M. PEJČINOVIĆ BURIĆ

Večernji list - Hrvatska - - Aktualno -

RA­DI­LA U KONČARU, PLIVI, SURAĐIVALA S JAKOVČIĆEM...

Ro­đe­na je 1963. u Mos­ta­ru. Ma­gis­tri­ca je eko­nom­skih zna­nos­ti, a pro­fe­si­onal­nu ka­ri­je­ru za­po­če­la je u “Končaru”. Sre­di­nom 90-ih bi­la je di­rek­to­ri­ca Eu­rop­skog do­ma, a za­tim di­rek­to­ri­ca Pli­vi­na ure­da za kor­po­ra­tiv­ne ko­mu­ni­ka­ci­je. U Mi­nis­tar­stvo vanj­skih pos­lo­va, ko­je će pos­li­je pre­uze­ti, uš­la je 2000., na po­ziv Iva­na Ja­kov­či­ća. Pet go­di­na pos­li­je, za mi­nis­tro­va­nja Ko­lin­de Grabar-Kitarović, pos­ta­je dr­žav­na taj­ni­ca. U HDZ se učla­ni­la 2007. go­di­ne, a 2017. na mi­nis­tar­skoj je funk­ci­ji za­mi­je­ni­la Da­vo­ra Ivu Sti­era. (ibv)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.