Tko je eu­rop­ska po­vje­re­ni­ca za za­šti­tu tr­žiš­nog na­tje­ca­nja i iz­vr­š­na pot­pred­sjed­ni­ca Eu­rop­ske ko­mi­si­je, či­me je zas­lu­ži­la no­vi man­dat i Mar­gret­he Ves­ta­ger je di­gi­tal­na ca­ri­ca Eu­ro­pe

Za­što je se Trump boji Če­lič­na da­ma, su­per­že­na, pop-star EU, sve su to na­zi­vi ko­ji­ma nje­zi­ni ko­le­ge ili jav­nost opi­su­ju ener­gič­nu iz­vr­š­nu pot­pred­sjed­ni­cu EK

Večernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ta­nja Ivan­čić

kvu ulo­gu ima­la je na umu i pred­sjed­ni­ca ko­mi­si­je Ur­su­la Von der Leyen ka­da je ka­za­la da se Eu­ro­pa mo­ra uhva­ti­ti uko­štac sa svim as­pek­ti­ma di­gi­tal­ne teh­no­lo­gi­je, te je ov­las­ti i struk­tu­ru EK po­di­je­li­la suk­lad­no mo­der­nim, teh­no­lo­ški na­pred­nim vre­me­ni­ma. Ves­ta­ger, ina­če, ni­je teh­no­fob­na ni “an­ti­si­li­cij­ski” nas­tro­je­na, čes­to is­ti­če u in­ter­v­ju­ima da je du­go­go­diš­nja ko­ris­ni­ca Ap­plea i da do­bro pam­ti pr­vo pre­tra­ži­va­nje na Go­ogleu, is­ti­ču­ći pri­tom da ni na ko­ji na­čin ni­je pro­tiv biz­ni­sa. Nje­zi­na je pa­ro­la da tr­ži­šte mo­ra funk­ci­oni­ra­ti, a svi di­oni­ci pla­ća­ti fer po­re­ze. Ves­ta­ger po­tje­če iz so­ci­jal­no-li­be­ral­nog mi­ljea i ka­ko je osvo­ji­la sim­pa­ti­je Eu­rop­lja­na, pret­hod­no je ta­ko po­što­va­nje stek­la i u Dan­skoj. Ro­đe­na je u Glos­tru­pu, kći je lu­te­ran­skih mi­nis­ta­ra Han­sa Ves­ta­ge­ra i Bo­di­le Ty­bjer­ge. Stu­di­ra­la je u Ko­pen­ha­ge­nu gdje je 1993. di­plo­mi­ra­la eko­no­mi­ju.

Ves­ta­ger do­la­zi iz stran­ke Ra­di­ka­le Vens­tre. To se dos­lov­no pre­vo­di kao Ra­di­kal­na lje­vi­ca, iako me­di­ji pi­šu da bi bo­lje od­go­va­ra­li či­nje­ni­ca­ma na­dim­ci te stran­ke po­put Ra­di­co­ol ili Stran­ka café-lat­te. Ra­di se o europ­skoj li­be­ral­noj stran­ci ko­ja se ba­vi tr­žiš­nim i na­pred­nim druš­tve­nim pi­ta­nji­ma, pli­va­ju­ći pro­tiv stru­je u zem­lji ko­ja je jed­na od “te­žih” u Eu­ro­pi ka­da se ra­di o pi­ta­nji­ma mi­gra­ci­ja.

Stran­ka ur­ba­ne eli­te

Nje­zin je šu­kun­djed, ina­če, po­mo­gao da se os­nu­je stran­ka, a Ves­ta­ger se pr­vi put kan­di­di­ra­la za par­la­ment s 21 go­di­nom. Za­pra­vo, udah­nu­la je no­vi ži­vot Ra­di­kal­noj lje­vi­ci i po­di­gla je kao stran­ku ur­ba­ne eli­te. Vo­zi­la se bi­cik­lom na po­sao i pri tom od­go­ji­la tri mla­de dje­voj­ke, ci­je­lo vri­je­me vo­de­ći blis­ta­vu po­li­tič­ku ka­ri­je­ru. Iza ne­pre­ten­ci­oz­nog imi­dža ko­ji je nje­go­va­la bi­la je po­li­ti­čar­ka ko­joj se u Dan­skoj di­ve i pri­tom se bo­je nje­zi­ne ne­mi­lo­srd­nos­ti, što je bi­lo vid­lji­vo kad je vo­di­la svo­ju stran­ku u dan­sku ko­ali­cij­sku vla­du 2011. Una­toč to­me što je nje­zi­na stran­ka bi­la naj­ma­nja, Ves­ta­ger je do­bi­la po­zi­ci­ju mi­nis­tri­ce gos­po­dar­stva i unu­tar­njih pos­lo­va, a uz to i ulo­gu pot­pred­sjed­ni­ce vla­de. Opi­su­ju je kao po­li­ti­čar­ku ma­ki­ja­ve­lis­tič­kog pris­tu­pa, ali ni­ka­ko po­pu­lis­tič­kog. Ti­je­kom su­dje­lo­va­nja u vlas­ti Ves­ta­ger je pro­ve­la re­for­me ko­je su bi­le te­ške i okrut­ne. Sto­ga su slje­de­ći iz­bo­ri bi­li iz­gub­lje­ni, no ona je usko­či­la u vlak u Bruxel­les.

NEMILOSRDN­A Mar­gret­he Ves­ta­ger, dan­ska po­li­ti­čar­ka za­la­že se za po­šti­va­nje eu­rop­skog za­ko­no­dav­s­tva bez iz­nim­ke, sto­ga je ne­mi­lo­srd­no uda­ri­la po ve­li­ka­ni­ma teh­no­lo­škog svi­je­ta po­put Go­oglea, Ap­plea, Fa­ce­bo­oka, Ama­zo­na...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.