U Nje­mač­koj je gra­ni­ca bo­gat­stva pla­ća od 3440 €

Gor­nji sloj Pos­lov­ni ins­ti­tut iz Köl­na de­fi­ni­rao je de­set pos­to naj­bo­ga­ti­jih u nje­mač­kom druš­tvu, a ve­ći­na gra­đa­na sma­tra da je taj iz­nos pre­ma­len

Večernji list - Hrvatska - - Svijet - Ber­nard Ka­ra­kaš

Ka­da go­vo­ri­mo o bo­ga­ta­ši­ma, obič­no za­miš­lja­mo lju­de či­ji ban­kov­ni ra­ču­ni “pu­ca­ju” pod šes­te­roz­na­men­kas­tim broj­ka­ma, ko­ji sva­ki mje­sec pri­ma­ju de­set­ke ti­su­ća eura, ko­ji vo­ze Fer­ra­ri­je i Ma­se­ra­ti­je. Is­ti­na je ne­što druk­či­ja, bar u Nje­mač­koj. Služ­be­no, u toj je zem­lji bo­gat svat­ko tko ima mje­seč­nu pla­ću ve­ću od 3440 eura. Upra­vo je ta­ko nje­mač­ki Pos­lov­ni ins­ti­tut iz Köl­na de­fi­ni­rao 10 pos­to naj­bo­ga­ti­jih u nje­mač­kom druš­tvu. Služ­be­no – gor­nju, bo­ga­tu kla­su.

Po­greš­na per­cep­ci­ja

Taj iz­nos ne­to za­ra­de, na­kon od­bit­ka po­re­za i da­va­nja državi, ia­ko se ne či­ni pre­tje­ra­no ve­li­kim, dos­tu­pan je tek sva­kom de­se­tom Ni­jem­cu. Ali ta gra­ni­ca bo­gat­stva vri­je­di sa­mo za sam­ce. Ako se go­vo­ri o do­ma­ćins­tvu bez dje­ce, od­nos­no o brač­nom pa­ru, gra­ni­ca bo­gat­stva je 5160 eura, od­nos­no tek ne­što vi­še od 2550 eura po su­pruž­ni­ku. Raz­log je to­me što se u do­ma­ćins­tvu odre­đe­ni tro­ško­vi pla­ća­ju po je­dins­tve­noj ci­je­ni, bez ob­zi­ra na to ko­li­ko čla­no­va te us­lu­ge ko­ris­ti­lo. Po­put in­ter­ne­ta, gri­ja­nja ili naj­ma sta­na.

Pa­ra­dok­sal­no je, ali Ni­jem­ci se­be ne do­živ­lja­va­ju bo­ga­ti­ma. Go­to­vo nit­ko od onih ko­ji ima­ju pla­ću ve­ću od 3500 eura ne sma­tra se­be bo­ga­tim, sa­mo pri­pad­ni­kom sred­nje ili u naj­bo­ljem slu­ča­ju vi­še sred­nje kla­se. Ujed­no, stvar­ni pri­pad­ni­ci sred­nje kla­se, ko­ji pri­ma­ju oko 1870 eura mje­seč­no, ne­ri­jet­ko se­be sma­tra­ju lju­di­ma na gra­ni­ci si­ro­maš­tva.

No stvar­nost je znat­no druk­či­ja. Upra­vo je tih 1869 eura mje­seč­no sred­nje pri­ma­nje u Nje­mač­koj, od­nos­no upra­vo po­lo­vi­ca za­pos­le­nih u toj državi pri­ma to­li­ki ili ni­ži iz­nos, a dru­ga po­lo­vi­ca pri­ma vi­ši iz­nos.

