Fa­ce­bo­ok ne­će ku­pi­ti još jed­nu apli­ka­ci­ju za vi­deo chat

Zuc­ker­berg že­li oja­ča­ti po­zi­ci­ju i Ins­ta­gram i What­sApp ja­če uve­za­ti te odus­ta­je od ve­ćih ku­po­vi­na

Večernji list - Hrvatska - - Biznis - Tanja Ivan­čić

Mark Zuc­ker­berg, pr­vi čo­vjek Fa­ce­bo­oka, naj­po­pu­lar­ni­je druš­tve­ne mre­že, ko­ji u svom vlas­niš­tvu ima i Ins­ta­gram, mre­žu za di­je­lje­nje fo­to­gra­fi­ja te ser­vi­se za po­zi­ve i raz­go­vo­re What­sApp i Me­ssen­ger, pro­miš­lja o dalj­njem po­zi­ci­oni­ra­nju mre­že i vu­če oprez­ne i prag­ma­tič­ne po­te­ze.

U pro­tek­lom raz­dob­lju Fa­ce­bo­ok je bio u sre­di­štu po­zor­nos­ti bi­lo da je ri­ječ o cu­re­nju po­da­ta­ka, re­gu­la­ci­ji go­vo­ra mrž­nje i re­gu­la­ci­ji pri­vat­nos­ti. To je za­pra­vo i da­lje u ti­je­ku, s ve­ćim ili ma­njim os­ci­la­ci­ja­ma. Ipak, ja­či je do­jam iz­a­zvao udar na os­nov­ni biz­nis i sve ja­či pri­tis­ci oko to­ga da bi ve­li­ke teh­no­lo­ške tvrt­ke va­lja­lo raz­dvo­ji­ti na di­je­lo­ve.

Fa­ce­bo­ok i Mar­ka Zuc­ker­ber­ga se to uve­li­ke ti­če, jer u nji­ho­vu su vlas­niš­tvu Ins­ta­gram te What­sApp, i upra­vo s po­mo­ću njih htje­li su do­dat­no oja­ča­ti i okrup­nje­ti. Cilj je bio po­ve­za­ti ko­ris­ni­ke i pot­pu­no zav­la­da­ti onli­ne pros­to­rom, i na­rav­no po­da­ci­ma. Is­to­dob­no ni­su odus­ta­ja­li od kup­nje kom­pa­ti­bil­nih tvrt­ki, po­se­bi­ce onih ko­je bi ih vra­ti­le na vrh po­pu­lar­nos­ti me­đu mla­đim dob­nim sku­pi­na­ma.

Ipak, sve ja­ča nas­to­ja­nja ame­rič­kih po­li­ti­ča­ra po­put se­na­to­ri­ce i de­mo­krat­ki­nje Eli­za­beth War­ren da uka­žu na opas­nos­ti ve­li­kih mo­no­po­la, ‘pri­mi­ri­la’ je Mar­ka Zuc­ker­ber­ga te za­us­ta­vi­la pro­ce­se i pre­go­vo­re o kup­nja­ma us­mje­re­nim na ši­re­nje tvrt­ke. Ta­ko je, pi­še Bu­si­ness In­si­der, Fa­ce­bo­ok pre­ki­nuo raz­go­vo­re o kup­nji Ho­use­par­tyja, vi­deo chat apli­ka­ci­je po­pu­lar­ne me­đu ti­nej­dže­ri­ma iz stra­ha da bi to mo­glo pri­vu­ći po­zor­nost re­gu­la­to­ra za za­šti­tu tr­žiš­nog na­tje­ca­nja. Ho­use­par­ty je apli­ka­ci­ja ko­ja omo­gu­ću­je vi­de­opo­zi­ve ve­ćem bro­ju lju­di is­to­dob­no i pos­ta­la je vr­lo po­pu­lar­na me­đu mla­đi­ma od 24 go­di­ne, od­nos­no na tr­ži­štu ko­je je Fa­ce­bo­ok že­lio po­nov­no osvo­ji­ti.

Dva iz­vo­ra upoz­na­ta s tim slu­ča­jem iz­ja­vi­la su, pi­še Ti­mes, da je Fa­ce­bo­ok bio u “po­od­mak­lim pre­go­vo­ri­ma” o za­klju­če­nju ku­po­vi­ne Ho­use­par­tyja u pro­sin­cu proš­le go­di­ne, ali na­po­s­ljet­ku su vo­de­ći lju­di kor­po­ra­ci­je pre­ki­nu­li pre­go­vo­re. Umjes­to Fa­ce­bo­oka, Ho­use­par­ty je u lip­nju ove go­di­ne ku­pio Epic Ga­mes, igra­ni stu­dio ko­ji sto­ji iza “Fort­ni­tea” .

Fa­ce­bo­ok je, pak, u sr­p­nju služ­be­no obja­vio da je predmet is­tra­ge Fe­de­ral­ne ko­mi­si­je za tr­go­vi­nu, re­gu­la­to­ra tr­žiš­nog na­tje­ca­nja. A ka­da je ri­ječ o pri­tis­ci­ma us­mje­re­nih na raz­dva­ja­nje kor­po­ra­ci­je na tvrt­ke ko­je je ku­pio, Mark Zuc­ker­berg se us­pro­ti­vio te ka­zao da Fa­ce­bo­oko­va ve­li­či­na upra­vo pru­ža ve­li­ki ot­por zlo­upo­tre­ba­ma na svim svo­jim plat­for­ma­ma.

No, umjes­to kup­nje, sa­da su se u Fa­ce­bo­oku do­dat­no us­mje­ri­li na re­bran­ding plat­for­mi, od­nos­no ja­če spa­ja­nje Ins­ta­gra­ma i What­sAp­pa te tvr­de da se ra­di na “Ins­ta­gra­mu iz Fa­ce­bo­oka” i “What­sAp­pu iz Fa­ce­bo­oka”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.