Izas­la­ni­ci Bar­ce­lo­ne doš­li po Neyma­ra

Večernji list - Hrvatska - - Sport -

Neymar je na ko­rak do po­vrat­ka u Bar­ce­lo­nu. Na­ime, čel­ni­ci Bar­ce­lo­ne već su sle­tje­li u Pa­riz na po­če­tak pre­go­vo­ra, pi­šu ta­ko ta­moš­nji me­di­ji. Ka­ta­lon­ski izas­la­ni­ci pre­dvo­đe­ni Eri­com Abi­da­lom odr­žat će sas­ta­nak s PSG-ovim sport­skim di­rek­to­rom Le­onar­dom. Tran­sfer bi se tre­bao ri­je­ši­ti vr­lo br­zo s ob­zi­rom na to da se Neymar što pri­je že­li vra­ti­ti u vo­lje­ni klub. Za­nim­lji­vo je da ni­je ni pro­dao ku­ću u Bar­ce­lo­ni, valj­da je, te 2017. ka­da je za 222 mi­li­ju­na eura od­la­zio, znao da će se vra­ti­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.