No­vem­ber man

Večernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Agent CIA-e Pe­ter De­ve­re­aux nad­gle­da mla­dog ope­ra­tiv­ca Da­vi­da Ma­so­na za vri­je­me mi­si­je u Cr­noj Go­ri, no Ma­son se oglu­ši o De­ve­re­auxo­ve na­red­be i ubi­ja me­tu, ali i ne­vi­no di­je­te. Pet go­di­na kas­ni­je De­ve­ra­ux je umi­rov­ljen i živi u Švi­car­skoj kad sti­že nje­gov biv­ši šef John Ha­nley ka­ko bi ga uvje­rio da iz Mo­sk­ve iz­ba­vi Na­ta­li­ju. 14.05 16.35

16.45 17.00 17.20

18.10 19.00

Mjes­to ko­je zo­vem dom (5), se­ri­ja (12) Za­ro­ni­te s na­ma:Kra­ljev gaj - otok Šol­ta TV ka­len­dar

Vi­jes­ti u 17

Dr. Ber­g­mann, se­oski li­ječ­nik (19) Po­tje­ra

Dnev­nik 2 13.30 15.05

16.00 16.45

17.40 18.25

Ču­do u Fa­ti­mi, portugalsk­i film (12) Mjes­to pod sun­cem zim­sko sun­ce (4) Re­gi­onal­ni dnev­nik (T) Po­ve­za­nost div­lji­nom: Tra­go­vi u pra­šu­mi, Sva­ki dan do­bar dan: In­to­le­ran­ci­ja na hra­nu

Lu­da ku­ća (3),

14.00 14.30

15.30 16.20 16.30 16.55 17.30 18.30 19.55

Lu­di Gu­in­ne­sso­vi re­kor­di, Co­bra 11, ak­cij­ska se­ri­ja (12)

Naj­bo­lji ni­nja rat­ni­ci, Shop­ping kra­lji­ca

RTL Vi­jes­ti Shop­ping kra­lji­ca Ve­če­ra za 5 na se­lu RTL Da­nas

Ša­lji­vi kuć­ni vi­deo

14.45 16.00

17.00 17.30

18.15 19.15

Za­uvi­jek su­sje­di, igra­na se­ri­ja

Dva smo svi­je­ta raz­li­či­ta

Vi­jes­ti Nove TV IN Ma­ga­zin, za­ba­van ma­ga­zin

La­rin iz­bor Dnev­nik Nove TV, in­for­ma­tiv­na emi­si­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.