Mo­urin­ho­va sjen­ka nad Ko­va­čem i Zi­da­ne­om

Osam mje­se­ci bez pos­la Mo­urin­hu je naj­du­lja stan­ka u tre­ner­skoj ka­ri­je­ri. Ne­dav­no je ot­krio ka­kao uči nje­mač­ki, mo­žda i zbog Bayer­na, dok ga Flo­ren­ti­no Pe­rez že­li vra­ti­ti u Re­al Ma­drid

Večernji list - Hrvatska - - Sport - Gra­di­mir Đu­ka­rić

Ot­ka­ko je u pro­sin­cu proš­le go­di­ne nes­lav­no za­vr­šio epi­zo­du na Old Traf­for­du, Jo­se Mourinho (56) je bez pos­la. Postao je “ba­ba­ro­ga” ko­jom pla­še Ni­ku Ko­va­ča i Zinédi­nea Zi­da­nea. Osam mje­se­ci od­mo­ra pos­li­je ot­ka­za u Man­c­hes­ter Uni­te­du, a to mu je naj­du­ži pe­ri­od u tre­ner­skoj ka­ri­je­ri u ko­jem je bez klu­ba, Spe­ci­al One spre­man je za nove iz­a­zo­ve.

– Ne­dos­ta­je mi no­go­met – ot­krio je ne­dav­no naj­a­viv­ši sko­ri po­vra­tak na klu­pu.

Imao je, do­du­še, po­nu­da, no ne­do­volj­no do­brih za nje­go­vu re­pu­ta­ci­ju.

– Znam što ne že­lim. Ako mi net­ko po­nu­di li­jep de­se­to­go­diš­nji ugo­vor s ci­ljem da bu­de­mo u gor­njem di­je­lu ljes­tvi­ce, sedmi, osmi ili de­ve­ti, to je su­per. Ali to ni­je za me­ne. Ni­je u mo­joj pri­ro­di. Mo­gu je­di­no u klub ko­ji že­li pobjeđivat­i!

Taj uvjet ni­je is­pu­nio Newcas­tle, a Por­tu­gal­ca ni­je odu­še­vi­la ni po­nu­da iz Ki­ne ko­ja bi ga uči­ni­la naj­pla­će­ni­jim tre­ne­rom na svi­je­tu. Vlas­nik Gu­an­g­zhou Ever­gran­dea, naj­bo­ga­ti­ji Ki­nez Hui Ka Yan, po­ku­šao je slo­mi­ti Mo­urin­ha tro­go­diš­njim ugo­vo­rom od čak 100 mi­li­ju­na eura, od­nos­no ne­što vi­še od 33 mi­li­ju­na po se­zo­ni, ko­ji pri­tom ne uklju­ču­je i bo­ga­te bo­nu­se u slu­ča­ju osva­ja­nja tro­fe­ja. Azi­ja će, me­đu­tim, bi­ti op­ci­ja tek pred mi­ro­vi­nu, ne i da­nas ka­da je još uvi­jek gla­dan sla­ve.

Ko­vač na “la­ga­noj va­tri”

“Po­seb­ni” oči­to če­ka po­ziv po­seb­nog klu­ba, a tak­vih je pre­ma nje­go­vim stan­dar­di­ma ja­ko ma­lo. Mo­urin­ho­vo priz­na­nje da uči nje­mač­ki jezik vje­ro­jat­no ni­je naj­bo­lje sje­lo Ni­ki Ko­va­ču. Dio nje­mač­kih me­di­ja iona­ko još od pro­lje­ća tvr­di, za­pra­vo čak i otvo­re­no na­vi­ja, da Spe­ci­al One za­mi­je­ni biv­šeg hr­vat­skog iz­bor­ni­ka na klu­pi Bayer­na. Ni na­kon se­zo­ne u ko­joj je u Nje­mač­koj osvojio sve što je mo­gao, miš­lje­nja na­vi­ja­ča, me­di­ja, čak i dijela Bayer­no­ve vr­hu­ške ni­su je­dins­tve­na. A ni lje­to mu ni­je do sa­da bi­lo baj­no. Za­le­tio se naj­a­vom tran­sfe­ra Le­roya Sanéa zbog če­ga je do­bio “pac­ku” pred­sjed­ni­ka klu­ba Karl-He­in­za Rum­me­nig­gea, u tre­ning-kam­pu na­pao ga je na­vi­jač, a pr­vi tro­fej se­zo­ne osvo­ji­la je dort­mun­d­ska Bo­ru­ssi­ja po­bje­dom u nje­mač­kom Su­per­ku­pu (2:0). Svo­jim iz­ja­va­ma Mourinho dr­ži Bayern i Ko­va­ča na “la­ga­noj va­tri” i sa­mo da­je po­vod za na­ga­đa­nja.

– Osva­ja­nje pr­vens­tva u pe­toj ligi i Li­ga pr­va­ka s tre­ćim klu­bom, to su stva­ri ko­je bih že­lio. No ne bih pri­hva­tio po­sao sa­mo zbog to­ga. Ići ću ona­mo gdje me pro­jekt uvje­ri – po­ru­čio je Mourinho.

