Do­min­go op­tu­žen za sek­su­al­no uz­ne­mi­ra­va­nje

Večernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Broj­ne svje­do­ki­nje iz­ni­je­le su svo­je is­kus­tvo s naj­moć­ni­jim čo­vje­kom ope­re Pla­ci­dom Do­min­gom. Slavnog te­no­ra mno­ge že­ne op­tu­žu­ju za pri­si­lja­va­nje na sek­su­al­ne od­no­se pod pri­jet­njom da će iz­gu­bi­ti po­sao. Ako bi od­bi­le, kaž­nja­vao bi ih odu­zi­ma­njem pro­fe­si­onal­nih an­ga­žma­na, pi­še Asso­ci­ated Press. Je­dan od naj­ve­ćih oper­nih pje­va­ča svih vre­me­na, ugled­ni di­ri­gent i vi­šes­tru­ki do­bit­nik Gram­myja priv­la­či pu­bli­ku di­ljem svi­je­ta, a u svo­joj ka­ri­je­ri imao je vi­še od 4000 iz­ved­bi, vi­še od bi­lo ko­jeg oper­nog pje­va­ča u po­vi­jes­ti. Čak de­vet pje­va­či­ca i jed­na ple­sa­či­ca is­pri­ča­le su da ih je Špa­njo­lac sek­su­al­no uz­ne­mi­ra­vao, ia­ko je go­to­vo 60 go­di­na u bra­ku. Uz­ne­mi­ra­va­nje se odvi­ja­lo ti­je­kom tri de­set­lje­ća, od kas­nih osam­de­se­tih u oper­nim ku­ća­ma gdje je pje­vač bio na vi­so­kim po­zi­ci­ja­ma. Jed­na že­na is­pri­ča­la je da joj je Do­min­go gur­nuo ru­ku pod suk­nju, a tri su iz­ja­vi­le da ih je na­sil­no po­lju­bio u gar­de­ro­bi, ho­tel­skoj so­bi i na ruč­ku.

– Pos­lov­ni ru­čak ni­je neo­bi­čan. No ako vas net­ko po­ku­ša­va dr­ža­ti za ru­ku na pos­lov­nom ruč­ku ili vam stav­lja ru­ku na ko­lje­no, on­da je to čud­no. Uvi­jek nas je ne­ka­ko do­di­ri­vao, uvi­jek nas je po­ku­ša­vao po­lju­bi­ti – iz­ja­vi­la je jed­na pje­va­či­ca, a osim nje AP-u po­ža­li­lo se ne­ko­li­ko de­se­ta­ka pje­va­či­ca, ple­sa­či­ca, glaz­be­ni­ca u or­kes­tru i ostali ko­ji su svje­do­či­li ne­pri­mje­re­nom sek­su­al­nom ponašanju Pla­ci­da Do­min­ga. Slav­ni te­nor iz­dao je pri­op­će­nje u ko­jem tvr­di da su op­tuž­be du­bo­ko uz­ne­mi­ru­ju­će i ne­toč­ne, ali ka­že da je svjes­tan ka­ko su da­naš­nja pra­vi­la i stan­dar­di po­na­ša­nja druk­či­ja od onih u prošlosti.(ss)

SVE JE NEGIRAO Slav­ni te­nor tvr­di da su op­tuž­be du­bo­ko uz­ne­mi­ru­ju­će i ne­toč­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.