Glav­ni lik dan­ske pre­mi­jer­ke iz se­ri­je Bor­gen in­s­pi­ran je upra­vo s M. Ves­ta­ger

Večernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Mar­gret­he Ves­ta­ger, po­li­ti­čar­ka ko­ja se od svo­je dva­de­se­te go­di­ne ba­vi po­li­ti­kom uda­na je za pro­fe­so­ra ma­te­ma­ti­ke i fi­lo­zo­fi­je i maj­ka tri­ju kće­ri. Upra­vo nje­zi­no ba­lan­si­ra­nje iz­me­đu obi­telj­skog ži­vo­ta i na­pre­do­va­nja u po­li­tič­koj ka­ri­je­ri, gdje je uz še­fi­cu stran­ke bi­la i pot­pred­sjed­ni­ca dan­ske vla­de te mi­nis­tri­ca, pos­ta­la je uzor za glav­nu pro­ta­go­nis­ti­cu Bir­git­te Nyborg u dan­skoj po­li­tič­koj dra­mi “Bor­ge­nu”. Se­ri­ja pri­ka­zu­je ži­vot ka­riz­ma­tič­ne po­li­ti­čar­ke ko­ja neo­če­ki­va­no pos­ta­ne pre­mi­jer­ka uza sve po­li­tič­ke igre i igri­ce. Se­ri­ja je pos­ta­la svjet­ski hit, a Ves­ta­ger je ka­za­la da ne zna je li ona bi­la in­s­pi­ra­ci­ja, ali ako jest da joj to la­ska.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.