Mo­to­cik­list (89) iz­le­tio na ces­tu i uda­rio ga auto­mo­bil

Večernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Umi­rov­lje­nik (89) iz Ko­priv­ni­ce te­ško je oz­li­je­đen na­kon što je svo­jim mo­to­cik­lom neo­prez­no iz dvo­ri­šta ku­će iz­le­tio na glav­nu pro­met­ni­cu pa ga je po­ku­pio Mer­ce­des ko­jem je odu­zeo pred­nost.

– Tom pri­li­kom doš­lo je do uda­ra auto­mo­bi­la u pred­nji dio mo­to­cik­la. Vo­zač mo­to­cik­la za­do­bio je te­ške tje­les­ne oz­lje­de, pro­tiv nje­ga bit će po­kre­nut pre­kr­šaj­ni pos­tu­pak i dos­tav­lje­no iz­vješ­će nad­lež­nom dr­žav­nom od­vjet­niš­tvu – pri­op­ći­la je ju­čer ko­priv­nič­ka po­li­ci­ja.

Ne­sre­ća se do­go­di­la u uto­rak oko 10.20 u Ča­ko­več­koj uli­ci u Koprivnici.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.