DUBRAVKA ŠUICA

Večernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Pro­fe­so­ri­ca en­gle­skog i nje­mač­kog je­zi­ka i knji­žev­nos­ti. U pro­s­vje­ti je ra­di­la od 1990. do 2000. go­di­ne, ka­da je iz­a­bra­na u Sa­bor. Od 1990. je i čla­ni­ca HDZ-a, u ko­jem je 2012. go­di­ne na­pre­do­va­la do funk­ci­je pot­pred­sjed­ni­ce. Ne­du­go za­tim, nje­zin od­nos s To­mis­la­vom Karamarkom je za­hla­dio, a Šuica je po­ten­ci­jal pre­poz­na­la u An­dre­ju Plen­ko­vi­ću pa je s eki­pom euro­zas­tup­ni­ka pot­pi­sa­la pi­smo ko­jim se od Ka­ra­mar­ka tra­ži­lo da odus­ta­ne od ru­še­nja vlas­ti­te vla­de.

U SABORU OD 1990., NI­JE SE SLOŽILA S KARAMARKOM

DR­ŽAV­NA TAJ­NI­CA, PREGOVARAČ­ICA, EUROZASTUP­NICA...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.