USELJENIČK­E VIZE ZA SAD LA­NI JE DO­BI­LO 99 HR­VAT­SKIH DRŽAVLJANA

Večernji list - Hrvatska - - Svijet -

Hr­va­ti­ma je do­sad iz­da­va­no ma­lo use­lje­nič­kih vi­za na os­no­vi kva­li­fi­ka­ci­ja i obra­zo­va­nja te po­seb­nih spo­sob­nos­ti, ve­ći­nu či­ne obiteljske vize. La­ni je ukup­no 99 hr­vat­skih državljana do­bi­lo useljeničk­e vize – od to­ga su 72 obiteljske, 23 ze­le­ne kar­te do­di­je­lje­ne su na lu­tri­ji, a sa­mo je če­tve­ro lju­di do­bi­lo use­lje­nič­ku vi­zu na os­no­vi iz­nim­nih spo­sob­nos­ti i kva­li­fi­ka­ci­ja. Obiteljske vize di­je­le se u dvi­je ka­te­go­ri­je – la­ni su se 43 Hr­va­ta od­se­li­la traj­no u SAD kao naj­bli­ži čla­no­vi obi­te­lji ame­rič­kih državljana, a njih 29 kao čla­no­vi obi­te­lji onih sa stal­nim bo­ra­vi­štem u SAD-u.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.