Ini­ci­ja­ti­va Na­rod od­lu­ču­je opet za­kas­ni­la i ni­je da­la ar­gu­men­te

Večernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ustavni sud od­ba­cio je zah­tjev ini­ci­ja­ti­ve Na­rod od­lu­ču­je od 17. lip­nja u po­vo­du za­ključ­ka Hr­vat­skog sa­bo­ra od 15. ve­lja­če. Pre­ma uobi­ča­je­noj prak­si, za­klju­čak Sa­bo­ra ni­je “dru­gi pro­pis” pa je nje­gov pod­ne­sak raz­ma­tran kao zah­tjev za nad­zor nad us­tav­noš­ću i za­ko­ni­toš­ću pro­vo­đe­nja dr­žav­nog re­fe­ren­du­ma ko­ji je pod­ne­sen iz­van ro­ka od 30 da­na, od­nos­no ne­pra­vo­dob­no. Ali, Ustavni sud is­ti­če da pod­no­si­te­lji opet ni­su iz­ni­je­li raz­lo­ge zbog ko­jih bi Ustavni sud pre­is­pi­tao svo­ja pri­jaš­nja sta­ja­li­šta. Su­dac Mi­ros­lav Šu­ma­no­vić u iz­dvo­je­nom miš­lje­nju is­ti­če da je zah­tjev tre­ba­lo pri­hva­ti­ti jer je za­klju­čak Sa­bo­ra o ne­pro­ved­bi re­fe­ren­du­ma “oči­gled­no i fra­pant­no pro­tu­us­ta­van” i gru­ba je uzur­pa­ci­ja ov­las­ti Us­tav­nog su­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.