Pr­va že­na iz­bo­ra za Miss

‘Da­nas se od dje­vo­ja­ka vi­še tra­ži, a pri­je smo imali i pu­no ve­ću po­dr­šku dr­ža­ve’

Večernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama - Mia Bu­va

Pot­kraj ko­lo­vo­za Hr­vat­ska će 28. put bi­ra­ti svo­ju pred­stav­ni­cu na iz­bo­ru za Miss svi­je­ta. Na­kon odra­đe­nih pri­pre­ma u To­pu­skom če­tr­na­est fi­na­lis­ti­ca spre­ma se za od­la­zak na Ma­li Lo­šinj gdje će se 31. ovog mje­se­ca odr­ža­ti fi­na­le ovo­go­diš­njeg iz­bo­ra za Miss Hr­vat­ske ka­da će svo­joj na­s­ljed­ni­ci kru­nu pre­da­ti ak­tu­al­na miss Iva­na Mud­nić-Duj­mi­na.

– Že­lja nam je bi­la da spo­ji­mo kon­ti­nen­tal­nu i pri­mor­sku Hr­vat­sku jer ta­da pro­mo­vi­ra­mo lje­po­te za ko­je mo­žda na­ši su­gra­đa­ni ni­su ni zna­li da pos­to­je – go­vo­ri nam Ma­ja Vračarić, di­rek­to­ri­ca Di­rek­ci­je Miss Hr­vat­ske za Miss svi­je­ta. Una­toč broj­nim iz­a­zo­vi­ma i sve ve­ćoj kon­ku­ren­ci­ji ka­da je ri­ječ o na­tje­ca­nji­ma lje­po­te, iz­bor za Miss Hr­vat­ske op­s­ta­je već go­to­vo tri de­set­lje­ća. Ia­ko su iza nje­ga i usponi i pa­do­vi, iz­bor za Miss Hr­vat­ske os­tao je naj­pres­tiž­ni­ji iz­bor lje­po­te kod nas.

Ve­li­ke pro­mje­ne

– Ne­ma tu taj­ne, iz­bor je pro­la­zio do­bre i lo­še da­ne i sve je bi­lo di­sku­ti­ra­no u jav­nos­ti što je lju­di­ma ko­ji su ga ra­di­li bi­lo vr­lo te­ško. No ako vje­ru­ješ u ono što ra­diš i vo­liš svoj po­sao, ko­li­ko god bio te­žak ili na­po­ran lak­še ga pod­no­siš, a i rezultati on­da idu na­bo­lje – is­ti­če Vračarić ko­ja je i sa­ma bi­la jed­na od fi­na­lis­ti­ca iz­bo­ra dav­ne 1996. go­di­ne ka­da je na iz­bo­ru pred­stav­lja­la svoj Vu­ko­var. De­ve­de­se­te su sve do da­nas os­ta­le naj­plo­do­nos­ni­je go­di­ne ka­da je ri­ječ o us­pje­si­ma na­ših dje­vo­ja­ka, a dan-da­nas svi se ra­do sje­ća­ju us­pje­ha ko­je su pos­ti­gle biv­še mi­si­ce Fa­ni Ča­pa­li­ja, Bran­ka Be­bić, Ani­ca Mar­ti­no­vić... Što se pro­tek­lih go­di­na pro­mi­je­ni­lo? – De­ve­de­se­tih smo bi­li u ra­tu, tra­ži­li smo priz­na­nje i na­rav­no da ni­je bi­lo is­to bi­ti Miss Hr­vat­ske ta­da i da­nas. Ta­da je sve hr­vat­sko bi­lo ja­ko važ­no i ta­daš­nji pred­sjed­nik je po­dr­ža­vao Miss Hr­vat­ske. Ako dr­ža­va po­dr­ža­va svo­ju pred­stav­ni­cu, on­da se to osje­ti i na pla­sma­nu. Tru­dim se mak­si­mal­no ko­li­ko je u mo­joj mo­ći na­šoj pred­stav­ni­ci pru­ži­ti sve za što bo­lji pla­sman, ali bit­na je i nje­zi­na an­ga­ži­ra­nost – is­ti­če pr­va že­na iz­bo­ra za Miss i do­da­je da su i kri­te­ri­ji ko­je dje­voj­ke da­nas mo­ra­ju za­do­vo­lji­ti pos­ta­li pu­no zah­tjev­ni­ji. – One se sa­da na­tje­ču u pet ka­te­go­ri­ja – sport, mul­ti­me­di­ja, ta­lent, in­ter­v­ju i top mo­del, ka­ko kod nas ta­ko i na svjetskom iz­bo­ru na ko­ji do­la­ze pred­stav­ni­ce 130 ze­ma­lja – ot­kri­va nam Vračarić ko­ju mno­gi pam­te i po te­le­vi­zij­skom an­ga­žma­nu.

