A je to!

Večernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Dva ko­mič­na li­ka za­pra­vo su ra­diš­ni lju­di ko­ji­ma, na­ža­lost, ne­što uvi­jek ne­što us­pi­je kre­nu­ti po zlu. Cr­tić ‘’A je to!’’ za­pra­vo je jed­no ve­li­ko i hu­mo­ris­tič­no “ne” iz­ja­va­ma ‘’sam svoj maj­stor’’.

11.15 Su­per Win­gs, ani­mi­ra­na se­ri­ja (S03E10) 11.30 PJ Ma­sks, ani­mi­ra­na se­ri­ja (S02E24) 11.45

A je to!, ani­mi­ra­na se­ri­ja (R) 12.10 Ya­ka­ri, ani­mi­ra­na se­ri­ja (S01E01) (R) 12.25 Vre­me­plov, edu­ka­tiv­no­za­bav­na emi­si­ja (R) 12.35 To­bot, ani­mi­ra­na se­ri­ja (S01E48/102) (R)

12.55 Ma­li iz­vi­đa­či, edu­ka­tiv­no­za­bav­na emi­si­ja (S01E10/10) (R)

13.05 Pče­li­ca Ma­ja, ani­mi­ra­na se­ri­ja (S01E25) (R) 13.20 Zig&Shar­ko, ani­mi­ra­na se­ri­ja (R) 13.45 S(p)ret­ne ru­ke, edu­ka­tiv­na emi­si­ja (S01E19) (R) 13.55 Rip Rol­lerz, ani­mi­ra­na se­ri­ja (S01E04/07) (R) 14.00 Ro­bo vla­ko­vi, ani­mi­ra­na se­ri­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.