U po­tra­zi za dži­ha­dis­ti­ma

Večernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize -

Fran­cu­ski voj­ni­ci do­bro su se pri­pre­mi­li za po­tra­gu za dži­ha­dis­ti­ma u sre­diš­njem Ma­la­vi­ju. Ia­ko su bi­li pri­prem­lje­ni za pješ­ča­ne olu­je, grm­lja­vin­ske olu­je, ne­dos­ta­tak ces­ta i sve po­treb­no za pre­živ­lja­va­nje u su­ro­vim uvje­ti­ma, naj­te­že je bi­lo do­bi­ti in­for­ma­ci­je o kre­ta­nju dži­ha­dis­ta od pres­trav­lje­nih se­lja­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.