Oživ­lja­va­li su ga sat vre­me­na, či­ni se da mu je za­ta­ji­lo sr­ce

De­vet­na­es­to­go­diš­njak umro u ši­ben­skoj Op­ćoj bol­ni­ci na­kon ru­tin­ske ope­ra­ci­je kraj­ni­ka. Mi­nis­tar zdrav­s­tva po­ru­čio da se uz­rok još ut­vr­đu­je

Večernji list - Hrvatska - - Aktualno - Sla­vi­ca Vu­ko­vić

Ko­ji je to­čan uz­rok smr­ti 19-go­diš­nja­ka sa Zla­ri­na ko­ji je u če­t­vr­tak pos­li­je­pod­ne pre­mi­nuo u ši­ben­skoj bol­ni­ci na­kon ru­tin­ske ope­ra­ci­je kraj­ni­ka, još je ne­poz­na­to. Mi­nis­tar zdrav­s­tva Mi­lan Ku­jun­džić u sri­je­du je po­t­vr­dio da je ob­duk­ci­jom pro­na­đen edem plu­ća, ali uz­rok se još ne zna. – To je straš­no! Deč­ko od 19 go­di­na ko­ji je do­šao na ma­li za­hvat, ton­zi­lek­to­mi­ju. Ope­ra­ci­ja je proš­la do­bro da bi na­kon ne­kih po­la sa­ta ušao u arest. Re­ani­ma­ci­ja je bi­la bez­us­pješ­na, na ob­duk­ci­ji je na­đen edem plu­ća, a što je uz­rok, to će tek tre­ba­ti is­tra­ži­va­ti – iz­ja­vio je Ku­jun­džić iz­ra­ziv­ši ža­lje­nje i su­ćut obi­te­lji zbog ve­li­kog gu­bit­ka. Re­kao je i ka­ko in­s­pek­ci­ja Mi­nis­tar­stva zdrav­s­tva još ni­je u Ši­be­ni­ku, ali je u stal­nom kon­tak­tu s rav­na­te­lji­com ko­ja ga je o tra­gič­nom do­ga­đa­ju od­mah iz­vi­jes­ti­la.

Iz­vješ­će u pe­tak

Rav­na­te­lji­ca OB-a Ši­be­nik dr. Sa­nja Ja­ke­lić iz­ja­vi­la nam je ka­ko je još u ti­je­ku pos­tu­pak ko­ji pro­vo­di Po­vje­rens­tvo za unu­tar­nji nad­zor bol­ni­ce. – Od­mah smo po­kre­nu­li unu­tar­nji nad­zor i na­še Po­vje­rens­tvo pre­gle­da­va kom­plet­nu do­ku­men­ta­ci­ju pro­izaš­lu ti­je­kom li­je­če­nja mla­di­ća. Još če­ka­mo i kom­ple­tan na­laz pa­to­lo­ga ko­ji obav­lja ob­duk­ci­ju. Ka­da sve mi­kro­ana­li­ze tki­va bu­du go­to­ve, oče­ku­je­mo nje­go­vo iz­vješ­će. Sve će bi­ti go­to­vo naj­vje­ro­jat­ni­je u pe­tak, ka­da oče­ku­je­mo i iz­vje­štaj unu­tar­njeg Po­vje­rens­tva. Do ta­da ne mo­gu da­va­ti in­for­ma­ci­je. Ka­da do­bi­je­mo svu do­ku­men­ta­ci­ju, odr­žat će­mo sas­ta­nak, a na­kon to­ga, ra­zu­mjet će­te me, mo­ra­mo pr­vo oba­vi­jes­ti­ti čla­no­ve obi­te­lji, a on­da će i jav­nost bi­ti upoz­na­ta s uz­ro­kom zbog ko­je­ga je ne­sret­ni mladić pre­mi­nuo – rek­la je dr. Sa­nja Ja­ke­lić.

Mla­di Zla­ri­nja­nin prim­ljen je u OB Ši­be­nik proš­li če­t­vr­tak, ka­da je imao za­ka­za­nu ope­ra­ci­ju kraj­ni­ka. Pri­je ope­ra­ci­je obav­lje­ne su sve po­treb­ne pre­tra­ge, iz­va­đe­na mu je krv, pre­gle­dao ga je anes­te­zi­olog i svi su na­la­zi bi­li ured­ni. Ope­ra­ci­ja je obav­lje­na u op­ćoj anes­te­zi­ji, tra­ja­la je iz­me­đu 15 i 20 mi­nu­ta i protekla je bez vidljivih pro­ble­ma. Na­kon ope­ra­ci­je su ga pro­bu­di­li i, ka­ko nes­luž­be­no doz­na­je­mo, još su ga oko 45 mi­nu­ta za­dr­ža­li u pros­to­ri­ji u ko­joj ga je nad­gle­da­lo me­di­cin­sko osob­lje. Ni­su pri­mi­je­ti­li ni­šta sum­nji­vo. Ka­da je pre­ba­čen u so­bu na odje­lu, po­sje­ti­li su ga otac i djed. Ne­du­go na­kon nji­ho­va od­la­ska, na­glo mu je poz­li­lo.

OPE­RA­CI­JA JE PROTEKLA BEZ VIDLJIVIH PRO­BLE­MA I MLADIĆ SE NA­KON NJE PROBUDIO

Li­ječ­ni­ci i ses­tre re­agi­ra­li su od­mah, či­ni­li su sve da ga spa­se.

Če­ka se služ­be­no iz­vješ­će

Po­ku­ša­va­li su ga re­ani­mi­ra­ti vi­še od sat vre­me­na, ali na­ža­lost ne­us­pješ­no. Na­vod­no mu je za­ta­ji­lo sr­ce. Li­ječ­nik ko­ji ga je ope­ri­rao ugle­dan je i is­ku­san ORL ki­rurg, vr­lo ci­je­njen u stru­ci. Mo­žda je i to raz­log zbog ko­jeg nje­go­vi ko­le­ge ne že­le ko­men­ti­ra­ti slu­čaj, dok služ­be­no ne bu­de poz­na­to što se za­pra­vo do­go­di­lo. Služ­be­no iz­vješ­će če­ka i šo­ki­ra­na mla­di­će­va obi­telj. Otac je od me­di­ja za­tra­žio da sa­če­ka­ju služ­be­ne na­la­ze od­bi­ja­ju­ći da­ti iz­ja­vu o to­me ho­će li tu­ži­ti bol­ni­cu.

DR. SA­NJA JA­KE­LIĆ od­mah je po­kre­nu­la unu­tar­nji nad­zor, Po­vje­rens­tvo bol­ni­ce pre­gle­da­va kom­plet­nu do­ku­men­ta­ci­ju o li­je­če­nju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.