Ško­ro se s Kim vjen­čao tri pu­ta, Ko­la­ku­šić i Ko­vač la­ni do­bi­li dje­cu

Pred­sjed­ni­ce Ko­lin­de Gra­bar-Ki­ta­ro­vić i Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća poz­na­ti su jav­nos­ti, no tko su part­ne­ri os­ta­lih pred­sjed­nič­kih kan­di­da­ta?

Večernji list - Hrvatska - - Aktualno - Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja

Že­ne i mu­že­vi hr­vat­skih po­li­ti­ča­ra do sa­da se i ni­su ra­do eks­po­ni­ra­li, što ne zna­či da in­te­res za njih ni­je pos­to­jao. A kam­pa­nja za pred­sjed­nič­ke izbore naj­bo­lji je pri­mjer ka­da ta­kav in­te­res po­či­nje ras­ti. Tko je mo­gu­ća “pr­va da­ma” ili “pr­vi muž” ta­da pos­ta­je lo­gič­no pi­ta­nje na ko­je jav­nost že­li od­go­vor. Poklopi li se pri to­me i si­tu­aci­ja da jav­nost simpatizir­a no­si­te­lja ili no­si­te­lji­cu te ti­tu­le, ne­ma sum­nje da će i nji­ho­vi part­ne­ri, kan­di­da­ti u bit­ci za pred­sjed­nič­ke izbore, do­bi­ti vi­še sim­pa­ti­ja.

Ja­kov - po­sve­ćen dje­ci

Ne do­đe li na Pan­tov­ča­ku ni do kak­ve pro­mje­ne, Ja­kov Ki­ta­ro­vić odra­đi­vat će dru­gi man­dat pr­vog muža. Ki­ta­ro­vić je mo­žda naj­bo­lji pri­mjer sa­mo­za­taj­nog su­pru­ga pred­sjed­ni­ce dr­ža­ve. U pro­tek­le če­ti­ri i pol go­di­ne ni­je se gu­rao u pr­vi plan, oda­vao je do­jam obi­telj­skog čo­vje­ka po­sve­će­nog dje­ci ko­ji pom­no bi­ra even­te na ko­ji­ma će se po­jav­lji­va­ti sa su­pru­gom. Ni su­pru­ga kan­di­da­ta Zo­ra­na Mi­la

POKLOPI LI SE DA JAV­NOST SIMPATIZIR­A PR­VU DAMU ILI MUŽA, NE­MA SUM­NJE DA ĆE PROFITIRAT­I I NJI­HO­VI PART­NE­RI

Biv­šem Mos­to­vu mi­nis­tru To­mis­la­vu Pa­ne­ni­ću po­dr­ška je su­pru­ga Ani­ca, Da­li­ji Ore­ško­vić pet go­di­na mla­đi Fra­ne Le­ti­ca,a Iva­nu Per­na­ru dje­voj­ka Vik­to­ri­ja, s ko­jom je pri­je tri da­na do­bio i si­na Nou

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.