Voj­ni po­li­ca­jac po­gi­nuo po­kraj Kar­lov­ca, pre­ga­zio ga je ka­mi­on

Tra­ge­di­ja na auto­ces­ti A1 Ko­lo­na voj­nih vo­zi­la sta­la je u za­us­tav­nom tra­ku, a po­li­ca­jac iz prat­nje Jo­sip Pe­rić (25) iz­a­šao je iz auto­mo­bi­la i stra­dao

Večernji list - Hrvatska - - Aktualno - Snje­žan Bi­čak (Ro­bert Mi­ha­lje­vić)

Voj­ni po­li­ca­jac ko­ji je ju­čer bio u prat­nji Pa­tria ok­lop­nja­ka po­gi­nuo je na auto­ces­ti A1 iz­me­đu Jas­tre­bar­skog i De­sin­ca, u bli­zi­ni od­mo­ri­šta Dra­ga­nić.

Sve po pro­pi­si­ma

Ko­lo­na voj­nih vo­zi­la kre­ta­la se auto­ces­tom iz smje­ra Kar­lov­ca pre­ma Za­gre­bu, a ko­nvoj voj­nih vo­zi­la, ka­ko to obič­no bu­de u slič­nim si­tu­aci­ja­ma, kre­tao se po des­nom pro­met­nom tra­ku. No, su­de­ći po iz­ja­va­ma oče­vi­da­ca, ko­lo­na vo­zi­la u jed­nom se tre­nut­ku za­us­ta­vi­la na za­us­tav­nom tra­ku, kao što je pro­pi­sa­no. Nes­luž­be­no doz­na­je­mo da je raz­log za­us­tav­lja­nja na auto­ces­ti bio kvar na Pa­tri­ji ko­ji su voj­ni­ci pri­mi­je­ti­li i zbog ko­je­ga su mo­ra­li sta­ti. Voj­ni po­li­ca­jac, ko­ji je bio i vo­zač vo­zi­la voj­ne po­li­ci­je i ko­ji je vo­zi­lo ta­ko­đer os­ta­vio iza ko­lo­ne na za­us­tav­nom tra­ku, iz­i­šao je iz auto­mo­bi­la. U tom tre­nut­ku ve­li­kom je br­zi­nom na­išao ci­vil­ni ka­mi­on s pri­ko­li­com po­kri­ve­nom ce­ra­dom i uda­rio voj­nog po­li­caj­ca ko­ji je ta­man iz­i­šao iz vo­zi­la.

“Pripadnik Pukovnije voj­ne po­li­ci­je smrt­no je stra­dao u pro­met­noj ne­sre­ći ko­ja se do­go­di­la u sri­je­du 11. ruj­na 2019. oko 15 sa­ti na auto­ces­ti iz­me­đu Jas­tre­bar­skog i De­sin­ca. Pre­mi­nuo je od po­s­lje­di­ca te­ških tje­les­nih oz­lje­da ko­je je za­do­bio zbog uda­ra ci­vil­nog ka­mi­ona na za­us­tav­nom tra­ku. Ne­sre­ća se do­go­di­la pri obav­lja­nju služ­be­ne za­da­će”, pri­op­ći­li su iz MORH-a od­mah na­kon ne­sre­će. Iz MORH-a su ta­ko­đer iz­vi­jes­ti­li da je preminuli pozornik Jo­sip Pe­rić, ro­đen 1994. u Virovitici. Ko­lo­na voj­nih vo­zi­la u prat­nji ok­lop­nja­ka Pa­tria sta­la je ju­čer pos­li­je­pod­ne iz­me­đu Jas­tre­bar­skog i De­sin­ca u bli­zi­ni od­mo­ri­šta Dra­ga­nić kad se u tre­nut­ku do­go­di­la ne­sre­ća

– Pris­tu­pio je Hr­vat­skoj voj­s­ci 2014. Bio je pripadnik Pje­šač­ke pukovnije i Boj­ne Vu­ko­vi, a od 2016. pripadnik je Pukovnije voj­ne po­li­ci­je. Pozornik Pe­rić bio je uzo­ran voj­nik, a za svoj rad i us­pješ­no iz­vr­ša­va­nje za­da­ća bio je po­hva­lji­van i ocje­nji­van naj­bo­ljim ocje­na­ma – do­da­ju u MORH-u. Su­ćut obi­te­lji Pe­rić upu­ti­lo je Mi­nis­tar­stvo obra­ne, pot­pred­sjed­nik Vla­de i mi­nis­tar obra­ne Da­mir Kr­sti­če­vić, te na­čel­nik Glav­nog sto­že­ra Oru­ža­nih sna­ga RH ge­ne­ral zbo­ra Mir­ko Šun­dov.

