Da­vid Bo­re­anz na se­tu iz­a­zvao prometni ko­laps

Zvijezda se­ri­je ‘Kos­ti’ u Be­ogra­du sni­ma tre­ću se­zo­nu CBS-ova ‘Se­al Te­ama’

Večernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama - Bra­ni­mir Bra­da­rić

Na vi­še lo­ka­ci­ja u Be­ogra­du ovih se da­na sni­ma tre­ća se­zo­na CBS-ove se­ri­je “Se­al te­am” ko­ja bi, pre­ma naj­a­va­ma, tre­ba­la po­če­ti s pri­ka­zi­va­njem 2. stu­de­no­ga. Sre­di­šte gra­da, na­da­le­ko poz­na­ta Knez Mi­haj­lo­va, be­ograd­ska Lu­ka sa­mo su ne­ke od lo­ka­ci­ja na ko­ji­ma se sni­ma nas­ta­vak se­ri­je ko­ja pra­ti pro­fe­si­onal­ni i pri­vat­ni ži­vot pri­pad­ni­ka naj­e­lit­ni­je ame­rič­ke mor­na­rič­ke spe­ci­jal­ne je­di­ni­ce.

Zvuč­na ime­na

U Be­ogra­du će se sni­mi­ti če­ti­ri epi­zo­de, u dvje­ma se rad­nja odi­gra­va upra­vo u glav­nom gra­du Sr­bi­je dok će u dru­ge dvi­je Be­ograd „glu­mi­ti“Pa­riz i dru­ge eu­rop­ske gra­do­ve. Za po­tre­be sni­ma­nja ona­mo je sti­gao je i poz­na­ti glu­mac Da­vid Bo­re­anz ko­ji u ovoj hit se­ri­ji glu­mi vo­đu Ja­so­na Haye­sa. Bo­re­anz je ina­če poz­nat i po ulo­ga­ma u se­ri­ja­ma “Buf­fy ubo­ji­ca vam­pi­ra” te “Kos­ti”. Uz nje­ga tu su još i Je­ssi­ca Pa­re, Max Thi­eri­ot i mno­gi dru­gi ko­ji su u Be­ogra­du sni­ma­li ak­cij­ske sce­ne u ko­ji­ma su koristili he­li­kop­te­re, auto­mo­bi­le, mo­to­cik­le… Rad­nja se­ri­je još uvi­jek ni­je poz­na­ta, ali zna se da pri­pad­ni­ci Se­al Te­ama do­la­ze u Sr­bi­ju gdje ra­de na ra­s­vjet­lja­va­nju ne­kih slu­ča­je­va. Naj­av­lje­no je da će u tre­ćoj se­zo­ni se­ri­je glu­mi­ti i sr­p­ski spe­ci­jal­ci kao i ne­ki be­ograd­ski glum­ci. Nikola Ko­jo,

Bo­jan La­za­rov i Ta­ma­ra Alek­sić ima­ju ključ­ne ulo­ge kao gos­tu­ju­će zvi­jez­de u pr­ve dvi­je epi­zo­de. Pro­duk­ci­ja ti­jes­no su­ra­đu­je sa sr­p­skom po­li­ci­jom i Mi­nis­tar­stvom od­bra­ne bu­du­ći da su sr­p­ske oru­ža­ne sna­ge u ovim epi­zo­da­ma pri­ka­za­ne kao sa­vez­ni­ci i su­rad­ni­ci je­di­ni­ce ‘tu­lja­na’ na ra­s­vjet­lja­va­nju slu­ča­ja.

Blo­ki­ran grad

Po­dr­ška ka­bi­ne­ta pre­mi­jer­ke Ane Br­na­bić, kao i ona Vla­de, Sr­p­ske film­ske aso­ci­ja­ci­je i ureda gra­do­na­čel­ni­ka Be­ogra­da bi­la je ključ­na za os­tva­ri­va­nje ove zah­tjev­ne pro­duk­ci­je i sni­ma­nja, sto­ji u pri­op­će­nju pro­duk­ci­je se­ri­je. Broj­ni gra­đa­ni ni­su pak bi­li za­do­volj­ni či­nje­ni­com što je cen­tar gra­da blo­ki­ran. Po­jaš­nja­va­ju­ći te­ško­će u pro­me­tu, iz ka­bi­ne­ta pre­mi­jer­ke Sr­bi­je Ane Br­na­bić me­di­ji­ma su pre­ni­je­li da će Be­ograd i sr­p­ski spe­ci­jal­ci u se­ri­ji bi­ti pri­ka­za­ni u naj­bo­ljem svje­tlu kao i da se od sr­p­ske pri­jes­tol­ni­ce i Sr­bi­je uop­će po­ku­ša­va stvo­ri­ti naj­a­trak­tiv­ni­ja des­ti­na­ci­ja za sni­ma­nje stra­nih fil­mo­va, se­ri­ja i rek­la­ma. – Od 2016. do kra­ja 2018. go­di­ne za­hva­lju­ju­ći ovom pro­gra­mu u Sr­bi­ju je ulo­že­no vi­še od 75,7 mi­li­ju­na eura. ‘Se­al Te­am’ je ta­ko­đer mul­ti­mi­li­jun­ski pro­jekt ko­ji će zem­lji do­ni­je­ti ve­li­ku za­ra­du, na­vo­de iz ureda pre­mi­jer­ke. Is­to­dob­no zvijezda se­ri­je Da­vid Bo­re­anz na svo­jim pro­fi­li­ma objav­lju­je raz­ne fo­to­gra­fi­je sa sni­ma­nja po­ka­zu­ju­ći ka­ko se u Be­ogra­du od­lič­no za­bav­lja.

Da­vid Bo­re­anz u ovoj hit se­ri­ji glu­mi vo­đu Ja­so­na Haye­sa

Uz Da­vi­da Bo­re­an­za ulo­ge su os­tva­ri­li i Je­ssi­ca Pa­re, Max Thi­eri­ot, ali i be­ograd­ski glum­ci Nikola Ko­jo i Bo­jan La­za­rov

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.