Naj­ve­ći UFC uz­vra­ti do sa­da

Sti­pe Mi­očić tra­ži osve­tu U ok­to­gon ula­zi na­kon 13 mje­se­ci i imat će pri­li­ku re­van­ši­ra­ti se te­ška­škom pr­va­ku Da­ni­elu Cor­mi­eru za šo­kan­tan po­raz no­ka­utom la­ni u sr­p­nju

Večernji list - Hrvatska - - Sport - Edi Džin­do

Bu­du­ći da se u da­naš­njem UFC-u sve te­me­lji na to­me ka­ko naj­bo­lje pro­da­ti meč, va­lja gle­da­ti iz tog kon­tek­s­ta. Baš je revanš jed­na od naj­si­gur­ni­jih op­ci­ja za promotore i ta­ko­zva­ne “mat­c­h­ma­ke­re”. Do­bra za­ra­da od dru­gog su­sre­ta je zagarantir­ana, po­go­to­vo ako je ri­ječ o ve­li­kim ime­ni­ma ili pos­to­ji odre­đe­na doza zle kr­vi.

UFC je slo­žio ne­ko­li­ko po­vi­jes­nih uz­vra­ta, to jest nas­ta­va­ka, ka­ko ih oni vo­le zva­ti, a je­dan od naj­ve­ćih u po­vi­jes­ti do­la­zi nam idu­će ne­dje­lje ka­da će naj­bo­lji te­škaš u po­vi­jes­ti or­ga­ni­za­ci­je (je­di­ni bra­nio po­jas tri pu­ta) Sti­pe Mi­očić na­po­kon ima­ti pri­li­ku osve­ti­ti se te­ška­škom pr­va­ku Da­ni­elu Cor­mi­eru za šo­kan­tan po­raz no­ka­utom la­ni u sr­p­nju, ka­da mu je Cor­mi­er odu­zeo pres­tiž­ni nas­lov. Sti­pe je na druš­tve­nim mre­ža­ma mje­se­ci­ma pri­go­va­rao i tra­žio revanš, i to s pu­nim pra­vom. Upra­vo zbog tih 13 mje­se­ci du­gog pe­ri­oda pa­uze u ok­to­go­nu za Sti­pu ova bor­ba je jed­na od naj­iš­če­ki­va­ni­jih u po­vi­jes­ti.

Pri­red­ba u Ana­he­imu 17. ko­lo­vo­za si­gur­no će bi­ti jed­na od glav­nih pro­daj­nih toč­ki go­di­ne, uz po­vra­tak Kha­bi­ba u Abu Dha­bi­ju, a dok naj­u­nos­ni­ja bor­ba svih vre­me­na, ona iz­me­đu Kha­bi­ba i Co­no­ra ne do­bi­je svoj dru­gi dio, ide­mo prik­lad­no pre­gle­da­ti ne­ke od naj­ve­ćih revanš-me­če­va u po­vi­jes­ti or­ga­ni­za­ci­je uo­či Mi­oči­će­ve naj­važ­ni­je bor­be u ka­ri­je­ri.

Cor­mi­er vs. Jo­nes

Ni­je revanš pro­tiv Sti­pe pr­vi ve­li­ki u ka­ri­je­ri Da­ni­ela Cor­mi­era. Nje­go­va dva me­ča pro­tiv ta­len­ti­ra­nog Jo­na Jo­ne­sa ne­će du­go bi­ti za­bo­rav­lje­na u bo­ri­lač­koj po­vi­jes­ti. Ne sa­mo zbog po­te­za ko­je su nam pri­ušti­li u ok­to­go­nu na sa­mom vr­hu po­lu­te­ške ka­te­go­ri­je, već zbog kon­tro­ver­ze ko­ju su is­ho­di no­si­li. Na­ime, Jo­nes je u ok­to­go­nu dva pu­ta po­bi­je­dio Cor­mi­era, no služ­be­no ne­ma po­bje­du pro­tiv te­ška­škog pr­va­ka. Pr­vi put je od­lu­ka pre­ba­če­na u “no con­test” za­to što je Jo­nes pi­jan sjeo za vo­lan i oz­li­je­dio trud­ni­cu, a dru­gi put je po­bje­da do­di­je­lje­na Cor­mi­eru jer je Jo­nes bio po­zi­ti­van na za­bra­nje­ne sup­s­tan­ci­je.

Di­az vs. McGre­gor

Naj­pro­da­va­ni­ji revanš svih vre­me­na u or­ga­ni­za­ci­ji pri­je no što je na vrh do­šao Nur­ma­go­me­dov. Što re­ći? Bi­la mrž­nja iz­me­đu Na­tea Di­aza i Co­no­ra McGre­go­ra od­glum­lje­na ili ne, ove dvi­je ba­ha­te bu­da­le us­pje­le su za­oku­pi­ti sva­či­ji in­te­res i vra­ti­ti me­ga­po­pu­lar­nost svi­je­tu slo­bod­ne bor­be. Ono što mu je, is­ti­ni za vo­lju, u tim tre­nu­ci­ma sil­no ne­dos­ta­ja­lo. Tu do­daj­mo da je u pr­vom me­ču Na­te Co­no­ru na­nio pr­vi UFC po­raz, i to kao za­mje­na ko­ja je usko­či­la umjes­to Dos Anjo­sa 11 da­na pri­je me­ča, i to u jed­nom od naj­bo­ljih me­če­va mo­der­ne ge­ne­ra­ci­je, i to na pre­da­ju. U re­van­šu je sla­vio Co­nor, što je u tom tre­nut­ku za­do­vo­lji­lo ve­ći­nu, a no­vi vlas­ni­ci UFC-a, WME-IMG, ni­su mo­gli za­mis­li­ti bo­lji po­če­tak na svo­joj pr­voj pri­red­bi.

