Večernji list - Hrvatska : 2019-08-14

Sport : 47 : 47

Sport

Sport 47 VEČERNJI LIST srijeda, 14. kolovoza 2019. Katarina Kušec Nije tajna kako se žene polako probijaju u nogometu, posebice onom muškom, koji je do prije nekoliko godina za njih bio nedostupan. U tu priču su teško ulazili i neki muški suci, a kamoli sutkinje. Ali, 21. stoljeće je, ljudi su se opametili i shvatili da su nogometna pravila ista i za žene i za muškarce, da ih i jedni i drugi moraju jednako učiti i poštovati. Tako više i nije neko čudo da žena sudi prvoligašk­e utakmice. A sada će prvi put u povijesti žena suditi jednu veliku utakmicu UEFA natjecanja u muškoj konkurenci­ji. Bit će to utakmice europskog Superkupa između Liverpoola i Chelseaja (srijeda, 21 sat). Nogomet nema granica Naime, UEFA je odlučila da će taj sraz na Beşiktaş Parku u Istanbulu suditi Stéphanie Frappart (35) iz Francuske. Pomoćne sutkinje bit će joj sunarodnja­kinja Manuela Nicolosi i Irkinja Michelle O’Neal, dok će četvrta sutkinja biti Turkinja Cüneyt Çakir. – Puno sam puta govorio da mogućnosti za ženski nogomet nemaju granica i presretan sam što je Frappart postavljen­a za glavnog suca – rekao je predsjedni­k Uefe Aleksander Čeferin pa dodao: – Pridajemo veliku važnost razvoju ženskog nogometa na svim područjima. Nadam se da će vještine i predanost koje je pokazivala tijekom karijere biti inspiracij­a milijunima djevojaka i žena. Svemir još nije došao do potpune ravnoteže kada su takve stvari u pitanju, ali Na temelju odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijaliz­anata (NN 83/2015), odobrenom Planu specijaliz­acija za 2019. godinu izdanu od Ministarst­va zdravstva klasa: 131-01/19-01/108 Urbroj: 534-03-3-2/6-19-02 Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsk­o – bilogorske Županije , 43000 Bjelovar – Matice hrvatske 15 , raspisuje • NATJEČAJ Andy Murray za specijaliz­aciju iz epidemiolo­gije Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos doktora medicine na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijaliz­aciju iz : Na temelju članka 17. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/1801/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2, od 27.12.2018.) i članka 7. Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada u županijsko­j upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije (Klasa: 003-05/19-01/02, Urbroj: 2140-12-04/1-19-1, od 29.07.2019.) ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije raspisuje - epidemiolo­gije - 1 specijaliz­ant Opći uvjeti koje pristupnik za odobravanj­e specijaliz­acije mora ispunjavat­i : NATJEČAJ za prijam u radni odnos stručnog suradnika za obavljanje poslova građenja i održavanja županijski­h i lokalnih cesta 1. 2. Integriran­i preddiplom­ski i diplomski studij medicine Odobrenje za samostalna rad- licenca Uz prijavu na natječaj pristupnic­i su obvezni priložiti preslike dokaza o ispunjavan­ju općih uvjeta: stručni suradnik za obavljanje poslova građenja i održavanja županijski­h i lokalnih cesta – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezan probni rok od 3 mjeseca Prima se 1. 2. 3. 4. 5. 6. Presliku diplome Medicinsko­g fakulteta Presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu Presliku odobrenje za samostalan rad - licencu Životopis Presliku rodnog lista ili osobne iskaznice Potvrdu o podacima evidentira­nim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju HZMO na osobno traženje osiguranik­a izdaje na šalterima područnih službi / ureda ne stariju od 15 dana od dana objave natječaja. Na ovaj natječaj za prijam u radni odnos (dalje u tekstu: Natječaj) mogu se ravnopravn­o prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. Kandidati moraju ispunjavat­i sljedeće uvjete: Stručna sprema, odnosno stručni ili akademski naziv: magistar/a inženjer/ka ili specijalis­t/ca inženjer/ka polje građevinar­stvo, odnosno VSS ili stručni/a pristupnik/ca, stručni/a prvostupni­k/ca (baccalaure­us/baccalaure­a) inženjer/-ka ili sveučilišn­i/aprvostupn­ik/ca(baccalaure­us/baccalaure­a)inženjer/ka,poljegrađe­vinarstvo,odnosno VŠSgrađevi­nskogsmjer­a, iskustvo : 2 godine staža osiguranja, rad na računalu, državni stručni ispit certifikat u području javne nabave stručni ispit u strukovnom području građevinar­stva prema važećim Propisima građevinsk­og smjera, radno posebno: položen važeći položen U svrhu utvrđivanj­a redoslijed­a pristupnik­a za odobravanj­e specijaliz­acije pristupnik je dužan priložiti preslike slijedećih dokumenata: 1. 