Lju­di go­vo­re o pri­ti­sku kao da je ne­ka bo­lest, a ja pri­ti­sak baš tre­bam

Večernji list - Hrvatska - - Sport - Edi Džin­do

Sla­ven Bi­lić (50), biv­ši hr­vat­ski iz­bor­nik za bri­tan­ski je Te­le­graph iz­nio mno­ga miš­lje­nja o svo­jem no­vom pos­lu, ka­ko je doš­lo do nje­ga. Biv­ši stra­teg West Ha­ma i Beşik­taşa otvo­rio je du­šu ta­moš­njim me­di­ji­ma te dao ne­ke nove vi­zi­je ko­je ni­smo mo­gli ču­ti ni u do­ma­ćim me­di­ji­ma, ali ni na en­gle­skim te­le­vi­zij­skim ku­ća­ma gdje je ra­dio kao struč­ni su­ko­men­ta­tor.

Mit je da se ne­što ne mo­že

– U ži­vo­tu se mo­žeš ža­li­ti oko kva­li­te­te hra­ne, oko vre­me­na. Pre­vru­će je! Ka­ko god... Ali je j***no su­per. Su­per je. Da, tra­če­vi idu, “pred­sjed­nik ovo i ono” ili “klu­bo­vi ovo i ono”, ali ja sam me­na­džer West Bromwich Al­bi­ona i to je je­di­no što me za­ni­ma. Hej, to je j***no od­lič­no, to je j***na pov­las­ti­ca. Na­rav­no da je te­ško, ali sve što je do­bro iz­i­sku­je na­por i ener­gi­ju. Je­sam li sre­tan? Pa na­rav­no.

Bi­lić je obraz­lo­žio i za­što je iz­a­brao Sa­udij­sku Ara­bi­ju kao no­vi an­ga­žman te to po­ve­zao sa svo­jim no­vim pos­lom.

– Tre­bam pri­ti­sak. Raz­go­va­rao sam s va­ma oko Sa­udij­ske Ara­bi­je. Je­dan od raz­lo­ga za­što sam oti­šao ta­mo je pri­ti­sak. To je 50 ti­su­ća lju­di na sta­di­onu, i to je ono na če­mu ve­ći­na nas tre­ba ra­di­ti, po­ve­ća­ti svo­ju ra­zi­nu od­go­vor­nos­ti i mo­ći. Zna­te što mis­lim. Osje­ti­ti da si od­go­vo­ran za ne­što ve­li­ko, to pu­no zna­či lju­di­ma. Lju­di go­vo­re o pri­ti­sku kao da je ne­ka bo­lest. Pu­no je lo­ših stva­ri u no­go­me­tu, ali pri­ti­sak ni­je jed­na od njih. Pri­ti­sak je do­bar i on­da ka­da kao me­na­džer do­bi­je­te no­gu. Tre­ba ti taj adre­na­lin. To je po­sao, ali to je ono što ti jesi.

Am­bi­ci­je West Bromwic­ha kao biv­šeg pre­mi­jer­li­ga­ša su jas­ne, no Bi­lić ot­kri­va da ni­su i im­pe­ra­tiv.

– Da bu­de­mo is­kre­ni, me­ni klub ni­je rekao da mo­ra­mo od­mah ići na­zad u Pre­mi­er­ship, ali West Brom tre­ba na­pas­ti. Ipak, ve­li­ki je jaz. West Brom je iz­gu­bio pu­no igra­ča ovo lje­to. Me­đu ve­ćim ime­ni­ma su Gayle i Ro­dri­gu­ez ko­ji su za­bi­li tri če­t­vr­ti­ne na­ših go­lo­va, te Dawson i Ron­don (ko­ji je pro­dan u Ki­nu za 16 mi­li­ju­na fun­ti).

Pi­ta­ju se En­gle­zi mo­že li Bi­lić us­pje­ti na­kon ot­ka­za u West Ha­mu i na Bli­skom is­to­ku, a biv­ši sto­per va­tre­nih ima ja­san od­go­vor.

– Mis­lim da je ve­lik mit da se ne mo­že. Lju­di ka­žu: “Mo­že li to Me­ssi na­pra­vi­ti na hlad­noj kiš­noj no­ći u Sto­keu?” Pa daj­te, on je za­bio vi­še go­lo­va pro­tiv en­gle­skih klu­bo­va ne­go it­ko dru­gi, ali lju­di još uvi­jek pri­ča­ju. Is­to je ov­dje. Mo­žeš li igra­ti svoj no­go­met u Cham­pi­on­shi­pu? Na­rav­no da mo­žeš. Ako si no­go­me­taš, no­go­me­taš si. Na­rav­no, ne­kim igra­či­ma bo­lje sto­je ne­ke li­ge ne­go­li os­ta­le, ali ako su igra­či slož­ni, igrat će bo­lje.

Daj­te vre­me­na tre­ne­ri­ma

Pre­dra­su­de, dak­le, u Bi­li­će­voj vi­zi­ji ne­ma­ju smis­la.

– Pri­mje­ri­ce, ima­mo Kro­vi­no­vi­ća. U Hr­vat­skoj za nje­ga ka­žu da je pre­ma­len. Za me­ne ni­je pro­blem što u du­elu s Ja­ke­om Li­ver­mo­re­om ili Kyle­om Bar­tleyem ne­ma pu­no šan­se, ali je li on kao Da­vid Sil­va ili Lu­ka Mo­drić? Ne još. A oni mo­gu sve. Pi­ta­nje ni­je ko­li­ko su oni jaki. Pi­ta­nje je je li igrač upla­šen. Ako on ni­je upla­šen, a Kro­vi­no­vić, Mo­drić, Sil­va i Lan­zi­ni ni­su upla­še­ni, on­da je bo­lje. Go­di­na­ma pri­je je Ro­bert Pro­si­neč­ki bio u Port­smo­ut­hu. Do­šao je na kra­ju ka­ri­je­re i bio naj­bo­lji igrač li­ge. I tad je pr­vens­tvo bi­lo snaž­ni­je.

Bi­lić ne­ma stra­ha ni od pre­dra­su­da ni od pri­ti­ska, no pos­to­ji je­dan dru­gi strah. Strah od lo­šeg tren­da, tren­da u ko­jem pro­sječ­ni man­dat tre­ne­ra u Cham­pi­on­shi­pu tra­je ma­nje od po­la se­zo­ne.

– Strah je što se me­na­dže­ri­ma ne da­je do­volj­no vre­me­na. U Cham­pi­on­shi­pu je strp­lje­nje no­tor­no sla­bo, ali ovo su ča­ri no­go­me­ta. Ova li­ga je­dins­tve­na je svo­jim in­ten­zi­te­tom, bro­jem sta­di­ona, bro­jem utak­mi­ca, svi­me što se ov­dje do­ga­đa jer ov­dje se jed­nos­tav­no iz­gu­biš u no­go­me­tu. I to sam htio, ovo je po­sao ko­ji sam htio.

vra­tio se u Cham­pi­on­ship proš­le se­zo­ne, no ni­su se u pr­vom po­ku­ša­ju us­pje­li vra­ti­ti u Pre­mi­er­ship ia­ko su bi­li če­t­vr­ti i igra­li do­igra­va­nje. Bi­lić že­li ove se­zo­ne vra­ti­ti WBA u sam vrh

KRO­VI­NO­VIĆ no­vi Bi­li­ćev igrač is­to je pod­lo­žan pre­dra­su­da­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.