Ku­ća na je­ze­ru

Večernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Dr. Ka­te Fos­ter 2006. go­di­ne od­la­zi u grad i os­tav­lja po­ru­ku za idu­ćeg sta­na­ra u po­štan­skom san­du­či­ću ku­će. Mo­li ga da joj pro­s­lje­đu­je po­štu i ka­že da su otis­ci ša­pa ko­je će pri­mi­je­ti­ti kod ulaz­nih vra­ta već bi­li on­dje kad se ona do­se­li­la. No idu­ći sta­nar vi­djet će ne­što pot­pu­no druk­či­je ka­da do­đe. Alex, da­ro­vit, ali frus­tri­ran ar­hi­tekt.. 14.05 16.35

16.45 17.00 17.20

18.10 19.00

Mjes­to ko­je zo­vem dom (5), se­ri­ja (12) Za­ro­ni­te s na­ma: Ses­tri­ce Ma­le - Du­gi otok TV ka­len­dar

Vi­jes­ti u 17

Dr. Ber­g­mann, se­oski li­ječ­nik (19) Po­tje­ra

Dnev­nik 2 13.40 15.10

16.00 16.45

17.40 18.25

PDo­bra vje­šti­ca i no­va gra­do­na­čel­ni­ca Mjes­to pod sun­cem zim­sko sun­ce (4) Re­gi­onal­ni dnev­nik (T) Po­ve­za­nost div­lji­nom: Ve­li­ki most

Sva­ki dan do­bar dan: Us­pr­kos sve­mu

Lu­da ku­ća (3),

14.00 14.30

15.30 16.20 16.30 16.55 17.30 18.30 19.55

Lu­di Gu­in­ne­sso­vi re­kor­di, Co­bra 11, ak­cij­ska se­ri­ja (12)

Naj­bo­lji ni­nja rat­ni­ci, Shop­ping kra­lji­ca

RTL Vi­jes­ti Shop­ping kra­lji­ca Ve­če­ra za 5 na se­lu RTL Da­nas

Ša­lji­vi kuć­ni vi­deo

14.45 16.05

17.00 17.30

18.15 19.15

Za­uvi­jek su­sje­di, igra­na se­ri­ja

Dva smo svi­je­ta raz­li­či­ta

Vi­jes­ti Nove TV IN Ma­ga­zin, za­ba­van ma­ga­zin

La­rin iz­bor Dnev­nik Nove TV, in­for­ma­tiv­na emi­si­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.