DW i FAZ: ‘Do­bro­na­mjer­ni ko­lo­ni­ja­li­zam’ uz po­moć nev­la­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja

Večernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize -

Na­kon zlo­či­na u Sre­bre­ni­ci, gdje su sr­p­ski voj­ni­ci ubi­li na ti­su­će mus­li­man­skih mu­ška­ra­ca i dje­ča­ka, udo­vi­ce i maj­ke uz po­moć stra­nih do­na­to­ra os­no­va­le su nev­la­di­nu or­ga­ni­za­ci­ju „Maj­ke Sre­bre­ni­ce” i po­če­le svi­jet upoz­na­va­ti, a po­či­ni­te­lje su­oča­va­ti s „tam­nim po­glav­ljem” po­vi­jes­ti. Nji­ho­va po­tres­na pri­ča sim­bo­li­zi­ra ulo­gu nev­la­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja (NGO) kao efi­kas­nih, pro­gre­siv­nih i auten­tič­nih predstavni­ka lo­kal­nog druš­tva. Ali, ka­ko pri­mje­ću­je ame­rič­ka po­li­to­lo­gi­nja Pa­tri­ce C. McMa­hon, re­al­nost obič­no iz­gle­da po­sve dru­ga­či­je, pi­še nje­mač­ki list Fran­k­fur­ter Al­l­ge­me­ine Ze­itung (FAZ). “Na pri­mje­ru Bos­ne i Ko­so­va ona ski­ci­ra us­pon i pad na­pu­ha­nog NGO-sek­to­ra od ko­jeg, na­kon pov­la­če­nja nov­ca sa Za­pa­da, ne os­ta­je pu­no vi­še od ra­zo­ča­ra­nja i iz­ne­vje­re­nih oče­ki­va­nja.” Nje­mač­ki list po­tom ci­ti­ra te­zu biv­šeg glav­nog taj­ni­ka UN-a Bo­utro­sa Bo­utro­sa-Gha­li­ja iz 1992., po ko­joj „mir u naj­ši­rem mo­gu­ćem smis­lu ni­je moguće pos­ti­ći sa­mo uz po­moć sus­ta­va UN-a i nje­go­vih dr­ža­va čla­ni­ca”. Vra­ća­ju­ći se na te­ze iz knji­ge Pa­tri­ce C. McMa­hon “NGO-Ga­me” i Bos­nu list pi­še: „Na­kon ra­ta u BiH me­đu­na­rod­na za­jed­ni­ca je pod vod­stvom UN-a že­lje­la obnoviti zem­lju i po­tak­nu­ti po­mi­re­nje me­đu et­nič­kim sku­pin­ma. S pu­no nov­ca i en­tu­zi­jaz­ma, ali s ma­lo zna­nja o si­tu­aci­ji na te­re­nu „Hu­ma­ni­tar­ni klub” sre­di­nom de­ve­de­se­tih upao je u Bos­nu i na­kon po­čet­ne hu­ma­ni­tar­ne po­mo­ći po­čeo ra­di­ti na ja­ča­nju ci­vil­nog druš­tva. Me­đu­na­rod­ne nev­la­di­ne or­ga­ni­za­ci­je os­ni­va­ju lo­kal­ne ogran­ke, za­pad­ni ak­te­ri iz vla­di­nog i nev­la­di­nog sek­to­ra otva­ra­ju nove NGO-ove ili ula­ze u ne­rav­no­prav­na part­ner­stva s lo­kal­nim ak­te­ri­ma odre­đu­ju­ći nji­ho­vu agen­du s ob­zi­rom na fi­nan­cij­sku pre­moć. Lo­kal­ne or­ga­ni­za­ci­je po­či­nju svo­je pro­jek­te kre­ira­ti pre­ma že­lji do­na­to­ra. Umjes­to da se uza­jam­no po­ve­zu­ju i ja­ča­ju, po­či­nju se po­na­ša­ti kao kon­ku­ren­ci­ja jed­ni dru­gi­ma. Pri tom čes­to agi­ti­ra­ju ne vo­de­ći ra­ču­na o po­tre­ba­ma i in­te­re­si­ma sta­nov­niš­tva ko­je pred­stav­lja­ju”.

FAZ u član­ku da­lje na­vo­di, ci­ti­ra­ju­ći te­ze Pa­tri­ce C. McMa­hon, da je me­đu­na­rod­noj za­jed­ni­ci ne­dos­ta­ja­la za­jed­nič­ka i du­go­roč­na stra­te­gi­ja ili u naj­ma­nju ru­ku efi­kas­na ko­or­di­na­ci­ja ak­tiv­nos­ti. Pro­blem je bio i na­čin fi­nan­ci­ra­nja - od pro­jek­ta do pro­jek­ta. Sve to je do­dat­no spri­je­čio sa­mo­odr­ži­vi ra­zvi­tak nev­la­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja. A on­da je opao in­te­res za Bos­nu i us­pr­kos ve­li­kom fi­nan­cij­skom ula­ga­nju u ci­vil­ni sek­tor, on je da­nas slab i du­bo­ko po­di­je­ljen, pro­su­đu­je ova po­li­to­lo­gi­nja. Kao dru­gi pri­mjer ona na­vo­di Ko­so­vo gdje je, za raz­li­ku od BiH, i pri­je in­ter­ven­ci­je me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce, pos­to­ja­lo „ak­tiv­no i ra­zvi­je­no ci­vil­no druš­tvo”. Ali po do­la­sku stra­nog NGO-sek­to­ra, fo­kus se stav­lja sa­mo na po­tre­be al­ban­skog sta­nov­niš­tva, što ni­je bi­lo u skla­du s ja­ča­njem mul­ti­et­nič­kog druš­tva, a to je dek­la­ra­tiv­no bi­lo ja­ko važ­no do­na­to­ri­ma. I ta­ko se ci­vil­no druš­tvo, po ri­je­či­ma Pa­tri­ce C. McMa­hon „NGO-iz­i­ra­lo, ono je na­ras­lo i is­to­dob­no pos­ta­lo ovis­no o stra­nom nov­cu i ide­ja­ma”, pi­še Fran­k­fur­ter Al­l­ge­me­ine Ze­itung. Na kra­ju list za­klju­ču­je: „Au­to­ri­ca McMa­hon to­li­ko po­nav­lja sre­diš­nje te­ze, da na kra­ju svi shva­ća­ju da do­du­še ima do­brih i važ­nih nev­la­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja, ali da ne­ga­tiv­ni pri­mje­ri ipak pre­te­žu”. “Sus­tav me­đu­na­rod­nog fi­nan­ci­ra­nja, ne­dos­ta­tak po­la­ga­nja ra­ču­na za što se tro­ši no­vac, hi­je­rar­hij­ska part­ner­stva s lo­kal­nim ak­te­ri­ma ona na­zi­va ‘do­bro­na­mjer­nim ko­lo­ni­ja­liz­mom’. Sve to, po miš­lje­nju Pa­tri­ce C. McMa­hon, mo­že čak bi­ti i štet­no za ra­zvoj pos­t­kon­flik­t­nih dru­šta­va”, za­klju­ču­je na kra­ju Fran­k­fur­ter Al­l­ge­me­ine Ze­itung.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.