Ri­ječ i ži­vot: Dan...

Večernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

EMI­SI­JA Što je u Hr­vat­skoj s ne­dje­ljom uči­ni­la li­be­ra­li­za­ci­ja tr­ži­šta? Ka­ko je to u dru­gim europ­skim dr­ža­va­ma? Na ko­ji na­čin re­gu­li­ra­ti rad ne­dje­ljom da od­go­va­ra rad­ni­ku i pos­lo­dav­cu? Kad je u pi­ta­nju rad ne­dje­ljom, ko­li­ko se kr­še ljud­ska...

12.00 Dnev­nik 1 12.15 Sport 12.18 Vri­je­me 12.20 Vi­jes­ti iz kul­tu­re (R) 12.28 Hra­na kao li­jek: Češ­njak, do­ku­men­tar­na se­ri­ja (3/10) 12.57 Vri­je­me RH da­nas (R) 12.58 Vri­je­me Eu­ro­pa da­nas (R) 13.00 Vi­jes­ti

13.10 Ri­ječ i ži­vot: Dan Gos­pod­nji pri­pa­da i čo­vje­ku 13.40 I to je Hr­vat­ska: Ka­le­lar­ga (R) 13.53 Baj­ko­vi­ta Hr­vat­ska: Pod­zem­lje pul­skog am­fi­te­atra - Pu­la (R) 14.00 Vi­jes­ti 14.05 La­bi­rint (R) 14.31 Pro­me­tej (R) 14.55 Bez ko­men­ta­ra 14.57 Vri­je­me RH da­nas (R) 14.58 Vri­je­me Eu­ro­pa da­nas (R) 15.00 Vi­jes­ti 15.05 City Folk Split 2007. (R)

15.33 Is­tra­ge pro­met­nih ne­sre­ća

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.