Utješ­na na­gra­da za Sanéa za­pra­vo je pun po­go­dak za Bayern i Ko­va­ča

Po­t­vr­đe­na na­ga­đa­nja Hr­vat­ski re­pre­zen­ta­ti­vac Ivan Perišić (30) do­šao je u Bayern na po­sud­bu iz mi­lan­skog In­te­ra, a Upra­va klu­ba je odu­šev­lje­na, za raz­li­ku od na­vi­ja­ča i no­vih su­igra­ča

Večernji list - Hrvatska - - Sport -

Vje­ro­jat­no već svi zna­te da je Ivan Perišić i služ­be­no oti­šao u Bayern na jed­no­go­diš­nju po­sud­bu iz mi­lan­skog In­te­ra. Ju­čer uju­tro sti­gla je po­t­vr­da ono­ga o če­mu se u ba­var­skoj pri­jes­tol­ni­ci na­ga­đa­lo ti­je­kom pro­tek­lih tje­dan da­na. Omi­ša­nin je po­su­đen nje­mač­kim pr­va­ci­ma za pet mi­li­ju­na eura, no u po­sud­bi sto­ji i op­ci­ja ot­ku­pa ko­ja će klub s Al­li­anz Are­ne ko­šta­ti do­dat­nih 20 mi­li­ju­na eura, na­rav­no ako bu­du htje­li ku­pi­ti ugo­vor 30-go­diš­njeg va­tre­nog.

– Ja­ko mi je drago što sam se vra­tio u Nje­mač­ku. Bayern je je­dan od naj­ve­ćih klu­bo­va u Eu­ro­pi. Že­li­mo na­pas­ti ove se­zo­ne, ne sa­mo u Bun­des­li­gi ili DFB ku­pu već i u Ligi pr­va­ka – pre­sre­tan je Ivan Perišić, ko­ji je ta­ko iz­bje­gao ne­po­volj­nu si­tu­aci­ju u In­te­ru.

U In­te­ru ni­je mo­gao bi­ti kri­lo

Mno­gi europ­ski me­di­ji ras­pi­sa­li su se o to­me ka­ko je Perišić ot­pi­san kod no­vog stra­te­ga An­to­ni­ja Con­tea jer Ta­li­jan sma­tra da Ivan ni­je do­volj­no do­bar. Uop­će ni­je ri­ječ o bi­lo če­mu tak­vom, za Pe­ri­ši­ća ne­ma mjes­ta jer nje­go­va po­zi­ci­ja u Con­te­ovu sus­ta­vu 3-5-2 za­is­ta ne pos­to­ji. Da­le­ko od to­ga da Perišić ni­je po­li­va­len­tan igrač, no ne bi mo­gao po­ka­za­ti svoj pu­ni po­ten­ci­jal na li­je­vom be­ku ili pak na na­pa­dač­koj po­zi­ci­ji po­kraj igra­ča ko­ji­ma su to pri­rod­ne odi­grao je Perišić u nje­mač­koj Bun­des­li­gi

po­zi­ci­je. Naj­vi­še je uvi­jek znao po­ka­za­ti s kri­la.

Bayer­nu, ko­ji je očaj­nič­ki tra­žio kri­lo ove se­zo­ne, upra­vo je pro­pao tran­sfer Le­roya Sanéa ko­ji zbog oz­lje­de li­ga­me­na­ta des­nog ko­lje­na ne­će igra­ti ci­je­le se­zo­ne, a is­kus­ni Ivan ule­tio je kao od­lič­na za­mjen­ska (i pu­no jef­ti­ni­ja) op­ci­ja. U upra­vi su pre­za­do­volj­ni.

– Ivan će nam po­mo­ći od sa­mog po­čet­ka sa svo­jim du­go­go­diš­njim is­kus­tvom na vr­hun­skom me­đu­na­rod­nom ni­vou. Od­li­čan je teh­ni­čar i pri­la­god­ljiv je u na­pa­du. Si­gu­ran sam da će se br­zo uk­lo­pi­ti za­to što poz­na­je i Bun­des­li­gu i na­šeg tre­ne­ra – rekao je sport­ski di­rek­tor Bayer­na, Ha­san “Bra­co” Sa­li­ha­mi­džić.

U svla­či­oni­ci je ipak ne­što druk­či­ja atmosfera. Igra­či Bayer­na ni­su pre­vi­še odu­šev­lje­ni naj­no­vi­jom ak­vi­zi­ci­jom. Da­vid Alaba je, pri­mje­ri­ce, svo­jom iz­ja­vom alu­di­rao na to da Perišić ni­je ka­li­bar igra­ča za ba­var­ski klub.

– Perišić nam do­no­si mnoš­tvo is­kus­tva. Ima teh­ni­ku, brz je i do­bar u igri gla­vom. Zna igra­ti na naj­vi­šoj ra­zi­ni i po­mo­ći će nam, ali upra­va zna da mo­ra do­ves­ti i ne­ke iz­van­se­rij­ske igra­če.

Ne­što bla­ži, no ta­ko­đer uz na­gla­sak na dru­ge tran­sfe­re, bio je pr­vi vra­tar Ma­nu­el Ne­uer.

– Perišić od­lič­no poz­na­je Bun­des­li­gu i mo­že igra­ti na ne­ko­li­ko po­zi­ci­ja na­pri­jed. Si­gu­ran sam da će­mo i u no­voj se­zo­ni ima­ti do­bru mom­čad. Ras­prav­lja­li smo s vod­stvom klu­ba o to­me i uvje­ren sam da će do­ves­ti još igra­ča.

Po­treb­no ši­re­nje ka­dra

Ni­je čud­no da se igra­či ova­ko po­na­ša­ju. Bayern i da­lje ima pre­ma­lo igra­ča, no Perišić iz­gle­da kao ide­al­no po­ja­ča­nje. Ne­ko­li­ko je po­zi­tiv­nih stra­na. Kao pr­vo, za klub ko­ji očaj­nič­ki že­li pro­ši­ri­ti ka­dar ova­ko jef­ti­na op­ci­ja je sa­vr­še­na. Ta­ko­đer, nje­go­ve če­ti­ri go­di­ne u Bun­des­li­gi (Dortmund i Wol­f­sburg) omo­gu­ćit će mu br­zu pri­la­god­bu, a i od­lič­no poz­na­je jezik. Naj­važ­ni­je je što je Ko­vač ko­nač­no do­bio no­vu op­ci­ju na kri­lu uz Co­ma­na i Gna­bryja. Da, mo­žda ni­je uz­bud­lji­va kao što su mla­di­ći Sané, Dem­bélé ili Ziyech, no od­la­skom Rob­be­na i Ribéryja u mi­ro­vi­nu ubriz­ga­va­nje is­kus­tva u mom­čad je po­treb­no. Vi­djet će­mo ka­ko će se sna­ći u cr­ve­nom dre­su, no za­sad se po­tez či­ni kao pun po­go­dak. U Bun­des­li­gi je igrao 112 pu­ta, a pos­ti­gao je 27 po­go­da­ka i upi­sao 16 asis­ten­ci­ja.

IVAN ĆE NAM PO­MO­ĆI, ALI TRE­BA­JU NAM IZVANSERIJ­SKI IGRA­ČI, KA­ŽE DA­VID ALABA 112

NA­KON ČE­TI­RI GO­DI­NE Perišić se vra­ća u naj­ja­ču nje­mač­ku li­gu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.