Is­to­vre­me­no, u Re­alu od­nos Flo­ren­ti­na Pére­za i Zinédi­nea Zi­da­na je na po­vi­jes­no naj­ni­žim gra­na­ma, na­čet ljet­nim pri­je­laz­nim ro­kom u ko­jem su pred­sjed­nik i tre­ner “kra­ljev­skog klu­ba” imali raz­li­či­te vi­zi­je. Pérez ni­je os­tao imun na mar­ke­tin­ški po­ten­ci­jal Neyma­ra ia­ko Zi­da­ne ne že­li Bra­zil­ca u svla­či­oni­ci. Tre­ner Re­ala imao je dru­gu ve­li­ku že­lju, Pa­ula Pog­bu, a nji­me Pérez ni­je odu­šev­ljen. Do­jam je da je pr­vi čo­vjek Re­ala či­nio sve da do tran­sfe­ra i ne do­đe. Pos­lao je, do­du­še, Man­c­hes­ter Uni­te­du po­nu­du za Pog­bu, ali ne oz­bilj­nu, već uvred­lji­vu. Za Fran­cu­za je po­nu­dio 30 mi­li­ju­na eura i Ja­me­sa Ro­drígu­eza ko­ji je na mar­gi­na­ma Re­alo­ve mom­ča­di.

Pe­rez bi ga ra­do vra­tio

Na­rav­no, na Old Traf­for­du na tak­vo što ni­su pris­ta­li. Pére­zo­vo ig­no­ri­ra­nje Zi­da­ne­ove naj­ve­će že­lje, od­nos­no hlad­ni od­nos spram Pog­be i tra­že­nje al­ter­na­tiv­nih rje­še­nja po­put Chris­ti­ana Erik­se­na i Don­nyja van de Be­eka lak­še je ra­zu­mje­ti iz per­s­pek­ti­ve po­ten­ci­jal­nog po­vrat­ka Mo­urin­ha. Na­ime, ni­je taj­na: “Po­seb­ni” je Pe­re­zo­va pat­nja. Že­lio ga je vra­ti­ti još pri­je dvi­je go­di­ne, no Mourinho je ta­da imao čvrst ugo­vor s Man­c­hes­ter Uni­te­dom. La­ni je Pérez ta­ko­đer oz­bilj­no raz­miš­ljao o Mo­urin­hu, no dio “se­na­to­ra” u svla­či­oni­ci ko­je je pre­dvo­dio ka­pe­tan Ser­gio Ra­mos bi­lo je pro­tiv. Da­nas, či­ni se, ni po­bu­na svla­či­oni­ce ne bi mo­gla za­us­ta­vi­ti Pére­za da vra­ti Mo­urin­ha na Ber­na­beu. A Pog­ba i Mourinho vi­še ne mo­gu ži­vje­ti pod is­tim krovom, ne ot­ka­ko je fran­cu­ski no­go­me­taš slav­nom tre­ne­ru “spa­ki­rao” ot­kaz u Uni­te­du. Mourinho je op­tu­žio no­go­me­ta­ša da je “vi­rus ko­ji je za­ra­zio klub”, dok je Pog­ba ne­pri­mje­re­nim ple­som u svla­či­oni­ci, ko­ji je već is­tog da­na osva­nuo na in­ter­ne­tu, pros­la­vio tre­ne­rov ot­kaz. Zi­da­neu sta­ra sla­va, tri osvo­je­ne Li­ge pr­va­ka i sta­tus klup­ske le­gen­de ne­će sa­ču­va­ti po­sao ako se lo­še igre i po­ra­zi nas­ta­ve i u se­zo­ni. Dio ra­zo­ča­ra­nih na­vi­ja­ča već mu je po­ka­zao “pa­lac do­lje”, a pojedini me­di­ji čak tvr­de da će tra­ja­ti naj­du­lje do Bo­ži­ća pos­li­je ko­jeg sli­je­di dvo­tjed­na stan­ka. Ide­al­no vri­je­me za “pok­lon” u li­ku Jo­sea Mo­urin­ha.

NE­DOS­TA­JE MI NO­GO­MET I ZNAM ŠTO NE ŽE­LIM. MO­GU JE­DI­NO U KLUB KO­JI ŽE­LI POBJEĐIVAT­I. BI­TI SEDMI ILI OSMI NI­JE MOJ STIL, KA­ŽE MOURINHO

PORTUGALSK­I STRUČNJAK Već je od­bio po­nu­du Newcas­tlea, a ni­je bio odu­šev­ljan ni po­nu­dom iz ki­ne­skog Gu­an­g­zhou Ever­gran­dea gdje su mu nu­di­li 100 mi­li­ju­na eura za tri go­di­ne

BORUSSIA DORTMUND osvo­ji­la je pr­vi tro­fej se­zo­ne, u Sper­ku­pu je po­bi­je­di­la Bayern 2:0

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.