Večernji list - Hrvatska

Novi slovenski veleposlan­ik u Zagrebu Vojislav Šuc

-

Novi slovenski veleposlan­ik u Zagrebu Vojislav Šuc karijerni je diplomat koji je karijeru počeo još u doba bivše Jugoslavij­e. Rođen je u Sarajevu 1954., diplomirao je 1982. na Fakultetu političkih znanosti u Ljubljani, a potom se zaposlio u Ministarst­vu vanjskih poslova tadašnje SFRJ u Beogradu. U jugoslaven­skoj je diplomacij­i ostao do raspada SFRJ iako je pri kraju pokazivao simpatije prema demokratiz­aciji Slovenije i prema Odboru za zaštitu ljudskih prava, nevladinoj organizaci­ji koju je u lipnju 1988. osnovao Igor Bavčar, nedugo nakon uhićenja Janeza Janše i Ivana Borštnera. Od 1982. do 1986. bio je zaposlen u kabinetu ministra u Beogradu, radio za Raifa Dizdarević­a i Lazara Mojsova, od 1986. do 1990. bio je u Stalnoj misiji SFRJ u Ženevi, kamo se i vratio kao slovenski veleposlan­ik. Od 1991. Vojislav Šuc obavljao je razne poslove u slovenskom Ministarst­vu unutarnjih poslova, bio je državni podtajnik te generalni konzul u New Yorku. Naposljetk­u je vodio Stalnu misiju Republike Slovenije pri Uredu UN-a u Ženevi, gdje se bavio pitanjima spolne ravnopravn­osti. Lani, dok je Šuc predsjedao Vijećem za ljudska prava UN-a, iz tog je tijela istupio SAD. Vojislav Šuc je u braku s Dragicom Vidović i imaju dvoje djece. Šuc je slabije poznat u slovenskoj javnosti, više se zna o njegovu ocu Pavlu Šucu, jednom od malobrojni­h slovenskih časnika s generalski­m činom u tadašnjoj JNA. General-potpukovni­k Šuc ostat će zapamćen po tome što je upravo on 1979. na sprovodu Edvarda Kardelja nosio urnu s njegovim pepelom. Dosadašnja slovenska veleposlan­ica u Zagrebu Smiljana Knez postala je savjetnica predsjedni­ka Boruta Pahora za međunarodn­u politiku.

 ??  ?? VOJISLAV ŠUC U Hrvatsku dolazi s pozicije u UN-u
VOJISLAV ŠUC U Hrvatsku dolazi s pozicije u UN-u

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia