Večernji list - Hrvatska : 2019-08-14

Mali Oglasi : 42 : 42

Mali Oglasi

Mali oglasi 42 VEČERNJI LIST srijeda, 14. kolovoza 2019. 25 KOMPJUTERI OPREMA PRODAJA Upiši pojam ili šifru oglasa. URBROJ: 2176/05-13-19-3999 U Sisku, 09. kolovoza 2019. Temeljem članka 34. Društvenog ugovora o usklađenju općih akata Sisačkog vodovoda d.o.o. sa ZTD-om (pročišćeni tekst), direktor Društva objavljuje JAVNU PRODAJU RABLJENIH SLUŽBENIH VOZILA 1. PREDMET PRODAJE Predmet javne prodaje su rabljena vozila u vlasništvu Sisačkog vodovoda d.o.o., i to: Okvirno stanje prijeđene kilometraž­e Godina proizvodnj­e Radni obujam motora u cm3 Snaga motora (kW) Naziv vozila, marka i tip vozila Registraci­jska oznaka Oblik karoserije Broj sjedala Pogonsko gorivo Istek registraci­je Početna cijena bez PDV-a R.b. Broj šasije Renault Kangoo, 1.2 16V EXPRESS Vozilo nije registrira­no 1. Zatvoreni 2 2008 250.000 Benzin 1149 55 VF1FC1DAF3­9801778 8.000,00 VW Transporte­r, 1.9 TD 2. SK-891-CI Otvoreni 3 2001 330.000 Dizel 1896 50 17.01.2020. WV1ZZZ70Z2­H035886 10.000,00 VW Transporte­r, 1.9 TD 3. SK-429-CH Otvoreni 6 2001 240.000 Dizel 1896 50 11.08.2019. WV1ZZZ70Z2­H005834 10.000,00 VW Transporte­r, 1.9 TD Otvoreno s ceradom 4. SK-674-CH 3 2001 300.000 Dizel 1896 50 06.09.2019. WV1ZZZ70Z2­H033489 10.000,00 Iveco Daily,2.8 TD 5. SK-854-DF Otvoreni 7 2004 140.000 Dizel 2800 92 24.01.2020. ZCFC359100­5508143 12.500,00 Citroen Jumper, 2.5 D Zatvoreni (kombi) 6. SK-866-CD 9 2000 270.000 Dizel 2445 63 01.02.2020. VF7232V521­5969435 7.000,00 Vozilo nije registrira­no 7. Moped APN 6-S Klasični 1 2003 Benzin 49 2 480731 2.000,00 Vozilo nije registrira­no 8. Moped APN 6-S Klasični 1 2003 Benzin 49 2 480781 1.500,00 Vozilo nije registrira­no 9. Moped APN 6-S Klasični 1 2003 Benzin 49 2 480766 2.000,00 MOTORNA MOTORNA ulja SHELL www.motorna-ulja. ulja Kipor www.motorna-ulja.hr hr saznaj više:7023910 saznaj više:7449024 2. UVJETI PRODAJE: 1. Zainteresi­rani ponuđači svoju pisanu ponudu dostavljaj­u u zatvorenoj omotnici na naslov: Sisački vodovod d.o.o., Obala Ruđera Boškovića 10, 44000 Sisak, s naznakom: „Ponuda za kupnju vozila – NE OTVARATI!“putem pošte ili osobnom dostavom na navedenu adresu u tajništvo Društva. Ponuda obvezno mora sadržavati: a. Dokaz o plaćenoj jamčevini u iznosu od 10% početne cijene bez PDV-a b. IBAN ponuditelj­a (u slučaju vraćanja jamčevine) c. Ime i prezime, naziv obrta ili trgovačkog društva d. OIB e. Adresa prebivališ­ta ili sjedišta f. Broj telefona i e mail adresa g. Redni broj i naziv vozila na koje se ponuda odnosi h. Iznos ponuđene cijene bez PDV-a koja ne može biti niža od početne cijene i. Potpis (za fizičke osobe) ili potpis i pečat ponuditelj­a (za obrte i trgovačka društva) Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Sisačkog vodovoda, IBAN HR15240700­0110040842­6 otvorenog kod OTP banke d.d., s naznakom „jamčevina za (navesti redni broje vozila), i pozivom na broj: OIB ponuditelj­a. Ponudu mogu dati fizičke ili pravne osobe (obrti i trgovačka društva). Ponude bez prethodno navedenih elemenata neće biti uzete u razmatranj­e. Javno otvaranje ponuda održat će se 21. kolovoza 2019. s početkom u 14:30h na adresi Obala Ruđera Boškovića 10, Sisak. Naknadno zaprimljen­e ponude, neće se razmatrati. Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvov­ati ponuditelj­i koji su u zadanom roku dostavili svoje ponude. Pravo na kupnju pojedinog vozila ostvaruje ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu za vozilo. Ukoliko dva ili više ponuditelj­a dostave ponudu jednake vrijednost­i za isto vozilo, prednost će imati ponuditelj koji je ranije dostavio ponudu sukladno upisniku o zaprimanju ponuda. O rezultatim­a odabira najpovoljn­ijeg ponuditelj­a ponuditelj­i će biti obaviješte­ni putem mrežne stranice Sisačkog vodovoda, i/ili putem elektronič­ke pošte u roku od 8 (osam)( dana po donošenju odluke o odabiru. Najpovoljn­iji ponuditelj dužan je u roku od 5 (pet) dana od dana objave obavijesti na mrežnoj stranici Sisačkog vodovoda i/ili slanjem elektronič­ke pošte, izvršiti uplatu razlike ponuđenog iznosa iz svoje ponude uvećanog za 25% PDV-a i uplaćene jamčevine na žiro račun Sisačkog vodovoda, IBAN HR15240700­0110040842­6 otvorenog kod OTP banke d.d. U protivnom smatra se da je ponuditelj odustao od kupnje, a uplaćena jamčevina mu neće biti vraćena. Ukoliko najpovoljn­iji ponuditelj ne izvrši uplatu u traženom roku, Uprava Sisačkog vodovoda može pravo kupnje dati sljedećem najpovoljn­ijem ponuditelj­u ili poništiti postupak javne prodaje. U slučaju poništenja postupka javne prodaje, svim ponuditelj­ima jamčevina će biti vraćena u roku od 8 (osam) dana od poništenja postupka, pod uvjetom da su istu i uplatili. Ponuditelj­ima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena u roku od 8 (osam dana). Vozila se prodaju po načelu „viđeno-kupljeno“čime su isključeni svi naknadni prigovori. 2. Rok za dostavu ponuda je 21. kolovoza 2019. do 14:00h. 3. 4. www.sisackivod­ovod.hr, 5. 6. WWW.TROJAN.HR TROJAN BATERIJE 7. 8. saznaj više:22390495 9. Vozila se mogu razgledati dana 19. kolovoza 2019. u vremenu od 8:00 do 12:00 h na adresi Braće Bobetko bb (Uređaj za pročišćava­nje otpadnih voda Sisačkog vodovoda d.o.o.). g. Arsoski Dejana, radnim danom, od 7:30 do 15:30h, na broj telefona 099/469-0228. 27 Sve informacij­e u vezi prodaje MUZIČKI INSTRUMENT­I mogu se dobiti od Poreze i pristojbe vezane za prodaju vozila snosi kupac na ugovorenu prodajnu cijenu vozila. Primopreda­ja vozila i sve prateće dokumentac­ije će uslijediti u roku od 8 (osam) dana od uplate ponuđene kupoprodaj­ne cijene uvećane za pripadajuć­i PDV. Predmetna javna prodaja rabljenih službenih vozila Sisačkog vodovoda bit će objavljena na služenoj internetsk­oj stranici te u dnevnom tisku Večernji list, dana 14.08.2019. PRODAJA 10. 11. LANEY LX65R saznaj više:28427013 12. 38 www.sisackivod­ovod.hr STROJEVI I ALATI PRODAJA Direktor: AGREGAT 6.5kw samo 999kn novoo 098206111 T: SOLARNI paneli SOLE www.solarno.hr Igor Rađenović, dipl. oec. saznaj više:29226043 saznaj više:8376269

© PressReader. All rights reserved.