Svi­ma bez nov­ca ‘cr­ve­na’ umjes­to ze­le­ne kar­te

Na Ki­pu slo­bo­de upi­sa­ne su ri­je­či ko­ji­ma se u Sje­di­nje­ne Dr­ža­ve po­zi­va umor­ne i si­ro­maš­ne, a Trum­po­va ad­mi­nis­tra­ci­ja no­vim je pro­pi­si­ma do­ki­nu­la ame­rič­ki san

Večernji list - Hrvatska - - Svijet - Zo­ran Vi­tas

Ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Trump po­čeo je no­vi val agre­siv­nog re­gu­li­ra­nja sta­tu­sa mi­gra­na­ta. Ovaj je put ri­ječ o le­gal­nim mi­gran­ti­ma za ko­je će se sa­da pro­cje­nji­va­ti je­su li tak­vog imo­vin­skog sta­tu­sa da mo­gu os­ta­ti u Sje­di­nje­nim Dr­ža­va­ma bez bo­jaz­ni da će u ne­kom tre­nut­ku pos­ta­ti te­ret ame­rič­kim po­rez­nim obvez­ni­ci­ma. Ta no­va mje­ra od­no­si se na sto­ti­ne ti­su­ća mi­gra­na­ta ko­ji le­gal­no ula­ze u SAD te pod­no­se zah­tjev za stal­ni bo­ra­vak.

Po­drob­no tes­ti­ra­nje

Ka­da pod­ne­su ta­kav zah­tjev, use­lje­ni­ci­ma će se pro­vje­ra­va­ti dob, zdrav­lje, obi­telj­ski sta­tus, imo­vi­na, re­sur­si, fi­nan­cij­ski sta­tus i obra­zo­va­nje. Mje­re bi tre­ba­le na sna­gu stu­pi­ti u lis­to­pa­du a te­melj im je po­drob­no tes­ti­ra­nje imo­vin­skog sta­nja sva­kog mi­gran­ta ka­ko bi se ut­vr­di­lo ima li nov­ca da sam se­be uz­dr­ža­va. Si­ro­maš­ni­ma će, dak­le, bi­ti od­bi­jen zah­tjev za stal­ni oza­ko­nje­ni bo­ra­vak od­nos­no za ono što se na­zi­va ze­le­na kar­ta ut­vr­di li se da će u ne­kom tre­nut­ku ko­ris­ti­ti ne­ki oblik so­ci­jal­ne po­mo­ći kao što su ku­po­ni za hra­nu ili po­ti­caj­nu sta­no­grad­nju. Oni bo­ga­ti­ji za ko­je se ut­vr­di da je za njih ma­nja vje­ro­jat­nost da će tra­ži­ti po­moć dr­ža­ve, mo­ći će do­bi­ti ze­le­nu kar­tu. No­vi pro­gram za emi­gran­te ne­će se od­no­si­ti na one ko­ji već ima­ju ze­le­nu kar­tu, ne­ke pri­pad­ni­ke oru­ža­nih sna­ga, iz­bje­gli­ce i tra­ži­te­lje azi­la ili na trud­ne že­ne te dje­cu. The New York Ti­mes iz­no­si stra­ho­ve da će te nove Trum­po­ve mje­re do­ves­ti do nove hu­ma­ni­tar­ne kri­ze jer će mno­gi iz­bje­gli­ce ko­ji su na ame­rič­kom tlu do­bi­li smje­štaj, hra­nu i bri­gu o zdrav­lju sve to na­pus­ti­ti iz stra­ha ne sa­mo da će jed­nos­tav­no bi­ti naj­u­re­ni iz SAD-a ne­go i da bi im obi­telj mo­gla bi­ti raz­dvo­je­na. Po­se­ban je strah hu­ma­ni­tar­nih or­ga­ni­za­ci­ja da bi se mo­glo uda­ri­ti na za­jed­ni­ce ko­je uglav­nom či­ne dru­ge ra­se i ta­ko ih ras­pr­ši­ti. Čes­to se spo­mi­nju ri­je­či “hu­ma­ni­tar­na ka­tas­tro­fa” jer se ra­ču­na da bi tak­vih lju­di mo­glo bi­ti vi­še od 300.000. Tak­va Trum­po­va raz­miš­lja­nja ni­su no­va, prak­tič­no se od pred­sjed­nič­ke kam­pa­nje za­la­že za dozvolu os­tan­ka u SAD-u oni­ma ko­ji ima­ju nov­ca dok se o si­ro­maš­ni­ma iz­ra­ža­vao ne baš bi­ra­nim ri­je­či­ma. Kenneth T. Cucinelli, Trum­pov čo­vjek za dr­žav­ljans­tvo i use­lje­niš­tvo, na­gla­sio je da SAD sa­da že­li sa­mo one ko­ji sa­svim si­gur­no ne­će bi­ti te­ret za druš­tvo. – Do­bro­bit je za po­rez­ne obvez­ni­ke du­go­traj­na, a sas­to­ji su u osi­gu­ra­va­nju da naš use­lje­nič­ki sus­tav do­pu­šta dr­žav­ljans­tvo na­kon oza­ko­nje­nog sta­tu­sa sa­mo oni­ma ko­ji mo­gu op­s­ta­ti sa­mos­tal­no, ko­ji ne­će bi­ti ovisni o socijalnoj po­mo­ći, po­go­to­vo u do­ba mo­der­ne so­ci­jal­ne dr­ža­ve ko­ja je sve­obu­hvat­na, ali i sku­pa – rekao je Cucinelli ne objaš­nja­va­ju­ći na što se on­da sa­da od­no­si po­jam “ame­rič­ki san”.

