Za ki­lo­gram bez­mes­nih bur­ge­ra s oku­som me­sa čak 145 ku­na

Večernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Mi­ri­še kao me­so, ima okus kao me­so, čak i kr­va­ri. Ipak, ra­di se o nje­go­voj imi­ta­ci­ji, od­nos­no ver­zi­ji “iz epru­ve­te”. Ri­ječ je o la­bo­ra­to­rij­ski uz­go­je­nom me­su, od­nos­no o no­voj ge­ne­ra­ci­ji ve­gan­skih pro­izvo­da ko­ji za­hva­lju­ju­ći ko­ri­šte­nju vi­so­ke teh­no­lo­gi­je ima­ju sva svoj­stva životinjsk­ih ver­zi­ja. No­vi je to hit na svjetskom tr­ži­štu, a od­ne­dav­no se na po­li­ca­ma svih hr­vat­skih cen­ta­ra lan­ca Me­tro Cash&Car­ry mo­že pro­na­ći je­dan od naj­poz­na­ti­jih svjet­skih umjet­nih bur­ge­ra – Beyond Bur­ger. Pro­izvod je to tvrt­ke Beyond Me­at, a glav­ni izvor pro­te­ina u nje­mu gra­šak. Za pa­ki­ra­nje od 10 ko­ma­da, od ko­jih sva­ki te­ži 113 gra­ma, mo­rat će­te iz­dvo­ji­ti 164 kn. Pre­ra­ču­na­to, ki­lo­gram je 145 ku­na, dok jed­na­ka ko­li­či­na “obič­nog” me­sa sto­ji oko če­ti­ri pu­ta ma­nje. – Go­to­vo sva­kod­nev­no pri­ma­mo upi­te za Beyond Bur­ger. Ne­ko­li­ko na­ših ku­pa­ca, res­to­ra­na i ugos­ti­te­lja već ga je uvr­sti­lo u svo­ju po­nu­du, a pos­to­ji i ve­li­ki in­te­res ma­njih ku­pa­ca iz svih di­je­lo­va zem­lje – rek­li su nam iz Me­tro-a te dodali ka­ko će se na nji­ho­vim po­li­ca­ma usko­ro na­ći i dru­gi ve­gan­ski pro­izvo­di ovog bren­da.

Dru­gi poz­na­ti svjet­ski pro­izvo­đač slič­nih bur­ge­ra ame­rič­ka je tvrt­ka Im­po­ssi­ble Fo­od, a glav­ni je izvor pro­te­ina nje­zi­nih Im­po­ssi­ble Bur­ge­ra so­ja. Soč­no “kr­va­re­nje” tog “me­sa” omo­gu­ća­va ek­s­trakt cik­le, a kod Im­po­ssi­ble Bur­ge­ra is­ti efekt stva­ra le­ge­mo­glo­bin, pro­te­in ma­hu­nar­ki. Na­da­lje, za raz­li­ku od Im­po­ssi­ble Bur­ge­ra, ko­ji se ve­ći­nom ra­di od or­gan­skih sas­to­ja­ka, Beyond Bur­ger sa­dr­ži is­klju­či­vo ge­net­ski ne­mo­di­fi­ci­ra­ne sas­toj­ke. Je­dan ve­gan­ski bur­ger sa­dr­ži ne­što ma­nje od 300 ka­lo­ri­ja, oko 20 gra­ma pro­te­ina i is­to to­li­ko mas­no­će. Za al­ter­na­tiv­ne ver­zi­je “me­sa”, zbog ve­li­ke ko­li­či­ne pro­te­ina, odlučuje se sve vi­še ve­ge­ta­ri­ja­na­ca i ve­ga­na. Osim to­ga, go­di­na­ma se upo­zo­ra­va ka­ko in­dus­trij­ska pro­izvod­nja me­sa lo­še utje­če na oko­liš i ži­vo­ti­nje. Sve vi­še lju­di sto­ga tra­ži al­ter­na­ti­vu, pa se pre­dvi­đa da će in­dus­tri­ja umjet­nog me­sa do­ži­vje­ti pro­cvat.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.