“Nit­ko pred ka­mi­onom”

Sve se do­go­di­lo u ne­ko­li­ko tre­nu­ta­ka. Vo­zi­li smo pre­ma Karlovcu i u da­lji­ni vi­dje­li ko­nvoj voj­nih vo­zi­la ko­ja su iš­la pre­ma Za­gre­bu. Dok smo se pri­bli­ža­va­li, ve­ći­na je već bi­la na za­us­tav­nom tra­ku, ali os­ta­li su nor­mal­no vo­zi­li

po­kraj njih. U jed­nom je tre­nut­ku pro­šao i ka­mi­on ko­ji se zaljuljao i na­glo stao. Ta­da smo vi­dje­li strku vojnika, ali ni­smo zna­li što se do­go­di­lo – re­kao nam je je­dan od oče­vi­da­ca ko­ji se s ko­le­gom vra­ćao iz Za­gre­ba. Tek je kas­ni­je, do­da­je, doz­nao što se do­go­di­lo te da je čo­vjek stra­dao jer ga je uda­rio baš taj ka­mi­on ko­ji je vi­dio da se zaljuljao i stao. Ka­mi­on je vo­zio u svo­jem tra­ku, ali voj­ni je po­li­ca­jac mo­rao bi­ti u za­us­tav­nom tra­ku jer ni­je bi­lo ni­ko­ga is­pred ka­mi­ona ka­da se pri­bli­ža­vao. Tko zna što se do­go­di­lo, je li pre­su­dio tre­nu­tak kad se ka­mi­on slu­čaj­no na­šao pre­bli­zu čo­vje­ku i pre­ga­zio ga. Uglav­nom, tra­ge­di­ja. Ti su deč­ki iz voj­ne po­li­ci­je čes­to na ces­ti i zna­ju svoj po­sao ja­ko do­bro – do­da­je nam su­go­vor­nik.

Na mjes­tu ne­sre­će bio je tim hit­ne po­mo­ći, ali, na­ža­lost, voj­nom po­li­caj­cu ni­je bi­lo po­mo­ći.

PREMINULI JE PRIPADNIK PUKOVNIJE VOJ­NE PO­LI­CI­JE POZORNIK JO­SIP PE­RIĆ, RO­ĐEN 1994. U VIROVITICI

“VO­ZI­LI SMO SE PRE­MA KARLOVCU I VI­DJE­LI KA­MI­ON KO­JI SE ZALJULJAO I NA­GLO STAO PA ZA­TIM STRKU VOJNIKA”, RE­KAO NAM JE OČEVIDAC

tko je taj dan vo­zio auto­mo­bil ko­jim se on ko­ris­ti. No, pre­ma pri­jam­nom štam­bi­lju Po­li­cij­ske upra­ve, oni su od­go­vor pri­mi­li pos­li­je ro­ka, od­nos­no 31. pro­sin­ca. Pre­kr­šaj­ni su­dac u Virovitici taj je ar­gu­ment od­ba­cio uz obraz­lo­že­nje da uop­će ni­je poz­na­to ka­ko je Tu­ru­dić dos­ta­vio te po­dat­ke: osob­no, po­štom, e-ma­ilom, fak­som. Ka­ko po­li­ci­ja na­kon to­ga ni­je pro­vje­ri­la tko je za­pra­vo vo­zio taj auto­mo­bil, već je pre­kr­šaj­nim na­lo­gom od­mah kaz­ni­la Tu­ru­di­ća, pre­kr­šaj­ni odjel Op­ćin­skog su­da u Virovitici od­lu­čio ga je os­lo­bo­di­ti kriv­nje za pre­br­zu vož­nju. Pre­su­da je od­mah pos­ta­la pra­vo­moć­na. – Ne mo­gu vam ni­šta tre­nu­tač­no re­ći jer ni­sam do­bio ni­kak­vo rje­še­nje. Ne znam ni ka­ko sam pro­šao – re­kao je ju­čer Tu­ru­dić za Po­drav­ski list, a na nji­hov ko­men­tar da je os­lo­bo­đen sa­mo je krat­ko do­dao: “Sjaj­no”.

NEDALEKO OD DRAGANIĆA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.