SVI­JET SE UJEDINIO I SLA­VI KRAJ ERE BRKATOG JASTREBA

Večernji list - Hrvatska - - Aktualno - DINO BRUMEC

Od­la­skom Joh­na Bol­to­na, svo­ga do­ju­če­raš­njeg sa­vjet­ni­ka za si­gur­nost, pred­sjed­nik Do­nald Trump pos­ti­gao je to da je ci­je­la ame­rič­ka jav­nost poz­dra­vi­la nje­go­vu od­lu­ku da ot­pus­ti “ra­to­bor­nog br­ka”. To su uči­ni­li i za­pad­ni di­plo­ma­ti te vla­de tra­di­ci­onal­nih su­par­ni­ka SAD-a: Iran i Ru­si­ja. Bol­to­no­va ra­to­bor­nost i ti­tu­la “jastreba” u vanj­sko­po­li­tič­kim pi­ta­nji­ma bi­la je iz­nim­ka u Trum­po­voj ad­mi­nis­tra­ci­ji či­ji su ins­tin­k­ti iz­o­la­ci­onis­tič­ki. Eli­za­beth War­ren, kraj­nje li­je­va kan­di­dat­ki­nja za ame­rič­ku pred­sjed­ni­cu u De­mo­krat­skoj stran­ci, sma­tra da Bol­ton ni­ka­da ni­je ni tre­bao do­ći na tu po­zi­ci­ju. Des­ni vo­di­telj Fox Newsa Tuc­ker Car­l­son, ko­jeg se sma­tra vr­lo bli­skim Trum­pu, bio je još eks­pli­cit­ni­ji: “Sjaj­na je to vi­jest za Ame­ri­ku. Po­go­to­vo za mno­ge mla­de lju­de ko­ji bi bi­li ubi­je­ni u bes­cilj­nim ra­to­vi­ma da je Bol­ton os­tao na svo­me mjes­tu”. Za­pad­ni su di­plo­ma­ti

odah­nu­li jer je Bol­ton, po miš­lje­nju mno­gih, bio jed­na od glav­nih pri­jet­nji svjet­skom mi­ru. Odu­šev­lje­nje go­to­vo svih u svi­je­tu od­la­skom po­s­ljed­njeg utje­caj­nog in­ter­ven­ci­onis­ta u SAD-u go­vo­ri mno­go vi­še o to­mu što pla­net da­nas oče­ku­je od Ame­ri­ke ne­go o to­mu što svi mis­le o do­ju­če­raš­njem Trum­po­vu sa­vjet­ni­ku. Na­kon ne­us­pješ­nih ra­to­va Ge­or­gea W. Bu­sha i neo­d­luč­nog Ba­rac­ka Oba­me ko­ji ni­je po­ni­štio to na­s­lje­đe “svjet­skog po­li­caj­ca”, odu­šev­lje­nje Bol­to­no­vim od­la­skom do­ka­zu­je da vi­še nit­ko od SAD-a, čak ni ve­ći­na ame­rič­ke des­ni­ce, ne oče­ku­je da ta zem­lja ure­đu­je svi­jet. I dok će to omo­gu­ći­ti naj­moć­ni­joj zem­lji svi­je­ta da se po­za­ba­vi svo­jim sve ve­ćim pro­ble­mi­ma, jed­nom u bu­duć­nos­ti mo­gli bi­smo od­la­zak Bol­to­na uvr­sti­ti u kro­no­lo­gi­ju do­ga­đa­ja i raz­lo­ga zbog ko­jih se nit­ko ni­je su­prot­sta­vio ne­kom bu­du­ćem ti­ra­ni­nu na glo­bal­noj kar­ti. I ako će se svi­jet ža­li­ti da nit­ko, “pa ni SAD”, ne po­ma­že ugro­že­ni­ma od tog ti­ra­ni­na, sje­tit će­mo se da 2019. vi­še nit­ko ni­je vje­ro­vao da voj­ne intervenci­je SAD-a mo­gu ne­kom do­ni­je­ti ne­što do­bro. Ali stu­po­vi glo­bal­nog po­ret­ka, jed­nom ka­da se taj tiranin pojavi, pr­vo će po­gle­da­ti u Bi­je­lu ku­ću. Ako nje­zi­nu ulo­gu do­tad već ne pre­uz­mu Pe­king ili Mo­sk­va.

DA­NAS NIT­KO NE MIS­LI DA SU INTERVENCI­JE SAD-a DO­BRE, ALI ŠTO KA­DA SE POJAVI NO­VI TIRANIN?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.