Sti­že Eu­ro­pa, zna­či li to da ne­će­mo mo­ći van kao kad su bi­li Er­doğan i Bi­den?

Sta­nov­ni­ci kvar­ta ne zna­ju još ni­šta o po­seb­nim re­gu­la­ci­ja­ma

Večernji list - Hrvatska - - Zagreb - Ma­te­ja Šo­bak

Ma kaj pi­ta­te ak’ sve ču­je­te – ma­lo je vik­nuo je­dan od rad­ni­ka, čis­to da nad­gla­sa zvuk bru­si­li­ce ko­ji je do­la­zio iz zgra­de, i za­pra­vo po­sve jed­nos­tav­nom re­če­ni­com od­go­vo­rio na pi­ta­nje ka­ko na­pre­du­je pre­obraz­ba Nacionalne i sveučilišn­e knjižnice (NSK) u cen­tar pred­sje­da­nja Hr­vat­ske Eu­rop­skom uni­jom. Ne­što vi­še od tri mje­se­ca di­je­le me­tro­po­lu od pre­uzi­ma­nja eu­rop­ske šta­fe­te od Fin­ske, a do ta­da, uvje­ra­va­li su nas ju­čer kod NSK, sve će bi­ti sprem­no.

Morat će na­ći rje­še­nje

– Ide sve po pla­nu, ni­šta se vi ne bri­ni­te – go­vo­ri­li su nam rad­ni­ci ko­je smo sre­li kod “ngres­nog cen­tra”, ka­ko tre­nu­tač­no pi­še na po­tr­ga­nom nat­pi­su bu­du­ćeg sre­di­šta raz­nih kon­gre­sa, u ko­jem bi se od si­ječ­nja do kra­ja lip­nja tre­ba­li okup­lja­ti čel­ni­ci europ­skih ze­ma­lja. Dvjes­to­ti­njak “do­ga­đa­nja na vi­so­koj ra­zi­ni”, ka­ko su iz Vla­de već ra­ni­je iz­vi­jes­ti­li, pla­ni­ra se ti­je­kom hr­vat­skog pred­sje­da­nja, ne­ki od njih bit će i u dru­gim gra­do­vi­ma, a ka­ko će sve to sku­pa iz­gle­da­ti, što se pr­vens­tve­no si­gur­nos­ti ti­če, za­sad još ni­je poz­na­to. A baš je to dio ko­ji naj­vi­še mu­či sta­nov­ni­ke Tr­nja, one ko­ji ži­ve u ne­po­sred­noj bli­zi­ni bu­du­ćeg cen­tra okup­lja­nja “fa­ca” iz Eu­ro­pe.

– Ne zna­mo još ni­šta. Od­nos­no, zna­mo da su u ti­je­ku ra­do­vi u sa­moj knjiž­ni­ci, po­vre­me­no do­la­ze ne­ki lju­di u odi­je­li­ma ko­ji to sve pro­vje­ra­va­ju, ali mi za­sad ni­smo do­bi­li ni­kak­ve upu­te. Pret­pos­tav­ljam da će­mo mo­ći ra­di­ti nor­mal­no, ali i da će­mo po­vre­me­no vje­ro­jat­no mo­ra­ti bi­ti za­tvo­re­ni. Sve ovi­si o sum­mi­ti­ma i sas­tan­ci­ma. Ako do­la­ze ne­ki važ­ni lju­di, osi­gu­ra­nje će si­gur­no bi­ti na ra­zi­ni – rek­la nam je Lju­bi­ca Se­lak, ko­no­ba­ri­ca u ka­fi­ću Hard Pla­ce, ko­ji se na­la­zi od­mah u pod­nož­ju NSK, ina­če i omi­lje­ne des­ti­na­ci­je mar­lji­vih stu­de­na­ta. Oni bi, ka­žu nam, pred­sje­da­nje naj­ra­di­je pre­sko­či­li.

– Ili da cen­tar do­ga­đa­nja bu­de ne­ki dru­gi – smi­je se Vlas­ta Pi­lić ko­ja je ju­čer u knjiž­ni­cu “te­gli­la” li­te­ra­tu­ru za is­pit ko­ji joj sli­je­di za tri da­na. Njoj je, ka­za­la je, NSK ide­al­no mjes­to za uče­nje jer ži­vi u stu­dent­skom do­mu u ko­jem čes­to ne­ma svoj mir.

– Morat ću na­ći ne­ko dru­go mjes­to. Ne­što smo na­ču­li da ne­će­mo mo­ći bi­ti tu baš u vri­je­me sa­mih sas­ta­na­ka, ali sve će oba­vi­jes­ti sti­ći, ka­žu, u slje­de­ća dva mje­se­ca – rek­la je Vlas­ta Pi­lić. No­vu lo­ka­ci­ju za po­vre­me­na uče­nja morat će na­ći i stu­den­ti­ce stro­jar­stva Lu­ci­ja Ba­bić i Ma­ri­ja Pu­ška­rić.

