SAS­TAN­CI MI­NIS­TA­RA U BRUXEL­LE­SU

Večernji list - Hrvatska - - Zagreb -

Vi­je­će Eu­rop­ske uni­je, ko­jim Hr­vat­ska pred­sje­da od si­ječ­nja, jed­na je od tri­ju te­melj­nih ins­ti­tu­ci­ja EU i pred­stav­lja za­jed­nič­ke in­te­re­se dr­ža­va čla­ni­ca. Sas­ta­je se u 10 raz­li­či­tih kon­fi­gu­ra­ci­ja, ovis­no o po­dru­čju po­li­tič­kog uprav­lja­nja pod ras­pra­vom. Sva­ka se kon­fi­gu­ra­ci­ja sas­to­ji od 27 mi­nis­ta­ra iz sva­ke dr­ža­ve čla­ni­ce ko­ji su nad­lež­ni za uprav­lja­nje u tom po­dru­čju. Hr­vat­sko sto­lo­va­nje pro­vest će se po tzv. bruxel­le­skom mo­de­lu, što zna­či da će se sas­tan­ci Vi­je­ća mi­nis­ta­ra i pri­prem­nih ti­je­la odr­ža­va­ti u Bruxel­le­su, gdje će bi­ti sta­ci­oni­ran i naj­ve­ći broj lju­di ko­ji će predsjedat­i tim ti­je­li­ma. Jed­na od glav­nih za­da­ća Hr­vat­ske kao pred­sje­da­te­lja bit će ko­or­di­na­ci­ja iz­ra­de no­vog eu­rop­skog za­ko­no­dav­s­tva.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.