Hr­vat­ski po­li­ti­ča­ri mo­gu u Sr­bi­ji še­ta­ti ko­li­ko ho­će

Večernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Pred­sjed­nik Sr­bi­je Alek­san­dar Vučić ne pla­ni­ra put u Hr­vat­sku ni­ti ide na hr­vat­sko mo­re, ali po­li­ti­ča­ri iz te zem­lje mo­gu se u Sr­bi­ji še­ta­ti ko­li­ko ho­će, re­kao je ju­čer ko­men­ti­ra­ju­ći iz­ja­vu SDPo­va pred­sjed­nič­kog kandidata Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća da bi, po­bi­je­di na iz­bo­ri­ma, od­no­se sa Sr­bi­jom sveo na mi­ni­mum. Vučić je na za­jed­nič­koj kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re s če­škim ko­le­gom Mi­lo­šem Ze­ma­nom re­kao da on vr­lo ri­jet­ko še­ta, da ni­je atle­ti­čar ni na­ro­či­to po­kre­tan.

– Uvi­jek sam že­lio bo­lju su­rad­nju, že­lim je i ubu­du­će. Kod me­ne i kod nas mo­gu še­ta­ti ko­li­ko ho­će – re­kao je Vučić i do­dao da ne­ma ni­šta pro­tiv Hr­va­ta, da oni mo­gu ra­di­ti što ho­će, ali da će po­li­ti­ku u Sr­bi­ji uvi­jek vo­di­ti gra­đa­ni Sr­bi­je, a ne net­ko sa stra­ne. Mar­gret­he Ves­ta­ger (51), po no­vom, iz­vr­š­na je pot­pred­sjed­ni­ca Eu­rop­ske ko­mi­si­je za­du­že­na za di­gi­tal­na pi­ta­nja i tr­žiš­no na­tje­ca­nje. Ener­gič­noj Dan­ki­nji to je dru­gi man­dat u Europ­skoj ko­mi­si­ji, a do­sad je već, kao po­vje­re­ni­ca za za­šti­tu tr­žiš­nog na­tje­ca­nja, stek­la re­pu­ta­ci­ju “če­lič­ne da­me” zbog ne­mi­lo­srd­nog in­zis­ti­ra­nja na to­me da kaž­nja­va ve­li­ke kor­po­ra­ci­je kad zas­tra­ne i za­bo­ra­ve pra­vi­la igre u EU. Za svog pr­vog man­da­ta “odre­za­la” je niz re­kord­nih kaz­na ame­rič­kim teh­no­lo­škim di­vo­vi­ma Go­ogleu, Ap­pleu, Fa­ce­bo­oku, Ama­zo­nu... Kom­pa­ni­je iz Si­li­cij­ske do­li­ne bi­le su glav­na me­ta is­tra­ga ko­je su se po­ka­za­le oprav­da­ni­ma jer je ot­kri­ve­no iz zlo­po­ra­ba tr­žiš­ne mo­ći i ne­pla­ća­nja po­re­za u EU. Uz to je za­go­va­ra­la i uvo­đe­nje di­gi­tal­nog po­re­za ko­ji bi se ma­hom opet ti­cao ame­rič­kih teh­no­di­vo­va. Do­jam da se oko­mi­la baš na ame­rič­ke ve­li­ka­ne la­ni je na­tje­rao pred­sjed­ni­ka SAD-a Do­nal­da Trum­pa na lju­tit is­pad.

‘Mr­zi­te­lji­ca SAD-a’

– Va­ša “po­rez­na da­ma” do­is­ta mr­zi SAD, vje­ro­jat­no naj­vi­še od svih ko­je sam ika­da sreo – ka­zao je Trump.

Ves­ta­ger ga je ig­no­ri­ra­la. Za raz­li­ku od SAD-a, Ves­ta­ger i

MAR­GRET­HE VES­TA­GER NAJMOĆNIJA JE ŽE­NA EU­ROP­SKE KO­MI­SI­JE KO­JA SE NE BOJI SUKOBITI S VE­LI­KIM KORPORACIJ­AMA

nje­zi­na voj­ska prav­ni­ka pos­ta­li su pra­vi ju­na­ci mno­gih kri­ti­ča­ra Big Tec­ha u EU. A nje­zi­na važ­nost i da­lje će ras­ti jer ži­vi­mo u vre­me­nu ka­da jav­nost oče­ku­je da se ri­je­še pi­ta­nja pri­vat­nos­ti, laž­nih vi­jes­ti, de­zin­for­ma­ci­ja, uprav­lja­nja po­da­ci­ma.., a tu je po­nov­no na po­te­zu M. Ves­ta­ger. Upra­vo za­to ju je New York Ti­mes pro­gla­sio jed­nom od naj­moć­ni­jih i naj­u­tje­caj­ni­jih me­đu eu­rop­skim po­li­ti­ča­ri­ma te pro­zvao di­gi­tal­nom ca­ri­com Eu­rop­ske uni­je. Za­pra­vo, Mar­gret­he Ves­ta­ger bit će naj­moć­ni­ji svjet­ski re­gu­la­tor Big Tec­ha i pri­tom će ima­ti naj­vi­še ala­ta za nji­ho­vu re­gu­la­ci­ju. Upra­vo ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.