Pred­sjed­ni­ca od 20. ruj­na u SAD-u, go­vo­ri na Op­ćoj skup­šti­ni UN-a, pri­je pu­ta tre­ba­la bi obja­vi­ti kan­di­da­tu­ru

Večernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Pu­ljić-Še­go// Za­greb

Pred­sjed­ni­ca Kolinda Grabar-Kitarović od 20. ruj­na je na službenom pu­tu u SAD-u, naj­važ­ni­ji dio tog po­sje­ta je nje­zin go­vor na Op­ćoj skup­šti­ni UN-a, a pri­je tog pu­to­va­nja pred­sjed­ni­ca bi, nes­luž­be­no doz­na­je­mo, na­po­kon i služ­be­no tre­ba­la obja­vi­ti svo­ju kan­di­da­tu­ru. Na­ši iz­vo­ri ka­žu da je odre­đen to­čan da­tum obja­ve nje­zi­ne kan­di­da­tu­re, što će bi­ti objav­lje­no na no­vin­skoj kon­fe­ren­ci­ji iz­van Pan­tov­ča­ka, ali ni­šta osim to­ga da će taj ter­min bi­ti pri­je od­la­ska u SAD ni­je de­talj­ni­je spe­ci­fi­ci­ra­no. Pred­sjed­ni­ca u SAD-u pr­vo ide u Cle­ve­land na kon­fe­ren­ci­ju ACAP-a (Udru­že­nje hr­vat­sko-ame­rič­kih struč­nja­ka) na ko­joj će na sve­ča­noj ve­če­ri uru­či­ti na­gra­de. Na­kon Cle­ve­lan­da ide u Pit­t­sbur­gh na 125. ob­ljet­ni­cu Hr­vat­ske brat­ske za­jed­ni­ce, a od po­ne­djelj­ka do sri­je­de su­dje­lo­vat će na Op­ćoj skup­šti­ni Uje­di­nje­nih na­ro­da u New Yor­ku, na ko­joj će, u sklo­pu glav­ne ras­pra­ve, dr­ža­ti i go­vor. U New Yor­ku će su­dje­lo­va­ti i na kli­ma­to­lo­škom sum­mi­tu te u ne­ko­li­ko bi­la­te­ra­la. Pred­sje­dat će i Vijećem že­na svjet­skih li­de­ra, što je duž­nost ko­ju je preuzela u ožujku ove go­di­ne.

Iz iz­vo­ra bli­skih pred­sjed­ni­ci već je ne­ko­li­ko pu­ta naj­av­lji­va­no da će služ­be­no obja­vi­ti kan­di­da­tu­ru, ali ona to do­sad ni­je uči­ni­la. Ne ču­di da Kolinda Grabar-Kitarović že­li što vi­še skra­ti­ti ne­for­mal­nu kam­pa­nju i da su nje­zi­ni iz­a­zi­va­či znat­no pri­je služ­be­no ob­z­na­ni­li svo­je am­bi­ci­je za Pan­tov­čak, ali bu­du­ći da je ak­tu­al­na pred­sjed­ni­ca, tre­ba­la bi de­fi­ni­ra­ti svo­ju po­zi­ci­ju i svo­je po­li­tič­ke na­mje­re. Uoči pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra, ko­ji će se odr­ža­ti pot­kraj pro­sin­ca, Kolinda Grabar-Kitarović sklo­pi­la je “pakt o ne­na­pa­da­nju” s pre­mi­je­rom Plen­ko­vi­ćem, HDZ će je po­dr­ža­ti na iz­bo­ri­ma, a nje­gov član Ivan Anu­šić odre­đen je za še­fa iz­bor­nog sto­že­ra Ko­lin­de Grabar-Kitarović. Pred­sjed­ni­ca se u kam­pa­nji na­mje­ra­va okru­ži­ti i lju­di­ma ko­ji su u HDZ-u Plen­ko­vi­će­vi opo­nen­ti jer do­bro pro­la­ze kod des­nog bi­rač­kog ti­je­la (Sti­er, Pe­na­va...), a ne­dav­no smo pi­sa­li da ne­će do­pus­ti­ti da se pre­ko nje i nje­zi­ne kam­pa­nje vo­de obra­ču­ni u HDZ-u. U do­sa­daš­njem di­je­lu ne­for­mal­ne kam­pa­nje za pred­sjed­nič­ke iz­bo­re kao fa­vo­ri­ti pro­fi­li­ra­li su se, uz ak­tu­al­nu pred­sjed­ni­cu, i Mi­ros­lav Ško­ro te biv­ši SDP-ov pre­mi­jer Zo­ran Mi­la­no­vić. Mi­ros­lav Ško­ro ra­ču­na na dio HDZ-ova bi­rač­kog ti­je­la ko­ji je ra­zo­ča­ran ak­tu­al­nim vod­stvom te stran­ke, ali i pred­sjed­ni­com ko­ja se prik­lo­ni­la Plen­ko­vi­ću. Pred­sjed­ni­ca, oči­to, ra­ču­na da će uz Plen­ko­vi­će­vu po­moć do­bi­ti dio bi­ra­ča s cen­tra, a on­da se sa­ma okre­nu­la kam­pa­nji us­mje­re­noj na des­ne bi­ra­če pa je ta­ko i da­la in­ter­v­ju tjed­ni­ku ko­ji je gla­si­lo des­ni­ce. Mi­la­no­vić pak pu­ca na li­je­vi cen­tar. Ne­ki kan­di­da­ti još ni­su ni doš­li do iz­ra­ža­ja pa pra­va utak­mi­ca tek sli­je­di.

PRED­SJED­NI­CA JE PR­VO U CLEVELANDU, POTOM U PITTSBURGH­U PA U NEW YOR­KU, GDJE ĆE PREDSJEDAT­I I VIJEĆEM ŽE­NA SVJET­SKIH LI­DE­RA, ŠTO JE DUŽ­NOST KO­JU JE PREUZELA U OŽUJKU

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.