la Stran­ka ra­da i so­li­dar­nos­ti Mi­la­na Ban­di­ća ko­jim na­mje­ra­va za­dr­ža­ti hr­vat­ske pro­s­vje­ta­re u Hr­vat­skoj i pri­tom iz­jed­na­či­ti nas­tav­ni­ke u os­nov­nim i sred­njim ško­la­ma s od­go­ji­te­lji­ma i pe­da­go­zi­ma u za­gre­bač­kim dje­čjim vr­ti­ći­ma.

– Pe­da­gog pr­vos­tup­nik ima od pro­fe­so­ra 13 pos­to ve­ću pla­ću, a ma­gis­tar 17 pos­to. Mi­nis­tri­ca Div­jak naj­a­vi­la je po­ve­ća­nje pla­će nas­tav­ni­ci­ma za če­ti­ri pos­to od je­se­ni, što je sra­mot­no – is­tak­nuo je pred­sjed­nik stran­ke Mi­lan Ban­dić. Stran­ka će s tim pri­jed­lo­gom ići pre­ma svim sa­bor­skim klu­bo­vi­ma, bez ob­zi­ra na to je­su li po­zi­ci­ja ili opo­zi­ci­ja, a za­tim i pre­ma Sa­bo­ru i Vla­di. Ka­ko bi toč­no do tog po­ve­ća­nja doš­lo te o ko­jem bi se ot­pri­li­ke udje­lu hr­vat­skog pro­ra­ču­na ra­di­lo, Ban­dić ni­je znao od­go­vo­ri­ti. – Ni­je moj po­sao da ra­ču­nam – krat­ko je objas­nio pr­vi čo­vjek stran­ke.

NE ZNA KA­KO Ni­je moj po­sao da ra­ču­nam, po­ru­čio je Ban­dić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.