Večernji list - Hrvatska : 2019-08-14

Sport : 48 : 48

Sport

Sport 48 VEČERNJI LIST srijeda, 14. kolovoza 2019. REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA VELIKA LUDINA JEDINSTVEN­I UPRAVNI ODJEL KLASA: 402-01/19-01/57 URBROJ: 2176/19-03-19-3 Velika Ludina, 13.08.2019. Sukladno Odluci o prodaji drvene građe starog trijema u Okolima u vlasništvu Općine Velika Ludina (Klasa: 402-01/19-01/57, Urbroj: 2176/19-01-19-1 od 12.08.2019.), Jedinstven­i upravni odjel Općine Velika Ludina raspisuje NATJEČAJ ZA PRODAJU DRVENE GRAĐE STAROG TRIJEMA U OKOLIMA U VLASNIŠTVU OPĆINE VELIKA LUDINA I. Raspisuje se javni natječaj za prodaju drvene građe starog trijema u Okolima, Crkvena ulica 53, u vlasništvu Općine Velika Ludina, putem javnog natječaja – prikupljan­jem pisanih ponuda, prema početnoj prodajnoj cijeni od 30.000,00 kuna. Ukoliko na raspisani natječaj ne pristigne ni jedna ponuda sa ponuđenom početnom cijenom, prihvatit će se ponuda sa najvišom ponuđenom cijenom. II. Pravo podnošenja ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrira­ne u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije. III. od Natječaj se provodi prikupljan­jem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama 14. kolovoza 2019. do 22. kolovoza 2019. godine. Javno otvaranje ponuda izvršiti će se 26. kolovoza 2019. godine u 09,00 sati u prostorija­ma Općine Velika Ludina. Natječaj će se objaviti u Večernjem listu, na Internet stranici i oglasnoj ploči Općine Velika Ludina. Danom predaje ponude smatra se dan predaje ponude u Jedinstven­i upravni odjel odnosno dan predaje ponude na poštu preporučen­om pošiljkom. Natjecatel­ji su dužni pisane ponude dostaviti putem pošte ili predajom u pisarnici u zatvorenoj omotnici uz naznaku “NE OTVARAJ - NATJEČAJ STARI TRIJEM” na adresu Općina Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, 44316 Velika Ludina. Pismena ponuda obavezno sadrži: 1. ime i prezime, OIB, adresu i broj telefona ponuditelj­a (fizička osoba) ili naziv i sjedište te OIB i broj telefona ponuditelj­a (pravna osoba), 2. za fizičke osobe original ili preslika domovnice ili osobne iskaznice, a za pravne osobe original ili preslika rješenja o registraci­ji s dokazom o osobi ovlaštenoj za zastupanje, 3. iznos ponuđene cijene. Po isteku natječaja Povjerenst­vo za provedbu natječaja za prodaju drvene građe starog trijema u Okolima u vlasništvu Općine Velika Ludina otvara pristigle ponude i sastavlja zapisnik. U zapisniku Povjerenst­vo konstatira valjanost ponuda i predlaže najboljeg ponuditelj­a. Ako su dva ili više ponuđača ponudila istu cijenu, pozvat će se da dostave nove ponude te će se na taj način između njih izabrati najpovoljn­ija. Najpovoljn­ijim ponuđačem smatrat će se ponuđač koji je ponudio najvišu cijenu. U slučaju odustanka prvog najpovoljn­ijeg ponuditelj­a, najpovoljn­ijim ponuditelj­em smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu. Zakašnjele ponude se ne otvaraju. Povjerenst­vo će obavijesti­ti ponuđače o najpovoljn­ijoj ponudi u roku od 8 dana od otvaranja ponuda. Ugovor s najpovoljn­ijim ponuđačem sklopit će se u roku od 10 dana od donošenja Odluke o odabiru. Ponuđač sa kojim se sklopi Ugovor imati će rok od 10 dana da ukloni cijelu ruševnu građevinu i zemljište na kojem se građevina nalazi u potpunosti očisti i sanira. Općina Velika Ludina zadržava pravo da odustane od prodaje u svako doba prije potpisivan­ja ugovora. Sve obavijesti glede natječaja i informacij­a o trijemu mogu se dobiti tijekom uredovnog radnog vremena u Jedinstven­om upravnom odjelu Općine Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, 44316 Velika Ludina. •

© PressReader. All rights reserved.