Dos San­tos vs. Ve­lasqu­ez

Ov­dje ne­ma pu­no fi­lo­zo­fi­je, kom­pli­ka­ci­ja i mar­ke­tin­ga. Ca­in Ve­lasqu­ez i Ju­ni­or dos San­tos su u 2010-im bi­li naj­bo­lji te­ška­ši svi­je­ta ko­ji su se vo­lje­li, pa haj­mo re­ći po se­ljač­ki, kva­li­tet­no po­bi­ti. U pr­vom sra­zu “Ci­ga­no” je do­mi­ni­rao do ta­da ne­do­dir­lji­vog Ve­lasqu­eza, no­ka­uti­rao ga i odu­zeo mu te­ška­ški po­jas. Bio je to te­žak pe­ri­od za Ca­ina, no vra­tio se na­kon 13 mje­se­ci i iz­do­mi­ni­rao Bra­zil­ca te uzeo ti­tu­lu na­trag na­kon jed­no­glas­ne od­lu­ke. Tu mo­že­mo na­do­da­ti da je postao je­di­ni bo­rac s troz­na­men­kas­tim bro­jem uda­ra­ca i dvoz­na­men­kas­tim bro­jem ru­še­nja u bor­bi za nas­lov. I da, po­je bi­je­dio je Dos San­to­sa još jed­nom, i to no­ka­utom.

We­id­man vs. Sil­va

Ne pos­to­ji ve­ći šok u po­vi­jes­ti UFC-a i još du­go ne­će pos­to­ja­ti. Vi­li­ce su svi­ma pa­le do­lje u šo­ku kad je iz­a­zi­vač Chris We­id­man na­tje­rao da vi­li­ca Spi­der­ma­na An­der­so­na Sil­ve pad­ne do­lje. Sil­va je bio na vr­hu svi­je­ta, ni­zao

REVANŠ JE NAJSIGURNI­JA OP­CI­JA ZA PROMOTORE DO­BRA ZA­RA­DA JE ZAGARANTIR­ANA, PO­SE­BI­CE AKO POS­TO­JI DOZA ZLE KR­VI

naj­ve­ći niz s po­ja­som pr­va­ka sred­nje ka­te­go­ri­je, go­di­na­ma mu nit­ko ni­je bio ni bli­zu. On­da je pod­ci­je­nio pro­tiv­ni­ka po­put We­id­ma­na i do­bio po ne­bra­nje­noj fa­ci. Je­dva su svi do­če­ka­li revanš, da bi na kra­ju ti­je­kom is­tog Spi­der­man slo­mio no­gu te na­kon to­ga vi­še ni­kad ni­je bio onaj do­bri sta­ri An­der­son Sil­va.

Dos San­tos vs. Mi­očić

Ju­ni­or dos San­tos po­ra­zio je Sti­pu Mi­oči­ća još dok Sti­pe ni­je do­seg­nuo onu svo­ju naj­ja­ču for­mu. Ni­je u pot­pu­nos­ti do­šao iz gu­sje­ni­ce u lep­ti­ra, no čak i uz to mno­gi su kri­ti­zi­ra­li od­lu­ku su­da­ca do­di­je­lje­nu dos San­to­su te su sma­tra­li da bi Sti­pe tre­bao sla­vi­ti. Sti­pe je u me­đu­vre­me­nu ras­tao kao bo­rac. Do­šao je do nas­lo­va te­ška­škog pr­va­ka i on­da pru­žio revanš Dos San­to­su kao iz­a­zi­va­ču. U uz­vra­tu je Sti­pe s la­ko­ćom ri­je­šio Ci­ga­na. Pr­vi meč je bio po­djed­nak, dru­gi je jed­nos­tav­no bi­lo Sti­pi­no raz­bi­ja­nje.

Jo­nes vs. Gus­taf­sson

Ovo je si­gur­no je­dan od naj­čud­ni­jih i naj­bi­zar­ni­jih revanš me­če­va. Na­ime, pr­vi okr­šaj do­go­dio se još dav­ne 2013. go­di­ne, a ri­ječ je o jed­noj od naj­bo­ljih bor­bi svih vre­me­na. Jon Jo­nes ja­ko je ti­jes­no svla­dao Alexan­de­ra Gus­taf­sso­na. Ne­ko­li­ko pu­ta do­go­va­ra­li su revanš, ali je sva­ki put pro­pao. Što zbog Jo­ne­so­vih do­pin­ških skan­da­la, što zbog Alexo­vih oz­lje­da. Na kra­ju su us­pje­li do­go­vo­ri­ti revanš kra­jem proš­le go­di­ne u Las Ve­ga­su, no ni tu ni­je kraj bi­zar­nos­ti­ma. Zbog još jed­nog pa­da na do­ping-tes­tu Jo­na Jo­ne­sa iz UFC-a su od­lu­či­li da će ci­je­lu pri­red­bu pre­ba­ci­ti u Ka­li­for­ni­ju (toč­ni­je In­glewo­od) gdje Jo­ne­so­vi do­ping-pre­kr­ša­ji ni­su oka­rak­te­ri­zi­ra­ni kao kr­še­nje pra­vi­la, već kao ano­ma­li­je u or­ga­niz­mu. Revanš na kra­ju ni­je bio to­li­ko za­nim­ljiv. Do­pin­gi­ra­ni Jo­nes la­ko je iz­do­mi­ni­rao Šve­đa­ni­na.

UFC vo­li ve­li­ke uz­vra­te, a je­dan od naj­ve­ćih bit će 17. ko­lo­vo­za iz­me­đu Mi­oči­ća i Cor­mi­era

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.