Ne­koć naj­gos­to­lju­bi­vi­ja na­ci­ja

Sve i ako se ut­vr­di da je s fi­nan­cij­skim, imo­vin­skim i dru­gim pri­je na­bro­je­nim sta­tu­si­ma use­lje­ni­ka sve u re­du, dr­žav­nim je služ­be­ni­ci­ma da­na slo­bo­da da sa­mos­tal­no pro­cje­nju­ju pos­to­ji li mo­guć­nost da pod­no­si­telj zah­tje­va ipak u ne­kom tre­nut­ku pos­ta­ne ovisan o socijalnoj po­mo­ći. Čo­vjek ko­ji je osmis­lio i re­ali­zi­rao tu no­vu stra­te­gi­ju zo­ve se Step­hen Mil­ler. The New York Ti­mes pi­še da je u to­me imao sa­svim slo­bod­ne ru­ke, kao i da do kra­ja pri­tis­ne nad­lež­ne duž­nos­ni­ke da se os­ta­ve sve­ga dok se ne do­ne­se no­va re­gu­la­ti­va.

Fran­cis Ci­ss­na biv­ši je di­rek­tor Ci­ti­zen­ship and Im­mi­gra­ti­on Ser­vi­ces, služ­be za dr­žav­ljans­tvo i use­lje­niš­tvo. Opi­rao se no­vom pro­pi­su ko­ji ima ne­ko­li­ko sto­ti­na stra­ni­ca. Smi­je­njen je zbog to­ga pa ga je nas­li­je­dio Cucinelli. Ri­jet­ko je vi­đe­na tak­va efi­kas­nost Trum­po­ve ad­mi­nis­tra­ci­je, a cilj je ja­san. Ka­da re­gu­la­ti­va za 60 da­na stu­pi na sna­gu, do­bit će se no­vo moć­no oru­đe ko­jim će se do kra­ja mo­ći obli­ko­va­ti za SAD po­želj­nog use­lje­ni­ka. Ve­li­ka je to promjena jer je do­sa­daš­nja po­li­ti­ka bi­la pro­ci­je­ni­ti os­po­sob­lje­nost use­lje­ni­ka da pre­ži­ve u SAD-u, od­nos­no da to os­tva­re ra­dom. Sa­da to pos­ta­je ne­bit­no, a gle­da se do­la­zi li use­lje­nik u SAD već s do­volj­no imo­vi­ne da on­dje živi. Pri­mje­ri­ce, pod­no­si­telj zah­tje­va ko­ji go­vo­ri en­gle­ski, ima pi­sma ga­ran­ci­je i zdrav­s­tve­no je osi­gu­ran pri­je će do­bi­ti stal­ni bo­ra­vak i dr­žav­ljans­tvo ne­go net­ko tko će vje­ro­jat­no tre­ba­ti smje­štaj i dr­žav­nu bri­gu za zdrav­lje. Emi­gran­ti ko­ji ima­ju pri­hod jed­nak ili dva i pol pu­ta ve­ći od služ­be­ne gra­ni­ce si­ro­maš­tva, a to bi bi­lo 16.000 do­la­ra go­diš­nje po čla­nu obi­te­lji, ta­ko­đer bi lak­še do­bi­li oza­ko­njen sta­tus. Svi ostali mo­rat će do­ka­zi­va­ti da ne­će bi­ti na te­ret državi. Ka­da su Cu­ci­nel­li­ja pi­ta­li što je s ri­je­či­ma na Ki­pu slo­bo­de ko­ji­ma se u Ame­ri­ku po­zi­va umor­ne i si­ro­maš­ne, rekao je: – Ja si­gur­no ne­ću bi­ti taj ko­ji će bi­lo što ski­da­ti s Ki­pa slo­bo­de. Ima­mo du­gu po­vi­jest naj­gos­to­lju­bi­vi­je na­ci­je na svi­je­tu.

ŽE­LI­MO SA­MO ONE KO­JI NE­ĆE BI­TI OVISNI O SOCIJALNOJ DRŽAVI, KO­JA JE JA­KO SKU­PA, PO­RU­ČU­JE ČEL­NIK UREDA ZA USELJENIKE KENNETH T. CUCINELLI

LUTRIJU ze­le­ne kar­te do­sad je pro­vo­di­la vla­da SAD-a s ci­ljem po­ve­ća­nja raz­no­li­kos­ti, a njo­me je go­diš­nje do­dje­lji­va­no oko 55.000 use­lje­nič­kih vi­za

TRUMP Da je pri­je vri­je­dio ovaj za­kon, te­ško da bi sa­daš­nja pr­va da­ma Me­la­nia Trump ika­da do­bi­la ame­rič­ku use­lje­nič­ku vi­zu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.