Igrao sam sto­pe­ra u klu­bu u ko­jem je igrao i Zlat­ko Da­lić

Fi­lip Mi­ha­lje­vić osvojio je 20 bo­do­va za Hr­vat­sku u Dru­goj eu­rop­skoj atlet­skoj ligi u Va­ra­ždi­nu

Večernji list - Hrvatska - - Sport - Da­mir Mr­vec

Fi­lip Mi­ha­lje­vić na ne­dav­nom na­tje­ca­nju Dru­ge eu­rop­ske atlet­ske li­ge osvojio je za Hr­vat­sku dva­de­set bo­do­va. Bio je dru­gi u ba­ca­nju ku­gle i če­t­vr­ti u ba­ca­nju di­ska. Na­rav­no, nje­go­va udar­na dis­ci­pli­na je ku­gla, a ove se­zo­ne čak je tri­put ba­cio pre­ko 21 me­tra. Fi­lip je i ak­tu­al­ni hr­vat­ski re­kor­der jer je 25. svib­nja ove go­di­ne na mi­tin­gu u Slo­ven­skoj Bis­tri­ci ba­cio ku­glu do 21,84 me­tra i sa­mo je pi­ta­nje vre­me­na ka­da će pr­vi put ku­gla le­tje­ti du­že od 22 me­tra. Od si­ječ­nja ove go­di­ne ima no­vog tre­ne­ra – Edi­sa El­ka­se­vi­ća i od­lič­no se uk­lo­pio u eki­pu u ko­joj je i San­dra Per­ko­vić.

Za­vr­šio eko­lo­gi­ju i nje­mač­ki

Fi­lip je rođen u Liv­nu gdje je kao dje­čak igrao u lo­kal­nom no­go­met­nom klu­bu Tro­glav. U tom klu­bu ne­kad je igrao i Zlat­ko Da­lić, da­naš­nji iz­bor­nik hr­vat­ske no­go­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je.

– Moj otac bio je u upra­vi klu­ba ka­da je Da­lić igrao pa se njih dvo­ji­ca i do­bro poz­na­ju. Ina­če, na­še ku­će uda­lje­ne su dva-tri ki­lo­me­tra. Ne znam ot­kud se po­ja­vi­la in­for­ma­ci­ja da su mi ro­di­te­lji bi­li ak­tiv­ni spor­ta­ši. To ne­ma ni­kak­ve ve­ze s is­ti­nom. Ta­ta se re­kre­ativ­no ba­vio atle­ti­kom i no­go­me­tom, a ma­ma je te­ta u vr­ti­ću. Ina­če, zbog vi­si­ne igrao sam na mjes­tu sto­pe­ra. No, bi­lo mi je jas­no da u no­go­me­tu ne­ću os­tva­ri­ti neku ve­li­ku ka­ri­je­ru pa

ZBOG VI­SI­NE SAM IGRAO NA MJES­TU STO­PE­RA. NO, BI­LO MI JE JAS­NO DA U NO­GO­ME­TU NE­ĆU OS­TVA­RI­TI VE­LI­KU KA­RI­JE­RU

sam pri­hva­tio po­ziv Ivi­ce Ja­ke­lji­ća, ta­da tre­ne­ra ASK. Prvih šest mje­se­ci bi na tre­ning pu­to­vao iz Liv­na i to sa­mo vi­ken­dom. Ipak mi je tre­ba­lo dva, dva i pol sa­ta do Spli­ta i to­li­ko na­zad. On­da sam se u če­t­vr­tom sred­nje pre­se­lio u Split – ka­že Fi­lip Mi­ha­lje­vić.

Ni­je proš­lo du­go vre­me­na ka­da je od­lu­čio oti­ći u Ame­ri­ku, na sve­uči­li­šte Vir­gi­nia.

– U to vri­je­me u Ame­ri­ku su otiš­li Mar­tin Ma­rić i Sti­pe Žu­nić, a ka­ko su u obi­te­lji svi za­vr­ši­li fa­kul­tet, ta­ko sam i ja že­lio pos­ta­ti fa­kul­tet­ski obra­zo­van. Upi­sao sam i za­vr­šio eko­lo­gi­ju i nje­mač­ki jezik. Ta­ta je ma­gis­tar agro­no­mi­je, a brat ma­gis­tar šu­mar­stva – is­tak­nuo je Mi­ha­lje­vić.

Svo­ju pr­vu ve­li­ku me­da­lju osvojio je 2013. go­di­ne ka­da je u Ri­eti­ju bio dru­gi u ba­ca­nju ku­gle na Eu­rop­skom ju­ni­or­skom pr­vens­tvu. Dvi­je go­di­ne pos­li­je u Tal­lin­nu je bio zlat­ni na Eu­rop­skom pr­vens­tvu do 23 go­di­ne, a 2016. osvojio je bron­cu na Svjetskom se­ni­or­skom pr­vens­tvu u dvo­ra­ni. Na­kon za­vr­šet­ka stu­di­ja oti­šao je na po­la go­di­ne u Ka­tar, u klub u ko­jem je ra­dio nje­gov pr­vi tre­ner Ja­ke­ljić.

Pr­vi put na Di­ja­mant­noj ligi

– Do­lje sam ra­dio, bio za­pos­len kao tre­ner i tre­ni­rao za se­be. Eto, sud­bi­na je htje­la da se po­nov­no vra­tim u Do­hu, ba­rem na­krat­ko, za vri­je­me Svjet­skog pr­vens­tva. U Ka­ta­ru je dos­ta to­ga druk­či­je. Pri­je sam već bio ta­mo na pri­pre­ma­ma pa sam imao sli­ku ka­ko to ot­pri­li­ke iz­gle­da. Ta arap­ska, is­toč­njač­ka kul­tu­ra, odi­je­va­nje, že­ne u cr­nom, mu­ški u bi­je­lim odi­je­li­ma. To pr­vo pri­mi­je­tiš. Kao i ve­li­ki luk­suz, Fer­ra­ri­ji i Bu­gat­ti­ji po uli­ca­ma – rekao je Mi­ha­lje­vić.

Na­kon nas­tu­pa u Va­ra­ždi­nu sli­je­di mu nas­tup na Di­ja­mant­noj ligi u Pa­ri­zu, za­tim Han­žek, još ne­ki ma­nji mi­ting i Do­ha.

– Pr­vi put ću nas­tu­pi­ti na mi­tin­gu Di­ja­mant­ne li­ge. Te­ško je upas­ti na taj mi­ting, po­se­bi­ce u ku­gli gdje ima­te pet-šest sjaj­nih Ame­ri­ka­na­ca – za­klju­čio je Mi­ha­lje­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.