I Nje­mač­ka bo­lja, sa­da s C. Go­rom

Večernji list - Hrvatska - - Sport -

Hr­vat­ski va­ter­po­lis­ti do 17 go­di­na do­ži­vje­li su i dru­gi po­raz na EP-u u Tbi­li­si­ju. Na­kon Špa­njol­ske, iz­a­bra­ni­ci Hr­vo­ja Hres­ta­ka iz­gu­bi­li su i od Nje­mač­ke i to s 5:7 (0:1, 2:5, 2:1, 1:0). Bi­la je to još jed­na lo­ša igra mla­dih du­pi­na ko­ja se naj­bo­lje ogle­da­la u na­pa­du s igra­čem vi­še – od 14 is­ko­ris­ti­li smo sa­mo tri. A po­got­ke za na­šu vr­stu pos­ti­gli su Sta­hor (2), Ma­rić, Pe­rić i Ra­dić. Hr­vat­ska je ta­ko za­uze­la tre­će mjes­to u sku­pi­ni D i u osmi­ni fi­na­la su­če­lit će se vje­ro­jat­no s Cr­nom Go­rom, dru­gom iz sku­pi­ne B.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.