2. Presliku prijepisa položenih ispita na studiju Presliku potvrde fakulteta o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija 3. Presliku nagrada tijekom studija 4. Presliku potvrde o statusu poslijedip­lomskog doktorskog studija 5. Popis objavljeni­h radova i kopije radova 6. Presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio ili radi u primarnoj zdravstven­oj zaštiti ili u bolničkoj zdravstven­oj ustanovi U radni odnos može biti primljen i radnik koji nema položen stručni ispit u strukovnom području građevinar­stva ili tehnologij­e prometa prema važećim Propisima i/ili važeći certifikat iz područja javne nabave pod uvjetom da isti stekne u roku od jedne godine od zasnivanja radnog odnosa. Uz prijavu, podnositel­ji prijave dužni su priložiti sljedeće priloge koji mogu biti i u neovjereni­m preslikama, a prije prijama u radni odnos odabrani kandidat predočiti će izvornik: životopis dokaz o državljans­tvu (važeća osobna iskaznica, putovnica, domovnica ili slično) dokaz o stručnoj spremi (diploma, potvrda ili uvjerenje) dokaz o ukupnom stažu osiguranja (potvrda ili elektronič­ki zapis HZMO o stažu osiguranja) dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (svjedodžba ili uvjerenje) dokaz o posjedovan­ju važećeg certifikat­a u području javne nabave (važeći certifikat u području javne nabave) dokaz o položenom stručnom ispitu u strukovnom području građevinar­stva (uvjerenje ili sl.) Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u „Večernjem listu“. Informacij­e na telefon : 043/247-200 . Košarkaška reprezenta­cija SAD-a Prijave s potrebnom dokumentac­ijom o ispunjavan­ju uvjeta iz natječaja dostavljaj­u na adresu: Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsk­o – bilogorske Županije , 43000 Bjelovar – Matice hrvatske 15 , preporučen­om pošiljkom ili osobno na Urudžbeni zapisnik s naznakom „Natječaj za specijaliz­aciju – ne otvarati“. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljava­nju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavan­ju traženih uvjeta i priložiti sve dokaze o priznatom statusu. Navedeni kandidat ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljava­nju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim branitelji­ma iz Domovinsko­g rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“broj 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavan­ju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarst­va hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsIm­ages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20 OSTVARIVAN­JE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Nepravodob­ne i nepotpune prijave neće se razmatrati . ostala je bez još jednog imena, s popisa za SP u Kini otpao je Kyle Lowry, razigravač Raptorsa, koji se nije oporavio od operacije na palcu lijeve ruke Pristupnic­i se biti pozvani na razgovor putem elektronič­ke pošte, a sa svim pristupnic­ima obaviti će se razgovor u roku 15 dana od isteka roka za prijavu na natječaj. Prilikom odaziva na razgovor pristupnic­i su obvezni predočiti izvornike svih predanih dokumenata. Odluka o izboru specijaliz­anta biti će javno objavljena na oglasnoj ploči Zavoda i na web stranici Zavoda. Pisane prijave na Natječaj, s obaveznim prilozima, podnose se u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u Večernjem listu na adresu: Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije Janka Leskovara 40/1, s naznakom “Natječaj za stručnog suradnika“ Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsk­o-bilogorske županije zadržava pravo poništenja natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja ne smatra se kandidatom prijavljen­im na Natječaj. NAPOMENA: Ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije pridržava pravo u okviru natječajno­g postupka obaviti razgovor s kandidatim­a koji ispunjavaj­u uvjete iz natječaja i po potrebi provjeru dodatnih znanja i vještina Bjelovarsk­o-bilogorska županija ima otvoren Javni poziv za dodjelu subvencija liječnicim­a zaposlenim u zdravstven­im ustanovama na području Bjelovarsk­obilogorsk­e županije kojima je osnivač Bjelovarsk­o-bilogorska županija. Tekst Javnog poziva može se pronaći na sljedećem linku: http://bbz.hr/javni-pozivinatj­ecaji/detaljnije/javni-poziv-o-dodjeli-subvencija-lijecnicim­a-i-medicinsko­mosoblju-zaposlen O izboru kandidati će biti obavješten­i u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije zadržava pravo ne izvršiti izbor po raspisanom natječaju te isti poništiti. Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsk­o – bilogorske Županije Klasa:112-01/19-01/03 Urbroj:2140-12-04/2-19-2 Ravnatelj: Stjepan Sirovec, mag.ing.traff.

© PressReader. All rights reserved.