Pr­vi europ­ski po­vje­re­nik iz Hr­vat­ske ne os­tav­lja ljes­tvi­cu pre­tje­ra­no vi­so­ko

Večernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize -

Ovaj put, za raz­li­ku od pri­je pet go­di­na, kad je Mi­mi­ca do­bio re­sor za ko­ji ni­jed­na zem­lja za­pra­vo ni­je bi­la za­in­te­re­si­ra­na, Hr­vat­ska ima do­volj­no do­bre kar­te u ru­ka­ma da do­bi­je ne­ki snaž­ni­ji re­sor, a re­gi­onal­ni ra­zvoj s fon­do­vi­ma te­škim 350 mi­li­jar­di eura ili 32,5 pos­to či­ta­vog vi­še­go­diš­njeg fi­nan­cij­skog ok­vi­ra EU, jest je­dan ta­kav

Do pr­ve slje­de­će sjed­ni­ce Vla­de, dak­le do slje­de­ćeg če­t­vrt­ka, znat će­mo ime oso­be ko­ju Hr­vat­ska no­mi­ni­ra za no­vog europ­skog po­vje­re­ni­ka ili - iz­gled­ni­je - po­vje­re­ni­cu. Ovo je tek dru­gi put da Hr­vat­ska su­dje­lu­je u tom mi­je­ša­nju ka­ra­ta pri sas­tav­lja­nju no­vog ko­le­gi­ja po­vje­re­ni­ka u Eu­rop­skoj ko­mi­si­ji. Pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić oči­to dr­ži raz­miš­lja­nja o toj od­lu­ci sa­mo za se­be, pa ni­kak­va ime­na iz Ban­skih dvo­ra, od­nos­no ovih da­na iz vi­le Cos­ta­bel­la na Opa­tij­skoj ri­vi­je­ri, ni nes­luž­be­no ne cu­re do jav­nos­ti. Spe­ku­la­ci­je u me­di­ji­ma pri­je iz­gle­da­ju kao da su plod zdra­ve lo­gi­ke i raz­miš­lja­nja lju­di, što mo­že ima­ti smis­la, ali i da­lje je to ra­čun bez kr­č­ma­ra. Kr­č­mar, u ovom slu­ča­ju pre­mi­jer, i da­lje šu­ti.

Pro­ces no­mi­ni­ra­nja nove oso­be do­nek­le olak­ša­va či­nje­ni­ca da je je­di­ni do­sa­daš­nji europ­ski po­vje­re­nik iz Hr­vat­ske Ne­ven Mi­mi­ca bio ta­kav da čo­vjek mir­ne du­še mo­že re­ći: na­kon nje­ga, svat­ko mo­že bi­ti do­bar po­vje­re­nik iz Hr­vat­ske. Mi­mi­ca je jed­nos­tav­no ne­na­met­ljiv i, na tre­nut­ke, ne­in­s­pi­ra­ti­van po­li­ti­čar. A u Ko­mi­si­ji nam tre­ba in­s­pi­ra­ti­van i so­fis­ti­ci­ra­no na­met­ljiv, pro­do­ran čo­vjek. Kad je pred­sjed­ni­ca Re­pu­bli­ke Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić po­čet­kom lip­nja u in­ter­v­juu za Dnev­nik

HTV-a ni­čim iz­a­zva­na kri­ti­zi­ra­la Mi­mi­cu (“Ko­li­ko lju­di u Hr­vat­skoj zna tko je hr­vat­ski po­vje­re­nik u Eu­rop­skoj ko­mi­si­ji? On mo­ra bi­ti čes­to u Hr­vat­skoj i hr­vat­skom na­ro­du, bi­ra­či­ma, mo­ra objas­ni­ti za­što je u Bruxel­le­su”), ona je to na­rav­no sro­či­la ta­ko nes­pret­no da to zvu­či kao čud­na i pro­ma­še­na iz­ja­va, što je ina­če čest slu­čaj kod ak­tu­al­ne pred­sjed­ni­ce, i da­la je pri­li­ku da joj Mi­mi­ca ma­es­tral­no od­go­vo­ri i iz­a­đe iz te mi­ni­po­le­mi­ke kao po­bjed­nik (“Ne­ću se upu­šta­ti u ot­kla­nja­nje pred­sjed­ni­či­nih za­blu­da o na­či­nu funk­ci­oni­ra­nja europ­skih ins­ti­tu­ci­ja te ulo­zi i obve­za­ma europ­skih po­vje­re­ni­ka, ia­ko za to imam pre­gršt do­brih ar­gu­me­na­ta. Osim to­ga, s ove po­zi­ci­je ne smi­jem i ne že­lim ni­ti po­ma­ga­ti ni­ti od­ma­ga­ti nje­zi­nim am­bi­ci­ja­ma i kam­pa­nji za no­vi predsjedni­čki man­dat”). Ali pred­sjed­ni­ca ipak ni­je pot­pu­no pro­ma­ši­la.

