Spar­tak umjes­to Ta­tabánye u SEHA ligi

Večernji list - Hrvatska - - Sport -

Uprav­ni od­bor SEHA Ga­z­prom li­ge do­nio je od­lu­ku da ma­đar­ski klub Ta­tabánya ne­će su­dje­lo­va­ti u ligi ove se­zo­ne. Raz­log su ne­su­gla­si­ce oko uvje­ta su­dje­lo­va­nja. No­vi klub u ligi bit će Spar­tak iz Mo­sk­ve.

La­ni su bi­li dru­gi u pr­vens­tvu Ru­si­je, iz­gu­biv­ši u fi­na­lu do­igra­va­nja od Če­hov­skih med­vje­da s 1:2 u se­ri­ji. Ove go­di­ne igra­ju Kup EHF-a. Oni će u SEHA Ga­z­prom ligi igra­ti u sku­pi­ni A, za­jed­no s Mo­to­rom, Nexe­om, Var­da­rom, Ta­tra­nom i Voj­vo­di­nom. RUKOMET

Svjet­sko pr­vens­tvo do 18 go­di­na:

Ru­ko­me­ta­ši Hr­vat­ske osvo­ji­li su pr­vo mjes­to u sku­pi­ni A. U osmi­ni fi­na­la (sri­je­da) igrat će pro­tiv Ma­đar­ske.

– S Ma­đar­skom smo igra­li ne­dav­no. Ta­da smo igra­li obra­nu 6-0. Sa­da će im bi­ti ma­lo te­že s na­ših 3-2-1. Oni ta­ko­đer igra­ju 6-0, s tim da dvoj­ka i pe­ti­ca iz­la­ze du­bo­ko – ka­že iz­bor­nik Mar­ko­ta.

VA­TER­PO­LO

SP ve­te­ra­na u Gwan­gjuu, 5. ko­lo:

Du­bro­vač­ki ve­te­ra­ni (Hrv) – YBL Oc­to­pus (Ma­đar­ska) 7:7, 6. ko­lo: Du­bro­vač­ki ve­te­ra­ni – BT Gu­am (SAD) 5:0 (bez bor­be). Gu­am je pre­dao dvo­boj pa je utak­mi­ca re­gis­tri­ra­na 5:0 za Du­brov­ča­ne ko­ji su ta­ko osvo­ji­li nas­lov svjet­skog pr­va­ka. (af)

ODBOJKA NA PIJESKU

Mas­ters tur­nir, Iči­ći: Sa­ra Ra­da­no­vić i Va­len­ti­na Vr­banc obra­ni­le su proš­lo­go­diš­nji nas­lov pr­va­ki­nja, dok su i u mu­škoj ka­te­go­ri­ji slo­ven­ski par, Jan Po­ker­š­nik i Nejc Zem­ljak, obra­ni­li ti­tu­lu naj­bo­ljih “pje­ska­ša” pod­no Uč­ke.

BADMINTON

Tur­nir u Bu­gar­skoj: Lu­ka Ban os­tva­rio je naj­bo­lji us­pjeh hr­vat­skih igra­ča pla­si­rav­ši se u če­t­vr­t­fi­na­le, gdje ga je s 21:16, 21:6 po­ra­zio kas­ni­ji fi­na­list Mag­nus Jo­han­ne­sen. Pre­os­ta­li hr­vat­ski pred­stav­ni­ci za­us­tav­lje­ni su na pr­voj ili dru­goj pre­pre­ci tur­ni­ra.

MI­HA­LJE­VIĆ se na­tje­če u ba­ca­nju ku­gle, ali i di­ska, a od si­ječ­nja ove go­di­ne tre­ner mu je Edis El­ka­se­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.