Ga­leb će obnoviti kra­lje­vič­ki Dal­mont ili “Vik­tor Le­nac”

Večernji list - Hrvatska - - Aktualno - Dvo­ra­na: Bez stru­je Kre­ma­to­rij, ve­li­ka ma­la dvo­ra­na: Elek­tra Za­greb Elek­tra Za­greb Kre­ma­to­rij, Elek­tra Sa­mo­bor Elek­tra Za­pre­šić Pe­tra Ba­li­ja

Sri­je­da, 14. ko­lo­vo­za

10-12.30: Sav­ska 198-206 par.; 8-13: Ku­tje­vač­ka, Vi­no­dol­ska 8-12 par., 7-15 nep.; 8-14: Be­der 1–2H obje, 3A, 13–15 nep;

8.30-13.30: Mi­ška Šes­ta­nja 9–15 nep., 2–44 par., Iva­na Jur­ma­na 2–28 par., Kar­di­na­la Aloj­zi­ja Ste­pin­ca 30, 36–38 par., 48–48/2; Elek­tra Du­go Se­lo 8.30-14: Lo­nji­ca - 46168 par., 53-385 nep. Pe­tak, 16. ko­lo­vo­za

8-11: Go­li­nač­ka, Vu­ko­me­reč­ka 6-12 par., 13,15,1923 nep., 33e, 33f, 33h; 8.30-10: Vr­ba­ni 17-21 nep., 27; 8-13: Spoj­ni put, Sred­njak 66-do kra­ja par., 85-do kra­ja nep. Tvrt­ka Dal­mont i Bro­do­gra­di­li­šte Vik­tor Le­nac dva su po­ten­ci­jal­na iz­vo­đa­ča re­no­vi­ra­nja bro­da Ga­leb, plo­ve­će re­zi­den­ci­je pred­sjed­ni­ka SFRJ Jo­si­pa Bro­za Ti­ta. Nji­ho­ve su dvi­je po­nu­de sti­gle na na­tje­čaj Gra­da Ri­je­ke, na­ru­či­te­lja ko­ji je pro­ci­je­nio da bi vri­jed­nost na­ba­ve tre­ba­la iz­no­si­ti 33,6 mi­li­ju­na ku­na bez PDV-a. No obje su tvrt­ke odre­di­le da po­sao mo­gu odra­di­ti za vi­še od pro­ci­je­nje­nog. Dal­mont je dao po­nu­du na 46,9 mi­li­ju­na ku­na, a Vik­tor Le­nac na 60,6 mi­li­ju­na.

Pr­vi na­tje­čaj po­ni­šten

Či­ju će po­nu­du oda­bra­ti znat će se na­kon eva­lu­aci­je. Kad iz Gra­da Ri­je­ke obja­ve od­lu­ku, po­či­nje te­ći rok za even­tu­al­ne žal­be.

– Ne­mo­gu­će je re­ći ko­ja će po­nu­da bi­ti oda­bra­na. Pos­tu­pak pre­gle­da i ocje­ne po­nu­da taj­ni su do do­no­še­nja od­lu­ke na­ru­či­te­lja – ka­za­la je pro­čel­ni­ca ri­ječ­kog Odje­la za jav­nu na­ba­vu Na­da Gu­nja­ča. Ukup­na pro­ci­je­nje­na vri­jed­nost ob­no­ve bro­da sa­gra­đe­nog 1936. u Ge­no­vi iz­no­si 35,2 mi­li­ju­na ku­na, od če­ga 1,6 mi­li­ju­na ot­pa­da na ure­đe­nje in­te­ri­je­ra, što ni­je obu­hva­će­no ovim na­tje­ča­jem. Po­čet­kom ove go­di­ne po­ni­šten je pr­vi na­tje­čaj za ob­no­vu Ga­le­ba. Grad Ri­je­ka po­ni­štio ga je jer se ja­vio sa­mo je­dan po­nu­đač, Bro­do­gra­di­li­šte Vik­tor Le­nac, či­ja je po­nu­da od 59,9 mi­li­ju­na znat­no pre­ma­ši­la ta­daš­nju pro­ci­je­nje­nu vri­jed­nost ra­do­va od oko 28 mi­li­ju­na ku­na. Pri­je ras­pi­si­va­nja po­nov­lje­nog na­tje­ča­ja re­vi­di­ra­na je pro­ci­je­nje­na vri­jed­nost ra­do­va te je po­ve­ća­na na 35,2 mi­li­ju­na ku­na.

Nji­me pu­to­vao i Chur­c­hill

Brod Ga­leb ob­no­vom će se ujed­no i pre­na­mi­je­ni­ti – di­je­lom za mu­zej, a di­je­lom će bi­ti ugos­ti­telj­sko-smje­štaj­ne na­mje­ne u sklo­pu pro­jek­ta “Tu­ris­tič­ka va­lo­ri­za­ci­ja re­pre­zen­ta­tiv­nih spo­me­ni­ka ri­ječ­ke in­dus­trij­ske ba­šti­ne”. Za nje­go­vu re­ali­za­ci­ju Grad Ri­je­ka do­bio je 28,22 mi­li­ju­na ku­na bes­po­vrat­no od Eu­rop­ske uni­je, a odo­bre­na su im i bes­po­vrat­na sred­stva po­mo­ći Fon­da za su­fi­nan­ci­ra­nje pro­ved­be EU pro­je­ka­ta u iz­no­su od 686.610 ku­na. Dio nov­ca mo­rat će iz­dvo­ji­ti iz grad­skog pro­ra­ču­na, pa su Grad htje­li kre­dit­no za­du­ži­ti na 44 mi­li­ju­na ku­na za do­vr­še­tak ure­đe­nja Pa­la­če še­će­ra­ne i bro­da Ga­leb. No za to ni­je bi­la ve­ći­na u vi­je­ću, pa se gla­so­va­nje pro­lon­gi­ra­lo za neku od slje­de­ćih sjed­ni­ca. Ti­to je s Ga­le­bom pu­to­vao 14 pu­ta, po­sje­tiv­ši 18 ze­ma­lja, a nje­go­vom su pa­lu­bom proš­li i mno­gi dr­žav­ni­ci, po­put en­gle­skog pre­mi­je­ra Wins­to­na Chur­c­hil­la, eti­op­skog ca­ra Ha­ilea Se­la­si­ja te grč­kog kra­lja Pav­la.

VRI­JED­NOST RENOVACIJE – 35,2 MI­LI­JU­NA KU­NA Pos­tu­pak ocje­ne po­nu­da ta­jan je do do­no­še­nja od­lu­ke na­ru­či­te­lja – Gra­da Ri­je­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.