Naf­ta i plin iz Di­na­ri­da sma­nji­li bi ener­get­sku ovis­nost

Večernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Mi­nis­tar za­šti­te oko­li­ša i ener­ge­ti­ke To­mis­lav Ćorić is­tak­nuo je za­do­volj­stvo in­te­re­som za is­tra­ži­va­nje naf­te i pli­na na po­dru­čju Di­na­ri­da i oci­je­nio da bi u slu­ča­ju eks­plo­ata­ci­je to sma­nji­lo ener­get­sku ovis­nost Hr­vat­ske te po­pu­ni­lo bu­dže­te dr­ža­ve i lo­kal­nih za­jed­ni­ca.

– Ovo je sa­mo do­kaz da se eks­plo­ata­ci­ja ug­lji­ko­vo­di­ka na te­ri­to­ri­ju Hr­vat­ske nas­tav­lja i da smo za­po­če­li ono što smo na po­čet­ku i pred­stav­lja­li, a to je, osim kre­ira­nja in­fras­truk­tu­re, dak­le al­ter­na­tiv­nih do­bav­nih pra­va­ca, po­ve­ća­nje pro­izvod­nje na te­ri­to­ri­ju Hr­vat­ske – ka­zao je ju­čer Ćorić no­vi­na­ri­ma is­pred Ban­skih dvo­ra ve­za­no za ne­tom za­klju­če­ni na­tje­čaj za is­tra­ži­va­nje i eks­plo­ata­ci­ju ug­lji­ko­vo­di­ka na po­dru­čju Di­na­ri­da na ko­ji se ja­vio je­dan po­nu­đač.

– To za Hr­vat­sku pri­je sve­ga zna­či da će na­ša ener­get­ska ovis­nost bi­ti ma­nja, a to je ono što s jed­ne stra­ne i že­li­mo. S dru­ge stra­ne, u kon­tek­s­tu bu­du­ćeg is­tra­ži­va­nja zna­či pri­ho­de lo­kal­noj za­jed­ni­ci, a u dru­goj fa­zi i Re­pu­bli­ci Hr­vat­skoj ako se ta is­tra­ži­va­nja po­ka­žu ko­mer­ci­jal­ni­ma – is­tak­nuo je mi­nis­tar. Pod­sje­tio je na in­for­ma­ci­ju iz Ver­mi­li­ona ko­ji je na dva is­traž­na po­lja obja­vio ko­mer­ci­jal­na ot­kri­ća, što po nje­mu zna­či znat­no ve­će pri­ho­de za lo­kal­ne za­jed­ni­ce u ok­vi­ru nak­na­da po če­tvor­nom ki­lo­me­tru, ali i za dr­ža­vu s ob­zi­rom na to da će od svih iz­va­đe­nih ko­li­či­na ug­lji­ko­vo­di­ka ima­ti svoj udio. Agen­ci­ja za ug­lji­ko­vo­di­ke ju­čer je za­pri­mi­la jed­nu po­nu­du na na­tje­ča­ju za iz­da­va­nje do­zvo­la za is­tra­ži­va­nje i eks­plo­ata­ci­ju ug­lji­ko­vo­di­ka na po­dru­čju Di­na­ri­da. Nes­luž­be­no, je­di­ni je po­nu­đač Ina. Vla­da je po­kre­nu­la nad­me­ta­nje za iz­da­va­nje do­zvo­la za is­tra­ži­va­nje i eks­plo­ata­ci­ju ug­lji­ko­vo­di­ka, i to za če­ti­ri is­traž­na pros­to­ra (12.134 če­tvor­na ki­lo­me­tra) na po­dru­čju Kar­lo­vač­ke, Lič­ko­senj­ske, Pri­mor­sko-go­ran­ske, Za­dar­ske, Split­sko-dal­ma­tin­ske i Ši­ben­sko-knin­ske žu­pa­ni­je.

To­mis­lav Ćorić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.