PR­VA ŽE­NA IZ­BO­RA ZA MISS

Večernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama - Ivi­ca Ra­doš

– Strast pre­ma pe­nja­nju u sfe­ri je ira­ci­onal­nog, ka­že Hr­vo­je Gran­ca­rić (35), pe­njač i član uprav­nog od­bo­ra Sek­ci­je sport­skog pe­nja­nja PD-a Pak­le­ni­ca.

Mno­gi lju­di pi­ta­ju se tko su i od če­ga su “sat­ka­ni” on ko­ji se pe­nju po umjet­nim, a po­go­to­vo pri­rod­nim sti­je­na­ma uz vi­sok ri­zik i broj­ne opas­nos­ti. Oni do­la­ze iz pla­ni­nar­skih dru­šta­va, sek­ci­ja za pe­nja­nje. Svi se poč­nu pe­nja­ti po umjet­nim sti­je­na­ma, a ne­ki se kre­nu pe­nja­ti po pri­rod­nim sti­je­na­ma i ne sta­ju. Pe­njač­ka sek­ci­ja PD-a Pak­le­ni­ca os­no­va­na je 1996., a od 2008. go­di­ne u Za­dru ima­ju umjet­nu sti­je­nu, tzv. bol­der ma­le po­vr­ši­ne, ko­ja je otvo­re­na ve­ći dio go­di­ne. Sek­ci­ja ima oko 60ak čla­no­va od ko­jih je 30-ak vr­lo ak­tiv­nih. – Ima­mo čak i struk­tu­ri­ra­ne tre­nin­ge za dje­cu ko­ji se vo­de u ju­tar­njem i pos­li­je­pod­nev­nom ter­mi­nu ka­ko bi dje­ca mo­gla tre­ni­ra­ti bez ob­zi­ra na to idu li u ško­lu pri­je ili pos­li­je pod­ne, go­vo­ri pe­njač Hr­vo­je Gran­ca­rić. Pr­vens­tvo Hr­vat­ske, služ­be­na na­tje­ca­nja na umjet­nim sti­je­na­ma, or­ga­ni­zi­ra Hr­vat­ski pla­ni­nar­ski sa­vez.

– Mo­ra­mo se po­hva­li­ti, naš klub sva­ke go­di­ne ima mi­ni­mal­no dvi­je me­da­lje, a po­s­ljed­njih go­di­na pod vod­stvom tre­ne­ra An­te Je­ro­li­mo­va na­še cu­re i deč­ki re­do­vi­to osva­ja­ju me­da­lje, pri­ča Gran­ca­rić ko­ji se ža­li da je dvo­ra­na s umjet­nom sti­je­nom ne­adek­vat­na. Nas­ta­vak na slje­de­ćoj stra­ni­ci

PE­NJAČ­KA MEKA Na El Ca­pi­ta­nu pe­njao sam se u dva smje­ra, je­dan ide do tre­ći­ne sti­je­ne, a dru­gi je u kraj­njem des­nom di­je­lu i on ima 500 me­ta­ra, ka­že Ši­me Ju­kić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.