Izvan ve­li­kih ku­ća ope­ra je ži­va i svje­ža

Večernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama - De­nis Derk

Me­zzo­so­pra­nis­ti­ca i pe­da­go­gi­nja So­fi­ja Cin­gu­la ovih se da­na pri­pre­ma za put u Lon­don, gdje će iz­ves­ti go­to­vo za­bo­rav­lje­nu ope­ru pul­skog skla­da­te­lja An­to­ni­ja Sma­re­glie “Cac­cia lon­ta­na”. Ko­pro­duk­ci­ja HNK u Va­ra­ždi­nu i INK iz Pu­le u re­ži­ji Oz­re­na Pro­hi­ća, u ko­joj nas­tu­pa i so­pra­nis­ti­ca Je­le­na Šte­fa­nić te di­ri­gent Stje­pan Vu­ger za kla­vi­rom otvo­rit će lon­don­ski fes­ti­val Ope­ra in the City, a imat će čak tri izvedbe u Bri­dewall The­ate­ru. Za­nim­lji­vo, upra­vo So­fi­ja Cin­gu­la pro­naš­la je par­ti­tu­ru A. Sma­re­glie u ko­joj će sa­da uži­va­ti i Bri­tan­ci!

Va­ra­ždin­ka u Is­tri

– Do­šav­ši na Aka­de­mi­ju u Pu­lu naj­pri­je sam se upoz­na­la s nje­go­vim so­lo-pje­sma­ma. Tu sam saz­na­la da je Smareglia ro­dom iz Pu­le i da je skla­dao i ope­re. Stu­di­ra­la sam u Be­ču i, is­kre­no, pri­je Pu­le za Sma­re­gliu ni­sam ni­ti ču­la. Za­in­tri­gi­ra­lo me to što je on je­di­ni naš skla­da­telj či­ja je ope­ra izvedena u Metropolit­anu, a o nje­mu se ma­lo zna. Uz po­moć dje­lat­ni­ka pul­ske Sve­uči­liš­ne knjiž­ni­ce ko­ja skr­bi o Sma­re­gli­noj os­tav­šti­ni i dra­ge gos­po­đe Ani­te Fle­go Spon­za, shva­ti­la sam da knjiž­ni­ca ima kla­vir­ske iz­vat­ke svih nje­go­vih ope­ra. Za­in­tri­gi­ra­la me nje­go­va di­plom­ska ope­ra “Cac­cia lon­ta­na” ko­ja je ko­mor­na i pre­kras­na. Sve se to zbi­va­lo ove go­di­ne ka­da se sla­vi 165. ob­ljet­ni­ca ro­đe­nja i 90. ob­ljet­ni­ca skla­da­te­lje­ve smr­ti. Ka­ko sam ja iz Va­ra­ždi­na, a ra­dim u Pu­li, pred­lo­ži­la sam rav­na­te­lji­ci INK i in­ten­dan­ti­ci va­ra­ždin­skog HNK tu ope­ru i one su se odu­še­vi­le - pri­ča So­fi­ja Cin­gu­la. Je­le­na Šte­fa­nić pro­naš­la je pak fes­ti­val u Lon­do­nu i pred­lo­ži­la da se ja­ve na se­lek­ci­ju ko­ju su proš­li. Ma­la for­ma u kom­bi­na­ci­ji s do­ku­men­tar­cem Dra­že­na Kre­ši­ća i Ju­lie Kli­er na­iš­la je na do­bar pri­jam, jer u ino­zem­s­tvu se nje­gu­je ta­kav no­vi na­čin bav­lje­nja ope­rom.

– Net­ko je neg­dje od hr­pe pri­jav­lje­nih pred­sta­va od­lu­čio da­ti šan­su na­šoj. To je ono što mi kao pje­va­či­ci i ne­ko­me tko je to is­ko­pao iz ar­hi­ve da­je vje­tar u le­đa. A ko­li­ko sam shva­ti­la, već su u ka­za­li­štu do­bi­li i upit iz Ame­ri­ke ka­da su vi­dje­li da smo na lon­don­skom fes­ti­va­lu. Na­dam se naj­bo­ljem – ve­li S. Cin­gu­la ko­ju pi­ta­mo je li ta ope­ra ikad iz­vo­đe­na u Hr­vat­skoj.