Ci­lja­la je na ne­što što re­al­no pos­to­ji i vid­lji­vo je go­lim okom: Mi­mi­ca se, kao naš pr­vi čo­vjek u Bruxel­le­su, ni­je baš pros­la­vio. Evo­lu­irao je, na­rav­no, na toj duž­nos­ti i po­vje­re­nik Mi­mi­ca 2019. druk­či­ji je ne­go po­vje­re­nik Mi­mi­ca 2013. ili 2015. go­di­ne. Ali tko od europ­skih po­vje­re­ni­ka ni­je evo­lu­irao na toj duž­nos­ti? To je nor­mal­no, i ni­je sa­mo po se­bi mje­ri­lo us­pješ­nos­ti. Mje­ri­la Mi­mi­či­ne us­pješ­nos­ti su dru­ga: bio je u hr­vat­skoj vla­di ko­ja je pred­lo­ži­la lex Per­ko­vić i u eu­rop­skoj vla­di ko­ja je po­kre­nu­la kažnjavanj­e Hr­vat­ske zbog tog za­ko­na ko­ji je kr­šio eu­rop­ske pro­pi­se o uhid­be­nom na­lo­gu (i šu­tio kad je tre­ba­lo go­vo­ri­ti), bio je europ­ski po­vje­re­nik s naj­sla­bi­jim iz­bor­nim le­gi­ti­mi­te­tom (22.450 pre­fe­ren­cij­ska gla­sa) me­đu svim po­vje­re­ni­ci­ma ko­ji su se te 2014. kan­di­di­ra­li na europ­skim izborima, po te­re­nu u Afri­ci i di­ljem Tre­ćeg svi­je­ta znao je da­ri­va­ti, ali ne to­li­ko i in­s­pi­ri­ra­ti lju­de (što je u tom re­so­ru ra­zvoj­ne po­mo­ći Tre­ćem svi­je­tu neo­bič­no važ­no), i bio je je­dan od onih na ko­je je mis­lio biv­ši šef Jun­c­ke­ro­va ka­bi­ne­ta, svje­že de­tro­ni­zi­ra­ni Mar­tin Sel­mayr, kad je bru­tal­no, ali ipak i is­ti­ni­to, rekao da su ne­ki po­vje­re­ni­ci kao “ho­da­ju­će ta­ble­te za spa­va­nje”.

Da se ra­zu­mi­je­mo, Mi­mi­ca je je­dan gos­po­din. Isku­san gos­po­din, ko­ji zas­lu­žu­je jed­no ve­li­ko “hva­la” na kra­ju ka­ri­je­re. Ali da je mo­gao uči­ni­ti vi­še, bi­ti kva­li­tet­ni­ji pr­vi europ­ski po­vje­re­nik iz Hr­vat­ske i po­di­ći tu ljes­tvi­cu od­mah na po­čet­ku do­volj­no vi­so­ko – mo­gao je. Jed­na Bi­lja­na Bor­zan, pri­mje­ri­ce, za­si­gur­no bi je pos­ta­vi­la pu­no vi­še. Ljes­tvi­ca je sa­da tu gdje jest. S po­zor­ni­ce li­je­vo usko­ro iz­la­zi Mi­mi­ca, a na po­zor­ni­cu des­no ula­zi… Još ne zna­mo tko. No saz­nat će­mo do kra­ja slje­de­ćeg tjed­na, a po­tom, vje­ro­jat­no do sre­di­ne ruj­na, i to ko­me je ko­ji re­sor do­di­je­li­la no­vo­iza­bra­na pred­sjed­ni­ca Eu­rop­ske ko­mi­si­je Ur­su­la von der Leyen.

Hr­vat­ska bi tre­ba­la ci­lja­ti pre­ma to­me da net­ko naš, tko god to bio, do­bi­je re­sor re­gi­onal­nog ra­zvo­ja, dak­le struk­tur­nih i inves­ti­cij­skih fon­do­va Eu­rop­ske uni­je. Ovaj put, za raz­li­ku od pri­je pet go­di­na, kad je Mi­mi­ca do­bio re­sor me­đu­na­rod­ne suradnje, za ko­ji ni­jed­na dr­ža­va čla­ni­ca EU za­pra­vo ni­je bi­la za­in­te­re­si­ra­na, Hr­vat­ska ima do­volj­no do­bre kar­te u ru­ka­ma da se iz­bo­ri za ne­ki tra­že­ni­ji i snaž­ni­ji re­sor, a re­gi­onal­ni ra­zvoj s fon­do­vi­ma te­škim 350 mi­li­jar­di eura ili 32,5 pos­to či­ta­vog vi­še­go­diš­njeg fi­nan­cij­skog ok­vi­ra EU, jest je­dan ta­kav. To je re­sor ko­ji mi­je­nja dr­ža­ve po­put Hr­vat­ske na­bo­lje i od ko­jeg lju­di vi­de kon­kret­ne ko­ris­ti. To je ta­ko­đer i re­sor ko­je­mu se u no­vom sed­mo­go­diš­njem pro­ra­ču­nu EU sma­nju­je fi­nan­ci­ra­nje, jer se fo­kus EU s ko­he­zi­je pre­ba­cu­je na nove iz­a­zo­ve, što zna­či da po­vje­re­ni­ku s tim re­so­rom ne­će bi­ti baš po­li­tič­ki la­ko. Raz­log vi­še da Hr­vat­ska po­nu­di naj­bo­lju oso­bu ko­ju mo­že po­nu­di­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.