Jer­ry se vo­li ma­zi­ti i igra­ti s vo­lon­te­ri­ma

Večernji list - Hrvatska - - Zagreb -

U druš­tvu vo­lon­te­ra ma­le­ni Jer­ry ot­kri­va ko­li­ko je umi­ljat i že­ljan igre. No me­đu broj­nim če­tve­ro­noš­ci­ma u sklo­ni­štu ne sna­la­zi se pa mu mu­ški psi ni­su omi­lje­no druš­tvo. Ima go­di­nu da­na, či­pi­ran je i kas­tri­ran, a za os­ta­le in­for­ma­ci­je zo­vi­te 099/21-21-749.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.