Či­lić bez po­bje­de nad Top 20 igra­či­ma

LOŠ START HR­VAT­SKIH PREDSTAVNI­KA U CIN­CIN­NA­TI­JU

Večernji list - Hrvatska - - Sport - (An­ton Fi­lić) STRAH OD KLJUČNIH POENA

Ni­kad lo­ši­ji start hr­vat­skih te­ni­sa­ča i te­ni­sa­či­ca na ne­kom od ve­li­kih tur­ni­ra, ba­rem kad je ova ge­ne­ra­ci­ja u pi­ta­nju. U Cin­cin­na­ti­ju su jed­no za dru­gim is­pa­da­li Marin Či­lić, Pe­tra Mar­tić i Ivo Kar­lo­vić, a ni pre­os­ta­lo dvo­je iz ve­li­ke pe­tor­ke još ni­je proš­lo u dru­go ko­lo. Dvo­boj Bor­ne Ćo­ri­ća i Re­il­lyja Opel­ke pre­ki­nut je zbog ki­še pri vod­stvu na­šeg te­ni­sa­ča od 4:3 u tre­ćem se­tu (bez bre­aka), a Don­na Ve­kić igra­la je dan pos­li­je.

Či­lić je za­pra­vo naj­ne­ugod­ni­je iz­ne­na­đe­nje, za­pu­cao je čak šest set-lop­ti u dru­goj di­oni­ci dvo­bo­ja s Ra­du­om Al­bo­tom, 39. te­ni­sa­čem svi­je­ta, i iz­gu­bio s 4:6, 6:7 (6). Marinu je to čak 13. po­raz ove go­di­ne (uz 15 po­bje­da) u ko­joj ne sa­mo da ne­ma nas­lov (a do­sad je sva­ke go­di­ne osva­jao ba­rem je­dan tur­nir) ne­go ne­ma ni fi­na­la. Za­pra­vo sve se sve­lo na dva če­t­vr­t­fi­na­la: u Ma­dri­du (pre­dao Đo­ko­vi­ću zbog tro­va­nja hra­nom) i u Wa­shin­g­to­nu (po­raz od Med­vje­de­va). Sve os­ta­lo je za za­bo­rav, Marin ove go­di­ne ne­ma ni­jed­nu po­bje­du nad igra­či­ma iz Top 20. A u po­s­ljed­nja dva me­ča od 15 pri­li­ka za bre­ak ni­je is­ko­ris­tio ni­jed­nu. Vje­ru­je­mo da je zbog sve­ga to­ga u Či­li­će­vu sto­že­ru već po­dig­nu­ta uz­bu­na, da će se ne­što ko­ri­gi­ra­ti i da će mu, mo­žda, na US Ope­nu na­po­kon kre­nu­ti. Pe­tra je na­le­tje­la na igra­či­cu u us­po­nu, Bje­lo­ru­ski­nja Ari­na Sa­ba­ljen­ka već je de­ve­ta te­ni­sa­či­ca svi­je­ta i bi­la je bo­lja od Spli­ćan­ke sa 6:1, 6:4. Ali i Pe­tra je za­ka­za­la u naj­važ­ni­jim tre­nu­ci­ma, ni­je is­ko­ris­ti­la ni­ti jed­nu od de­vet pri­li­ka za bre­ak.

Ivo Kar­lo­vić pro­šao je kva­li­fi­ka­ci­je, ali je po­tom po­ra­žen od sve bo­ljeg Nijemca Jan-Len­nar­da Struf­fa (36. na ATP lis­ti) s 5:7, 6:7 (4).

U po­s­ljed­nja dva me­ča Marin Či­lić ni­je is­ko­ris­tio ni­ti jed­nu od 15 bre­ak-pri­li­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.