– Do­la­zi­mo po­vre­me­no pa nam to i ni­je to­li­ki pro­blem. Ali bit će ako na­vra­ti­mo pa “po­lju­bi­mo vra­ta”. Ili uop­će ne us­pi­je­mo pri­ći ako bu­de za­bra­njen pro­met – ka­za­le su Lu­ci­ja i Ma­ri­ja. A upra­vo pro­met naj­vi­še bri­ne i sta­nov­ni­ke Tr­nja ko­ji­ma ni­je po­sve jas­no ka­ko će se or­ga­ni­zi­ra­ti do­la­zak čel­ni­ka Eu­ro­pe, nji­hov pri

DI­JE­LO­VI NACIONALNE SVEUČILIŠN­E KNJIŽNICE, KA­ŽU U SU­SJED­STVU, STO­JE NEDOVRŠENI JOŠ OT­KA­KO JE ZGRA­DA OTVORENA 1995.

je­voz, a on­da i smje­šta­nje sil­nih služ­be­nih auto­mo­bi­la po kvar­tu.

In­for­ma­ci­je na vri­je­me

– Taj sav pro­to­kol vje­ro­jat­no će bi­ti naj­ve­ći pro­blem. Ko­li­či­na lju­di ko­ja do­la­zi ni­je ma­la, baš kao ni nji­ho­va važ­nost. Na­dam se da će na­ma ži­vot te­ći vi­še-ma­nje kao i do­sad – rek­la nam je Zla­ta Ši­mić, dok je Ne­ven Pr­gu­da za­klju­čio da je je­di­na do­bra stvar či­ta­vog pred­sje­da­nja či­nje­ni­ca da će se zgra­da NSK ko­nač­no do­vr­ši­ti. A ka­ko ka­že, bi­lo je i vri­je­me.

– Di­je­lo­vi sto­je nedovršeni još ot­ka­ko je zgra­da 1995. otvorena. Sad će se to ko­nač­no srediti, baš kao i pla­to ko­ji tre­ba po­pra­vi­ti – pod­sje­tio je Ne­ven Pr­gu­da na još je­dan dio NSK ko­ji če­ka ob­no­vu, a ko­ji je go­to­vo či­tav tre­nu­tač­no pre­plav­ljen pla­vim toč­ka­ma. Ka­ko su nam objas­ni­li rad­ni­ci oko knjižnice, plo­če na pla­tou, a i os­ta­li ne­dos­ta­ci po­put šah­to­va oko ko­jih se skup­lja vo­da, oz­na­če­ni su na taj na­čin da se zna ko­ji se mo­ra­ju po­pra­vi­ti, a svi bi ra­do­vi tre­ba­li za­vr­ši­ti u pro­sin­cu. Ove go­di­ne na pri­pre­me po­tro­šit će se 97,3 mi­li­ju­na ku­na, dok će sa­mo pred­sje­da­nje slje­de­će go­di­ne ko­šta­ti još 143,7 mi­li­ju­na. Do kra­ja 2019. oče­ku­je se i za­vr­še­tak obu­ke osam­s­to­ti­njak lju­di ko­ji će na raz­ne na­či­ne su­dje­lo­va­ti u or­ga­ni­za­ci­ji.

– Ka­ko se sve pla­ni­ra do kra­ja go­di­ne, valj­da je is­ti rok i da se na­ma dos­ta­ve in­for­ma­ci­je. Ho­će li i ka­da bi­ti za­bra­ne pro­me­ta, ho­će­mo li mo­žda mo­ra­ti spu­šta­ti ro­le­te i ne iz­la­zi­ti iz ku­ća kao što je to bi­lo dok su do­la­zi­li Er­doğan ili Joe Bi­den, sve nas to za­ni­ma. Po­go­to­vo jer je ri­ječ o raz­dob­lju ko­je tra­je po­la go­di­ne – ka­zao je Ma­rio Ser­tić iz Tr­nja, a ka­ko doz­na­je­mo iz Mi­nis­tar­stva vanj­skih pos­lo­va, o po­seb­nim će se re­gu­la­ci­ja­ma te pro­to­ko­li­ma sta­nov­ni­ci kvar­to­va oko NSK oba­vje­šta­va­ti na vri­je­me. Ka­ko su nam objas­ni­li, do­ga­đa­nja ne­će bi­ti sva­ki dan ni­ti će sva bi­ti u Za­gre­bu, a o nji­ma će se Za­grep­ča­ne in­for­mi­ra­ti na vri­je­me.

OVE ĆE SE GO­DI­NE NA PRI­PRE­ME POTROŠITI 97,3 MI­LI­JU­NA KU­NA, DOK ĆE SA­MO PRED­SJE­DA­NJE 2020. KO­ŠTA­TI JOŠ 143,7 MI­LI­JU­NA

S po­dru­čja biv­še grun­tov­ni­ce čel­ni­ci EU imat će po­gled na fon­ta­ne

Pro­to­kol će bi­ti naj­ve­ći pro­blem, stra­hu­ju Zla­ta Ši­mić i Ne­ven Pr­gu­da

Još tre­ba po­pra­va­ka (go­re), ka­že ta­ko i Lju­bi­ca Se­lak (do­lje)

Naj­vi­še je ra­do­va, na­rav­no, u kon­gres­nom cen­tru gdje će bi­ti sas­tan­ci

Stu­den­ti­ce Lu­ci­ju Ba­bić i Ma­ri­ju Pu­ška­rić za­ni­ma gdje će uči­ti

Pre­ko pu­ta knjižnice ra­do­vi su na no­vim stam­be­nim zgra­da­ma

Iz pros­to­ra NSK ču­ju se bru­si­li­ce, a či­ta­vo je vri­je­me u po­go­nu i di­za­li­ca ko­jom se ma­te­ri­jal do­pre­ma na vrh objek­ta u ob­no­vi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.