– Pre­ma mo­jim in­for­ma­ci­ja­ma u Hr­vat­skoj ni­je, a kon­zul­ti­ra­la sam i Ju­li­ja­nu Li­či­nić von

SMAREGLIA JE BIO JE­DI­NI NAŠ AUTOR ČI­JA JE OPE­RA IZVEDENA U METROPOLIT­ANU, TO IMPONIRA I ENGLEZIMA

SO­FI­JA CIN­GU­LA Wal­s­tijn ko­ja je dok­to­ri­ra­la na te­mu Sma­re­glie. No iz­vo­đe­na je u Ita­li­ji. Uz po­moć nje­go­ve unu­ke ko­ja da­nas ta­mo živi i bri­ne se o nje­go­voj os­tav­šti­ni po­ku­ša­li smo do­ći do or­kes­tral­ne par­ti­tu­re, no bez us­pje­ha. A ona je si­gur­no pos­to­ja­la jer on ni­je mo­gao di­plo­mu ste­ći sa­mo s kla­vir­skim iz­vat­kom – ka­že So­fi­ja Cin­gu­la.

– Mu­zi­ko­lo­zi u Hr­vat­skoj ne ba­ve se Sma­re­gli­om pre­tje­ra­no. Do­du­še, tu je Nu­ša Ha­user ko­ja pi­še rad o nje­mu, a i ma­es­tro Ju­ra­nić je ra­dio nje­go­ve ope­re. Mi se na­da­mo da će­mo ovom ope­rom po­tak­nu­ti i bav­lje­nje nje­go­vim ra­dom – ve­li pje­va­či­ca.

A što njoj zna­či nas­tup na lon­don­skom fes­ti­va­lu ko­ji se po­igra­va for­ma­ma, poz­na­tim oper­nim nas­lo­vi­ma, žan­ro­vi­ma...? Uz to, nas­tu­pa pred Lon­don­ča­ni­ma.

No­vi pris­tup ope­ri

– U kon­tek­s­tu ve­li­kih oper­nih ku­ća ko­je pos­to­je u Hr­vat­skoj, ove na­še ulo­ge mo­žda ne­ki­ma i ne dje­lu­ju kao pra­ve, ve­li­ke. No u Lon­do­nu su ja­ko za­in­te­re­si­ra­ni za Sma­re­gliu jer je iz­vo­đen u Metropolit­anu, a pao je u za­bo­rav. Is­pa­da da je ne­što što je na­še za­nim­lji­vi­je u En­gle­skoj, ne­go u Hr­vat­skoj. Ve­ća je naj­a­va en­gle­ske pra­izved­be ove ope­re, ne­go one hr­vat­ske, a mi smo je iz­ve­li i u Pu­li i u Va­ra­ždi­nu što je proš­lo go­to­vo ne­za­pa­že­no. No na­pra­vi­li smo pred­sta­vu ko­ja je u skla­du sa su­vre­me­nim strem­lje­nji­ma i pro­pit­ki­va­nji­ma ope­re kao žan­ra. Izvan Mi­la­na, Be­ča i Lon­do­na pos­to­ji ci­je­li je­dan no­vi na­čin pro­miš­lja­nja ope­re. To je do­kaz da kla­sič­na glaz­ba kao žanr mo­že da­nas bi­ti ja­ko su­vre­me­na i izvan ve­li­kih ku­ća – za­klju­ču­je So­fi­ja Cin­gu­la.

CAC­CIA IONTANA So­pra­nis­ti­ca Je­le­na Šte­fa­nić u ope­ri ve­li­kog is­tar­skog skla­da­te­lja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.