Su­rad­nja s Mla­ka­rom

Ma­ja je, na­ime, na­kon što se i sa­ma po­ja­vi­la na iz­bo­ru pri­vuk­la paž­nju jav­nos­ti te ne­du­go na­kon iz­bo­ra sta­la uz bok le­gen­dar­nom Oli­ve­ru Mla­ka­ru s ko­jim je vo­di­la po­pu­lar­ni kviz ‘Ko­lo sre­će’. – Ka­da sam proš­la cas­ting, odu­šev­lje­nju ni­je bi­lo kra­ja. Ra­di­la sam s od­lič­nim ti­mom na HRT-u. La­zo Go­lu­ža, Ma­ja Jur­ko­vić, pro­du­cent Oto Ti­lić, re­ži­ser Dan­ko Vo­la­rić. Pu­no sam na­uči­la od svih njih, a za­hval­na sam im i na to­me što su mi pru­ži­li mo­guć­nost da su­ra­đu­jem s vo­di­telj­skom zvi­jez­dom Oli­ve­rom Mla­ka­rom – pri­sje­ća se Ma­ja ko­ja i da­nas pre­ma po­tre­bi sta­ne pred ka­me­re, no priz­na­je ka­ko ju je odu­vi­jek vi­še za­ni­ma or­ga­ni­za­tor­ski dio pos­la u ko­jem sa­da od­lič­no pli­va. – Ci­je­lu go­di­nu ra­dim na iz­bo­ru. Od cas­tin­ga do žu­pa­nij­skih na­tje­ca­nja. Hr­vat­sku pro­đem i po ne­ko­li­ko pu­ta go­diš­nje u svim smje­ro­vi­ma – smi­je se Ma­ja ko­ja osim što dje­voj­ka­ma po­ma­že svo­jim is­kus­tvom ula­že na­po­re i u pro­mo­ci­ju Li­je­pe Na­še. – Ra­di­mo vi­de­oraz­gled­ni­cu u ko­joj po­ku­ša­va­mo što vi­še pre­zen­ti­ra­ti Hr­vat­sku, ali i naš di­zajn. Ta­ko na­ci­onal­nu ha­lji­nu ove go­di­ne ra­di Zo­ran Ara­go­vić, ve­čer­nju Ivi­ca Sko­ko, dok će se za ha­lji­nu na do­bro­tvor­nom ba­lu po­bri­nu­ti du­bro­vač­ka di­zaj­ne­ri­ca Dže­mi­la Dil­be­ro­vić – ot­kri­va Vračarić ko­ja iz­bo­rom di­zaj­ne­ra utje­če i na pro­mo­ci­ju na­šeg di­zaj­na u svi­je­tu.

MA­JA VRAČARIĆ na iz­bo­ru za Miss Hr­vat­ske su­dje­lo­va­la je 1996. go­di­ne ka­da je pred­stav­lja­la svoj rod­ni Vu­ko­var. Svo­jim is­kus­tvom da­nas po­ma­že mla­dim dje­voj­ka­ma

TELEVIZIJS­KO IS­KUS­TVO Na­kon su­dje­lo­va­nja na iz­bo­ru za Miss Hr­vat­ske Ma­ja je do­bi­la an­ga­žman na HTV-u. S Oli­ve­rom Mla­ka­rom vo­di­la je po­pu­lar­ni te­le­vi­zij­ski kviz ‘Ko­lo sre­će’

US­PJE­SI KO­JI SE PAM­TE I dan-da­nas pam­te se us­pje­si Fa­ni Ča­pa­li­je i Bran­ke Be­bić ko­je su 1993. i 1994. go­di­ne po­ni­je­le ti­tu­lu Miss Eu­ro­pe. Naj­ve­ći us­pjeh na iz­bo­ru za Miss svi­je­ta os­tva­ri­la je Ani­ca Mar­ti­no­vić Ko­vač 1995. go­di­ne po­ni­jev­ši ti­tu­lu pr­ve pra­ti­lje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.