Cr­no-bi­je­li svi­jet

Večernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Od­ba­čen od “sis­te­ma”, Ju­ra je pos­lan na voj­nu vjež­bu u neku za­bit, gdje se odras­li lju­di igra­ju ra­ta. Svjes­tan ap­surd­nos­ti si­tu­aci­je, Ju­ra će ipak pro­na­ći na­čin da se trg­ne iz le­tar­gi­je i us­put ob­no­vi pri­ja­telj­stvo s Paj­z­le­kom. Ki­po će se ta­ko­đer na­ći u pri­lič­no ne­la­god­noj si­tu­aci­ji: u po­sje­tu je kod Ma­ri­ni­nih ro­di­te­lja u Vr­bov­cu, gdje ne sa­mo da mo­ra po­ma­ga­ti na ko­li­nju...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.