Naj­češ­će su pla­će Ni­je­ma­ca iz­me­đu 1300 (za že­ne) i 1600 (za mu­škar­ce) eura na mje­sec. Na­rav­no, fa­kul­tet­ski obra­zo­va­ni za­pos­le­ni­ci u Nje­mač­koj u pro­sje­ku su bo­lje pla­će­ni od tih iz­no­sa. Pre­ma sta­tis­ti­ci i ana­li­zi Pos­lov­nog ins­ti­tu­ta, pro­sječ­ni vi­so­ko­obra­zo­va­ni za­pos­le­nik u Nje­mač­koj mje­seč­no upri­ho­di oko 2540 eura, što je ipak iz­nos ne­dos­ti­žan za dvi­je tre­ći­ne sta­nov­niš­tva Nje­mač­ke.

Mit o vi­so­kim pla­ća­ma u Nje­mač­koj ute­me­ljen je na ogrom­nim iz­no­si­ma ko­je pri­ma­ju vr­hun­ski me­na­dže­ri i vlas­ni­ci ve­li­kih tvrt­ki, no tak­vih je vr­lo ma­lo, ne vi­še od je­dan pos­to. No za­to su nji­ho­va pri­ma­nja go­to­vo ne­vje­ro­jat­na. Ta­ko vlas­ni­ci i iz­vr­š­ni di­rek­to­ri naj­ve­ćih nje­mač­kih kom­pa­ni­ja pri­ma­ju po ne­ko­li­ko mi­li­ju­na eura go­diš­nje, od če­ga se dio od­no­si i na bo­nu­se na­kon za­vr­šet­ka pos­lov­ne go­di­ne. Na­rav­no, ni mi­ro­vi­ne im ni­su oskud­ne. Ne­dav­no umi­rov­lje­ni di­rek­tor Mer­ce­de­sa ta­ko pri­ma 4250 eura, ali ne na mje­sec, već na dan.

Na­rav­no, pri­ho­di, kao i gra­ni­ca bo­gat­stva, ni­su is­ti i ovi­se o mi­kro­lo­ka­ci­ji, a ov­dje je ri­ječ o pro­sje­ku na ra­zi­ni ci­je­le Nje­mač­ke. Ka­da se ma­lo raš­čla­ne po­da­ci, po­ka­zu­je se da je prag bo­gat­stva ni­ži ži­vi­te li u gra­du ili na se­lu. Jer 3440 eura pu­no vi­še zna­či u ru­ral­nim di­je­lo­vi­ma Ba­var­ske i ma­lim gra­di­ći­ma ne­go u, pri­mje­ri­ce, Mün­c­he­nu.

Raz­li­ka is­tok - za­pad

Ujed­no, upra­vo na ra­zi­ni pra­ga bo­gat­stva vi­di se i raz­li­ka iz­me­đu za­pad­ne i is­toč­ne Nje­mač­ke od­nos­no po­dru­čja ko­je je do 1989. pri­pa­da­lo on­daš­njem DDR-u. On­dje je ra­zi­na bo­gat­stva ipak ni­ža i iz­no­si 2839 eura, što je iz­nos pla­će ko­ju pri­ma tek sva­ki de­se­ti Ni­je­mac u tom po­dru­čju. Ka­da bi se gle­da­la ra­zi­na pra­ga bo­gat­stva sa­mo na po­dru­čju za­pad­ne Nje­mač­ke, taj bi iz­nos bio ve­ći od pro­sje­ka na na­ci­onal­noj ra­zi­ni ko­ji iz­no­si 3440 eura.

– Po­jam bo­ga­ta­ša ni­je u ovom slu­ča­ju is­to­vje­tan ono­me na što svi po­mis­li­mo ka­da ču­je­mo tu ri­ječ. Jer ti si bo­ga­ta­ši ne mo­gu pri­ušti­ti vi­le ili su­per­luk­suz­ne auto­mo­bi­le. Ali sva­ka­ko ula­ze u krug lju­di s naj­vi­šim pri­ma­nji­ma – za­klju­ču­je eko­no­mist Er­nst Hor­ch.

PORSCHE si ne mo­že pri­ušti­ti baš sva­ki pri­pad­nik gor­nje kla­se u Nje­mač­koj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.