Sal­vi­ni še­fo­vi­ma stra­na­ka pre­ki­nuo go­diš­nji odmor

Večernji list - Hrvatska - - Svijet -

Ta­li­jan­ski Senat si­noć je od­lu­či­vao o da­tu­mu gla­sa­nja o po­vje­re­nju vla­di pre­mi­je­ra Gi­usep­pea Con­tea, što bi mo­glo do­ves­ti do pa­da po­pu­lis­tič­ke vla­de i sa­zi­va­nja pri­je­vre­me­nih iz­bo­ra. Do gla­sa­nja do­la­zi na­kon što se se­nat­ski stra­nač­ki čel­ni­ci ni­su dan pri­je us­pje­li jed­no­glas­no slo­ži­ti o da­tu­mu. Ve­ći­na je sklo­na to­me da gla­sa­nje bu­de odr­ža­no 20. ko­lo­vo­za.

Čla­no­vi Se­na­ta morali su zbog gla­sa­nja pre­ki­nu­ti ljet­nu stan­ku i vra­ti­ti se s go­diš­njih od­mo­ra. Izjaš­nja­va­nje o po­vje­re­nju vla­di po­tak­nuo je za­mje­nik pre­mi­je­ra i mi­nis­tar unu­tar­njih pos­lo­va Matteo Sal­vi­ni i nje­go­va kraj­nje des­na stran­ka Li­ga, ko­ji su us­t­vr

DJ MATTEO Sal­vi­ni se od­ma­ra na Si­ci­li­ji i pu­šta glaz­bu na pla­ža­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.